0715“Mục đích của sự dâng phần mười là để đồng bào học kính sợ Chúa suốt đời” (Phục 14:23 TLB*).

Nếu bạn muốn Chúa ban phước cho một điều gì đó, bạn phải đặt Chúa trước tiên trong lãnh vực đó. Vậy nếu bạn muốn Chúa ban phước cho vấn đề tài chánh của bạn, bạn phải đặt Ngài trên hết tiền bạc của bạn. Đây là nguyên tắc của việc dâng phần mười: Bạn dâng 10 phần trăm đầu tiên của thu nhập mình lại cho Chúa.

Đây là bốn câu Kinh Thánh giải thích về lời hứa, mục đích, nơi, và ngày của việc dâng phần mười:

Trước tiên, Châm 3:9-10 cho lời hứa về phần mười: “Hãy lấy tài sản và hoa quả đầu mùa của con mà tôn vinh CHÚA. Bấy giờ kho vựa của con sẽ đầy thóc lúa, Và thùng chứa của con sẽ đầy tràn rượu mới” (BDM*). Chúa nói rằng nếu bạn tôn kính Chúa với phần đầu tiên của thu nhập mình, Ngài sẽ ban phước cho bạn về mặt tài chánh.

Kay và tôi đã quyết định gần 50 năm trước đây rằng nếu chúng tôi phải mắc nợ một người nào đó, chúng tôi sẽ không mắc nợ Đức Chúa Trời. Chúa phải được trả trước, được trả trước tiên. Nếu tôi kiếm được 10 đồng, một đồng đầu tiên sẽ dâng lại cho Chúa. Nếu tôi kiếm được 100 đồng, 10 đồng đầu tiên sẽ dâng lại cho Chúa. Ngày từ lúc ban đầu tất cả đều đến từ nơi Chúa, và tôi muốn Chúa ban phước cho tất cả những phần còn lại.

Tại sao Chúa bảo chúng ta dâng phần mười? Phục 14:23 nói rằng, “Mục đích của sự dâng phần mười là để đồng bào học kính sợ Chúa suốt đời” (TLB*). Chúa không cần đến tiền bạc của bạn, nhưng Chúa muốn điều mà nó tượng trưng cho: đó là tấm lòng của bạn. Chúa muốn bạn tin cậy nơi Ngài.

Bạn nên dâng phần mười ở đâu? Có phải tổ chức từ thiện của địa phương mình không? Hay là bạn dâng cho anh của bạn đang bị thất nghiệp đã ba năm nay? Không phải, đó là làm từ thiện. Dâng phần mười không phải là làm từ thiện; đó là một hành động thờ phượng. Nó dâng lên Chúa.

Ma-la-chi 3:10 nói, “'Hãy đem tất cả phần mười vào… Hãy làm như thế để thử Ta, CHÚA Vạn Quân phán, để xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng?’” (BDM*). Nhà kho là đền thờ, hay là nơi bạn thờ phượng Chúa.

Bạn phải dâng phần mười khi nào? Bạn dâng trong ngày bạn thờ phượng. Kinh Thánh nói trong ICôr 16:2 rằng, “Vào ngày đầu tuần lễ, mỗi người để dành riêng ra một số tiền tại nhà tùy khả năng, chứ không phải đợi tôi đến rồi mới quyên góp” (BDM*). Khi bạn dâng cho Chúa vào ngày đầu tiên của tuần lễ, trong phần đầu tiên của ngày, và từ phần tiền đầu tiên của mình, bạn đang tuyên bố rằng, “Ngài thật sự là số một trong cuộc đời của con.”

Hãy để ý câu Kinh Thánh đó nói hãy “để riêng ra.” Dâng phần mười không nên là một việc bốc đồng. Bạn phải lập dự định cho điều đó để bạn tôn trọng chương trình và mục đích của Chúa cho việc dâng phần mười.

Sau rồi bạn có thể nhìn xem Chúa ban phước, sử dụng bạn và giữ lời hứa của Ngài trong cuộc đời bạn như thế nào.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Áp dụng cách thực tế, dâng cho Chúa phần đầu tiên thu nhập của mình có ý nghĩa gì đối với bạn?

2.    Theo bạn nghĩ tại sao Chúa muốn bạn dâng phần mười vào Hội Thánh chứ không phải vào một mục đích khác?

3.    Bạn cần lập kế hoạch ngày hôm nay như thế nào để có thể trung tín dâng phần mười?

Chú thích:

BDM: Bản Dịch Mới

TLB: Bản dịch Living Bible

 

 

 

 

 


TRUST GOD WITH YOUR TITHE

By Rick Warren — 

“The purpose of tithing is to teach you always to put God first in your lives” (Deuteronomy 14:23 TLB).

If you want God to bless something, you have to put him first in that area. So if you want God to bless your finances, you have to put him first in your money. This is the principle of tithing: You give the first 10 percent of your income back to God.

Here are four verses that explain the promise, purpose, place, and day for tithing.

First, Proverbs 3:9-10 gives the promise about tithing: “Honor the Lord by giving him the first part of all your income, and he will fill your barns with wheat and barley and overflow your wine vats with the finest wines” (TLB). God says that if you honor him with the first part of your income, he will bless you financially.

Kay and I decided almost 50 years ago that if we were going to be in debt to anybody, we were not going to be in debt to God. God gets paid first, right off the top. If I make 10 bucks, the first dollar goes back to him. If I make a hundred bucks, the first 10 bucks go back to him. It all comes from God in the first place, and I want his blessing on the rest of it.

Why does God tell us to tithe? Deuteronomy 14:23 says, “The purpose of tithing is to teach you always to put God first in your lives” (TLB). God doesn’t need your money, but he wants what it represents: your heart. He wants you to trust him.

Where should you tithe? Do you tithe to your local food pantry? Or do you tithe to your brother who’s been out of work for three years? No, that’s charity. Tithing isn’t charity; it’s an act of worship. It goes to God.

Malachi 3:10 says, “'Bring to the storehouse a full tenth of what you earn . . . Test me in this,’ says the Lord All-Powerful. 'I will open the windows of heaven for you and pour out all the blessings you need’” (NCV). The storehouse is the temple, or the place where you worship God.

When are you supposed to tithe? You do it on the day you worship. The Bible says in 1 Corinthians 16:2, “On every Lord’s Day each of you should put aside something from what you have earned during the week, and use it for this offering. The amount depends on how much the Lord has helped you earn” (TLB). When you give to God on the first day of the week, during the first part of your day, and from the first part of your money, you’re declaring, “You’re really number one in my life.”

Notice that the verse says to “put aside.” Tithing should not be an impulsive thing. You’ve got to plan for it so that you are honoring God’s plan and purpose for tithing.

Then you can watch how God blesses and uses you and honors his promise in your life.

Talk It Over

- In practical terms, what does it mean to you to give God the first part of your income?

- Why do you think God wants you to tithe to your church and not to another cause?

- How do you need to plan today so that you can be faithful in tithing?