“Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.” Ma-thi-ơ 6:34

Có hai ngày mà bạn không bao giờ nên lo lắng về nó: hôm qua và ngày mai.

Chúa Jêsus nói rằng, “Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.” Ma-thi-ơ 6:34

Bạn không thể sống trong quá khứ. Bạn không thể sống trong tương lai. Bạn chỉ có thể sống cho ngày hôm nay.

Tại sao bạn chỉ nên sống cho từng ngày một?  Đầu tiên, khi bạn lo lắng về những vấn đề của ngày mai, bạn bỏ lỡ đi mất những phước hạnh của ngày hôm nay. Thứ hai, bạn không thể giải quyết các vấn đề của ngày mai bằng sức lực của ngày hôm nay. Khi ngày mai đến, Chúa sẽ ban cho bạn sức lực, cái nhìn, ân điển và sự khôn ngoan mà bạn cần có.

Khi còn nhỏ, tôi không hề lo lắng về bất cứ điều gì mình cần đến trong đời sống.  Thay vào đó, tôi chỉ đến gặp cha mẹ và nói ra những gì mình cần. Tôi chưa bao giờ phải lo lắng về việc họ sẽ làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của tôi vì đó là trách nhiệm của cha mẹ tôi.

Đức Chúa Trời muốn bạn đối với Ngài theo cách như thế.

Ma-thi-ơ 6:30 nói rằng, “Nếu hoa cỏ là giống nay còn sống, mai đã không còn nữa, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi!”

Khi bạn lo lắng, bạn cho rằng mình phải gánh lấy trách nhiệm đó, là điều mà Đức Chúa Trời không bao giờ muốn bạn làm.  Ngày hôm nay rất có thể bạn đang lo lắng về rất nhiều điều mà đúng ra đó là trách nhiệm của Đức Chúa Trời. Thật ra, mỗi khi bạn lo lắng, đó là lời cảnh báo rằng bạn đang đóng vai trò của Chúa và bạn tin rằng tất cả đều phụ thuộc nơi mình. Bạn đang hành động như thể bạn không có một Cha trên trời, là người sẽ nuôi dưỡng, dẫn dắt và đáp ứng những nhu cầu của bạn.

Kinh Thánh không nói rằng, “Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn hàng tuần.”  Nhưng nói rằng, “Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn hàng ngày.”  Ma-thi-ơ 6:11

Chúa muốn bạn nương cậy nơi Ngài từng ngày một. Ngài sẽ cung cấp cho bạn mọi điều bạn cần — cho ngày hôm nay. Vì Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành nên bạn có thể tin rằng mình sẽ không thiếu thốn điều gì.

Định kế hoạch cho ngày mai là điều không sao cả. Nhưng đừng lo lắng về điều đó! Hãy tin cậy Chúa cho mỗi ngày đến.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy dành ra từ 5 đến 10 phút trong ngày hôm nay để đọc và suy ngẫm Thi thiên 23. Những đoạn Kinh thánh nào khác có ích để nhớ đến khi bạn bắt đầu lo lắng?

2.    Bạn đang lo lắng về điều gì trong quá khứ mà cần phải trao lên cho Chúa?

3.    Bạn đang lo lắng về điều gì trong tương lai mà bạn cần phải tin cậy Chúa cho ngày hôm nay?

 

 

 


TRUST JESUS ONE DAY AT A TIME

BY RICK WARREN —

“Don’t worry about tomorrow, because tomorrow will have its own worries. Each day has enough trouble of its own.”  Matthew 6:34 (NCV)

There are two days you should never worry about: yesterday and tomorrow.

Jesus said, “Don’t worry about tomorrow, because tomorrow will have its own worries. Each day has enough trouble of its own” (Matthew 6:34 NCV).

You can’t live in the past. You can’t live in the future. You can only live today.

Why should you only live one day at a time? First, when you worry about tomorrow’s problems, you miss the blessings of today. Second, you cannot solve tomorrow’s problems with today’s power. When tomorrow arrives, God will give you the power, perspective, grace, and wisdom you need.

When I was a kid, I didn’t worry about anything I needed in my life. Instead, I just went to my dad or mom and told them what I needed. I was never once concerned about how they were going to meet our needs because they took on that responsibility.

God wants you to be the same way with him.

Matthew 6:30 says, “If God cares so wonderfully for flowers that are here today and gone tomorrow, won’t he more surely care for you?” (TLB)

When you worry, you assume responsibility that God never intended for you to have. You may be worrying today about a lot of things that are really God’s responsibility. In fact, every time you worry, it’s a warning that you’re playing God and that you believe it all depends on you. You’re acting like you don’t have a heavenly Father who will feed and lead and meet your needs.

The Bible does not say, “Give us this day our weekly bread.” It says, “Give us this day our daily bread” (Matthew 6:11 ESV).

God wants you to depend on him one day at a time. He will provide everything you need—for today. Because he is a good God, you can trust that you will lack nothing.

It’s okay to plan for tomorrow. But don’t worry about it! Trust God for each day as it comes.

Talk It Over

Spend five to 10 minutes today reciting and meditating on Psalm 23. What other Scripture passages would be helpful to remember when you start to worry?

What are you worrying about from your past that you need to surrender to God?

What are you worrying about in the future that you need to trust God for today?