“Con sẽ nhanh chóng vâng theo mạng lệnh Chúa.” Thi Thiên 119:32

Nếu có lúc nào đó trong đời sống mà bạn cần phải vội vã thì đó là lúc Chúa bảo bạn phải thi hành — ngay cả khi bạn không hiểu tại sao.

Thi Thiên 119:32 nói rằng, “Con sẽ nhanh chóng vâng theo mạng lệnh Chúa.”

Bạn không cần phải hoàn toàn hiểu được một điều gì đó để nhận được lợi ích từ nơi nó. Tôi không hiểu làm thế nào những chiếc máy bay nặng nề bay được trên không, nhưng tôi bay thường xuyên. Tôi không hiểu máy tính hoạt động như thế nào nhưng tôi luôn dùng đến nó. Tôi không hiểu gì về động cơ máy nổ, nhưng tôi đã lái xe hơi rất nhiều năm.

Bạn không cần phải hiểu được một điều nào đó mới có thể tận hưởng và nhận được lợi ích. Và bạn không cần phải hiểu tại sao Chúa lại bảo bạn làm điều gì đó mới có thể nhận được lợi ích do sự vâng lời của bạn.

Nếu bạn là cha mẹ, bạn có thể đã bảo con mình làm một điều gì đó và chúng đáp lại rằng, “Tại sao con phải làm điều đó?” Và bạn có thể đáp lại bằng bốn chữ ngắn gọn: “Vì cha/mẹ bảo thế.”

Khi bạn làm điều đó, bạn đang nói nhiều hơn bốn chữ đó. Thật ra bạn đang nói rằng, “Cha/mẹ sống lâu hơn con nhiều. Con chưa đủ lớn để hiểu, nhưng một ngày nào đó con sẽ hiểu được. Cha/mẹ đang bảo con làm điều này vì nó tốt cho con.”

Và nếu một người nào đó có quyền và thẩm quyền để nói, “Vì ta bảo thế” thì người đó là Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa toàn năng và Đấng cai trị vũ trụ và là Cha trên trời của chúng ta.

Trong Kinh Thánh, bất cứ khi nào Chúa đưa ra một mạng lệnh mà không có ngày tháng cụ thể, Ngài muốn nó được làm ngay lập tức.

Tôi xin đưa ra một thí dụ. Khi con cái chúng tôi lớn lên, vợ tôi, Kay, thỉnh thoảng gọi cả nhà đến ăn tối vào một giờ giấc nào đó. Khi vợ tôi bảo, “Hãy ăn tối vào lúc 5:30,” điều đó có nghĩa là chúng tôi cần phải sẵn sàng để ăn vào đúng giờ đó. Nhưng nếu cô ấy nói rằng, "Hãy ăn tối!" chúng tôi biết điều đó có nghĩa là ngay bây giờ.

Trẻ em thích tìm đủ mọi cách để trì hoãn sự vâng lời của chúng.

Đôi khi chúng giả vờ như không nghe bạn nói. Chúng ta luôn làm điều này với Chúa. Chúng ta giả vờ như không nghe tiếng Ngài, ngay cả khi Chúa đang phán cách rõ ràng.

Một cách trì hoãn khác là “Cho rằng mẹ đang nói chuyện với người khác”: “Mẹ không có ý nói với con rằng sẽ ăn tối lúc 5:30 phải không?”

Chúng ta cũng làm điều như thế với Chúa khi đọc một mạng lệnh trong Kinh Thánh và giả vờ như Ngài đang phán với người khác.

Nhưng không có mánh khóe nào trong số này đánh lừa được Chúa. Những chiến thuật trì hoãn là một sự chống đối khéo léo nó nghi ngờ thẩm quyền của Chúa hoặc chương trình của Ngài.

Đức tin là vâng theo mạng lệnh của Chúa ngay lập tức, ngay cả khi bạn không hiểu hoặc khi nhìn thấy những chướng ngại phía trước. Hãy bước tới trong đức tin, biết rằng động lực của Chúa là tình yêu của Ngài dành cho bạn và rằng Ngài luôn quan tâm đến những điều tốt nhất cho bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Một số chiến thuật trì hoãn mà bạn đã dùng đến trong việc vâng theo Chúa là gì?

2.    Những hậu quả nào có thể xảy ra do trì hoãn trong việc vâng lời?

3.    Hãy nghĩ đến một số phương pháp, những cách bạn có thể dùng đến để xây dựng tốt hơn thói quen vâng lời ngay trong đời sống của mình. Bạn sẽ bắt đầu làm việc nào hôm nay?

Bạn sẽ làm gì khi Chúa Jêsus trở lại?

Kinh Thánh dạy rằng bạn chỉ có thể vào thiên đàng bằng cách tin cậy Con Đức Chúa Trời là Chúa Jêsus Christ. Bạn không thể dựa vào công sức để vào thiên đàng: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà điều đó không phải đến từ anh em, mà là một món quà của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm, để không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nếu bạn sẵn sàng phó thác cuộc đời mình cho Chúa Jêsus, hãy bắt đầu bằng lời cầu nguyện sau:

“Lạy Chúa, Ngài đã hứa rằng nếu con tin nơi Con Ngài là Chúa Jêsus Christ, thì mọi điều sai trái con từng phạm sẽ được tha thứ, con sẽ học được mục đích của đời sống và một ngày nào đó Chúa sẽ nhận con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

“Con xin xưng nhận rằng mình đã phạm tội và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi của con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa từ nay trở đi. Xin Chúa hướng dẫn đời sống của con và giúp con làm theo ý Chúa.  Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 


YOU DON’T HAVE TO UNDERSTAND THE ‘WHY’

BY RICK WARREN —

“I will quickly obey your commands.”  Psalm 119:32 (NCV)

If there’s ever a time in life you need to hurry, it’s when God tells you to act—even if you don’t understand why.

Psalm 119:32 says, “I will quickly obey your commands” (NCV).

You don’t need to fully grasp something to benefit from it. I don’t understand how heavy planes fly in the air, but I fly often. I don’t understand how computers work, but I use one all the time. I don’t understand the internal combustion engine, but I’ve driven a car for years.

You don’t have to understand something to enjoy it and benefit from it. And you don’t have to understand why God tells you to do something to benefit from your obedience.

If you’re a parent, you’ve likely told your child to do something and had them respond, “Why should I do that?” And you may have responded with four little words: “Because I said so.”

When you do that, you’re saying much more than those four words. You’re really saying, “I’ve been around a lot longer than you. You’re not old enough to understand, but one day you will. I’m telling you to do this for your own good.”

And if anyone has the right and the authority to say, “Because I said so,” it’s God, the omnipotent Creator and Ruler of the universe and our heavenly Father.

In the Bible, whenever God gives a command without a specific date on it, he expects immediate action.

I’ll give you an example. When our children were growing up, my wife, Kay, would sometimes call the family to dinner at a specific time. When she said, “Come to dinner at 5:30,” it meant we needed to be ready to eat at that time. But if she said, “Come to dinner!” we knew that meant now.

Kids like to play all kinds of games to delay their obedience.

Sometimes they pretend they don’t hear you. We do this with God all the time. We pretend we can’t hear him, even though he is speaking clearly.

Another game is, “Imagine Mom Is Talking to Someone Else”: “You didn’t mean for me to get to dinner at 5:30, did you?”

We do the same thing with God when we read a command in the Bible and pretend he’s talking to someone else.

But none of these tricks fool God. These delay tactics are a subtle rebellion that question God’s authority or his plan.

Faith is obeying God’s command immediately, even when you don’t understand or when you see roadblocks ahead. Step forward in faith, knowing God is motivated by his love for you and that he has your best interest at heart.

Talk It Over

  • What are some delay tactics you’ve tried to use in obeying God?

  • What are some of the consequences that might come up from delayed obedience?

  • Think of some strategies you can employ to better build into your life the habit of immediate obedience. Which one will you start working on today?

What will you do when Jesus returns?

The Bible says you can only get to heaven by trusting in God’s Son, Jesus Christ. You can’t earn your way into heaven: “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).


If you’re ready to commit your life to Jesus, start by praying this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in your Son, Jesus Christ, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”