“Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em.” IPhi-e-rơ 5:7

Chỉ cần có ý chí vẫn chưa phải là đủ để bạn ngừng lo lắng — nhưng bạn đã biết được điều này vì bạn đã thử nó rồi. Bạn từng nghĩ rằng, “Tôi không nên lo lắng về điều này,” tuy nhiên nó vẫn cứ nằm trong đầu óc bạn.

Đây là bốn bước để giúp bạn ngưng lo lắng:

Nhận biết Chúa.

Chúa Jêsus nói trong Ma-thi-ơ 6:32 rằng, “Vì tất cả những điều nầy những người không biết Đức Chúa Trời và cách Ngài làm việc vẫn bôn ba tìm kiếm.” Nếu bạn không có được mối quan hệ với Đức Chúa Trời, bạn có tất cả mọi lý do để lo lắng.  Đó là lý do vì sao bạn cần phải nhận biết Chúa!

Là người tin Chúa, bạn có một Cha trên trời, Đấng đã hứa sẽ chăm sóc bạn. Bạn là con cái Chúa, và con cái sẽ có được những đặc ân đặc biệt.  Khi bạn lo lắng, bạn đang hành động như thể rằng mình không có một người Cha yêu thương đang ở bên và đứng về phía bạn.

Đặt Chúa lên hàng đầu trong mọi lãnh vực của đời sống bạn.

Ma-thi-ơ 6:31-33 nói rằng: “Chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì, mặc gì . . . Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi và Ngài sẽ ban cho nếu các ngươi đặt Ngài trước hết trong đời sống mình.”  Bất cứ lúc nào bạn đặt Chúa ra khỏi trung tâm cuộc sống mình và đặt bất cứ điều gì khác vào đó — cho dù điều đó có tốt đến đâu — bạn sẽ bị lo lắng.

Hãy sống cho từng ngày một.

Kinh Thánh nói rằng: “Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy” (Ma-thi-ơ 6:34). Nếu bạn lo lắng về ngày mai, bạn không thể tận hưởng được ngày hôm nay.  Ngoài ra, khi bạn luôn lo lắng về ngày mai, tương lai sẽ trở nên quá sức chịu đựng.  Nhưng Đức Chúa Trời đã hứa ban cho bạn ân điển và sức lực khi bạn cần đến. Ngay bây giờ, bạn chỉ cần đủ sức lực cho ngày hôm nay.

Tin cậy rằng Chúa sẽ chăm sóc.

“Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em” (IPhi-e-rơ 5:7).

Làm thế nào để bạn làm được điều đó? Một cách để làm là ghi nhớ những lời hứa của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Chúng giống như một hợp đồng bảo hiểm cho người tin Chúa.  Khi bạn biết rằng một điều nào đó đã được bảo hiểm, bạn không còn lo lắng về điều đó nữa. Một cách khác để tin cậy Chúa là cầu nguyện. Nếu bạn cầu nguyện nhiều như bạn đang lo lắng, bạn sẽ bớt lo lắng hơn nhiều.

Kết quả của việc thực hiện bốn bước trên là gì?  “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 4:7).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1. Bạn có thể có được mối quan hệ với một người nào đó nếu bạn không tiếp tục tìm hiểu thêm về họ không? Tại sao có hoặc tại sao không?

2. Làm thế nào để biết được Chúa đang đứng vị trí hàng đầu trong một lãnh vực nào đó của đời sống bạn?

3. Có cách cụ thể, thiết thực nào có thể giúp bạn nhắc nhở mình sẽ cầu nguyện thay vì lo âu?

   

 

 


FOUR STEPS TO HELP YOU STOP WORRYING

BY RICK WARREN —

Give all your worries and cares to God, for he cares about you.” 1 Peter 5:7 (NLT)

It takes more than willpower to stop worrying—but you already know that, because you’ve already tried it. You’ve thought, “I shouldn’t worry about this,” yet it stays on your mind.

Here are four steps to help you stop worrying:

Get to know God.

Jesus says in Matthew 6:32, “People who don’t know God and the way he works fuss over these things” (The Message). If you don’t have a relationship with God, you have every reason to worry. That’s why you need to get to know God! 

As a believer, you have a heavenly Father who has promised to take care of you. You are God’s child, and children get special privileges. When you worry, you are acting like you don’t have a loving Father who is with you and for you.

Put God first in every area of your life.

Matthew 6:31-33 says, “Don’t worry at all about having enough food and clothing . . . your heavenly Father already knows perfectly well that you need them, and he will give them to you if you give him first place in your life” (TLB). Anytime you take God out of the center of your life and put anything else there—no matter how good it is—you’re going to worry.

Live one day at a time.

The Bible says, “Don’t worry about tomorrow, because tomorrow will have its own worries. Each day has enough trouble of its own” (Matthew 6:34 NCV). If you’re worrying about tomorrow, you can’t enjoy today. Also, when you’re always worried about tomorrow, the future gets overwhelming. But God promises to give you the grace and strength you need when you need it. Right now, you only need enough power for today.

Trust God to care.

“Give all your worries and cares to God, for he cares about you” (1 Peter 5:7 NLT). How do you do that? One way is to memorize God’s promises in the Bible. They’re like an insurance policy for believers. When you know something’s covered, you don’t worry about it anymore. Another way to trust God is to pray. If you prayed as much as you worried, you’d have a lot less to worry about.

What’s the result of taking these four steps? “You will experience God’s peace, which is far more wonderful than the human mind can understand” (Philippians 4:7 TLB).

Talk It Over

Can you have a relationship with someone if you’re not continually learning more about them? Why or why not?

How do you know when God is first in an area of your life?

What is a specific, practical way you can remind yourself to pray instead of worry?