“Chúa đã truyền các mạng lệnh của Ngài để chúng ta tuyệt đối tuân theo.” Thi Thiên 119:4

Chỉ vâng phục một phần vẫn là không vâng phục. Bạn không thể chỉ chọn lựa những mạng lệnh nào của Chúa mà bạn sẽ làm theo.

Có hai lẽ thật quan trọng bạn cần phải hiểu được liên quan đến mạng lệnh của Chúa:

Tiêu chuẩn về phải và trái của Chúa không bao giờ thay đổi. Nếu một điều nào đó đã sai cách đây 6 ngàn năm thì ngày nay nó vẫn là sai. Nền văn hóa thay đổi. Ý kiến thịnh hành, phổ biến thay đổi. Nhưng lẽ thật không bao giờ thay đổi. Lẽ thật là vĩnh viễn.

Cái nhìn của Chúa rộng lớn hơn cái nhìn của bạn. Chúa thấy những gì bạn không thể thấy được. Con người không thể nào nhìn lại trước khi thời gian bắt đầu hoặc nhìn về cõi đời đời hoặc hiểu biết tất cả mọi điều — thấy được và không thấy được — đang xảy ra quanh bạn.

Bạn cần phải tin cậy Chúa. “Anh em không phải là kẻ xét đoán luật pháp nhưng là người làm theo luật pháp” (Gia-cơ 4:11).

Sự cám dỗ lâu đời nhất không phải là giết người hay ham muốn. Đó là sự cám dỗ để nghi ngờ Lời Chúa. Sa-tan vẫn đang dùng cùng một lời nói dối nó đã nói với Ê-va khi bảo rằng, “Có thật Đức Chúa Trời đã dặn các ngươi không được ăn sao?” (Sáng Thế Ký 3:1).  Sa-tan đã thuyết phục Ê-va rằng ham muốn của bà là quan trọng hơn mạng lệnh Chúa.

Đức tin là tin cậy Chúa trong từng chi tiết và hoàn toàn vâng phục, không chỉ với phần bạn hiểu được hay phần bạn muốn làm. Châm-ngôn 3:5 dạy chúng ta rằng, “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con.”

Câu chuyện về Na-a-man trong Kinh Thánh cho thấy điều cần thiết của việc hoàn toàn vâng phục (2Các Vua 5). Na-a-man là quan tổng binh của Sy-ri, nhưng ông cũng mắc bệnh phung. Một trong những tôi tớ của ông cho biết rằng tiên tri Ê-li-sê có thể chữa lành bệnh của ông. Khi Na-a-man đến trước cửa nhà, tiên tri Ê-li-sê không tự mình ra gặp. Thay vào đó, ông sai một sứ giả đến bảo Na-a-man đi tắm mình bảy lần dưới sông Giô-đanh.

Na-a-man giận dữ vì tiên tri Ê-li-sê đã không đích thân ra đón mình và những chỉ bảo của Ê-li-sê nghe có vẻ nực cười. Na-a-man bắt đầu quay về.

Nhưng những tôi tớ của Na-a-man đã thuyết phục ông rằng ông sẽ không hao tổn, mất mát gì nếu làm theo lời Ê-li-sê bảo. Vì vậy Na-a-man xuống sông Giô-đanh và tắm mình bảy lần. Và Chúa đã chữa lành cho Na-a-man!

Hãy tưởng tượng nếu Na-a-man tức giận quay về. Hãy tưởng tượng nếu ông chỉ dầm mình dưới nước sáu lần và rồi cho rằng Chúa đang làm mình trông như một người dại dột.

Nhưng Na-a-man hoàn toàn tin cậy và vâng phục Đức Chúa Trời, và Chúa đã chữa lành bệnh phung cho ông.

Hãy tưởng tượng xem Chúa sẽ làm gì trong đời sống bạn khi bạn hết lòng vâng phục Ngài.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Có lãnh vực nào trong cuộc sống mà bạn chỉ vâng phục Chúa một phần không? Điều gì khiến bạn không thể hoàn toàn vâng phục?

2.    Bạn gặp phải những thử thách nào khi cố gắng vâng theo Chúa cách hoàn toàn?

3.    Bạn đã thấy được Chúa làm việc như thế nào trong đời sống mình vì đã hoàn toàn vâng phục Ngài, ngay cả lúc đầu bạn nghi ngờ Ngài?

 


TRUSTING GOD MEANS OBEY HIM COMPLETELY

BY RICK WARREN —

“LORD, you gave your orders to be obeyed completely.”  Psalm 119:4 (NCV)

Partial obedience is still disobedience. You can’t just pick and choose which commands of God you will follow.

There are two important truths you need to understand related to God’s commands: 

God’s standard of right and wrong never changes. If something was wrong 6,000 years ago, it’s still wrong today. Cultures change. Popular opinions change. But truth never, ever changes. Truth is eternal.

God’s perspective is bigger than yours. God sees what you can’t see. It’s humanly impossible to see back before time began or to forward into eternity or to understand everything—seen and unseen—that is going on around you.

You need to trust God. “Your job is not to decide whether this law is right or wrong, but to obey it” (James 4:11 TLB).

The oldest temptation is not murder or lust. It’s the temptation to doubt God’s Word. Satan is still using the same lie he did on Eve when he told her, “Did God really say not to eat that?” (Genesis 3:1). He convinced her that her desires were more important than God’s commands.

Faith is trusting God in the details and obeying completely, not just the portion you understand or the part you feel like doing. Proverbs 3:5 tells us, “Trust GOD from the bottom of your heart; don’t try to figure out everything on your own” (MSG).

The story of Naaman in the Bible illustrates the need for complete obedience (2 Kings 5). Naaman was the commander of the Syrian army, but he also had leprosy. One of his servants told him the prophet Elisha could heal him. When Naaman arrived at Elisha’s door, the prophet didn’t come out himself. Instead, he sent out a messenger who told Naaman to dip himself in the Jordan River seven times.

Naaman was angry because the prophet didn’t speak to him personally and Elisha’s instructions seemed ridiculous. Naaman started to head home.

But his servants convinced him that he had nothing to lose if he would do what Elisha told him to do. And so Naaman went to the Jordan and immersed himself seven times. And God healed him!

Imagine if Naaman had gone home in anger. Imagine if he’d only gone under the water six times and then decided God was making him look like a fool.

But Naaman trusted and obeyed God completely, and God healed him of his leprosy.

Imagine what God will do in your life when you fully obey him with your whole heart.

Talk It Over

  • Are there areas in your life where you’ve been partially obedient to God? What keeps you from complete obedience?

  • What are some challenges you’ve faced when trying to obey God completely?

  • How have you seen God work in your life because you’ve obeyed him completely, even when you doubted him at first?