0716“Họ phải làm việc thiện, làm nhiều việc phước đức, có lòng rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ; như vậy, họ tích lũy cho tương lai mình một nền tảng vững bền để nắm chắc sự sống thật” (ITi 6:18-19 TTHĐ).

Bạn sẽ tận hưởng mãi mãi những gì bạn đầu tư trên thiên đàng, và bạn đầu tư trên thiên đàng mỗi khi bạn sử dụng tiền bạc của mình cho điều tốt lành.

Vậy cách tốt nhất để làm điều đó là gì? Bất kỳ cố vấn tài chánh nào cũng sẽ khuyên bạn đừng đầu tư tất cả vào một chỗ. Thay vào đó, bạn nên để tiền bạc của mình vào các quỹ khác nhau để có một đầu tư cân bằng.

Bạn có biết Chúa đã cho các “ngân quỹ” khác nhau để bạn có thể đầu tư vào cho cõi đời đời không? Chúng ta sẽ xem xét ba ngân quỹ đó ngày hôm nay và hai ngân quỹ khác vào ngày mai. Các ngân quỹ này đã được chứng tỏ. Chúng có được thành tích. Chúng được bảo đảm. Chúng không có rủi ro. Và chúng đem đến lợi nhuận cao.

1. Quỹ Tăng Trưởng của Chúa: Đây là quỹ mà bất kỳ lúc nào bạn đầu tư vào một điều gì sẽ phát triển tính cách của bạn. Châm 10:16 nói rằng, “Người thiện sử dụng tiền lương nuôi dưỡng sự sống, Kẻ ác xài phí lợi tức gây ra tội lỗi” (KTHĐ).

Vậy làm thế nào để bạn nâng cao đời sống của bạn với tiền bạc của mình? Bạn dùng nó để tăng trưởng về mặt thuộc linh, trí tuệ, và tinh thần. Khi bạn dùng tiền bạc để phát triển những kỹ năng của mình và trở nên trưởng thành là bạn đang đầu tư vào cõi đời đời.

2. Quỹ Tương Hỗ của Chúa: Đây là quỹ mà mỗi khi bạn sử dụng tiền bạc để khuyến khích sự thông công và xây dựng mối quan hệ với những tín hữu khác. Rô-ma 12:13 nói rằng, “Hãy cung ứng nhu cầu cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách” (TTHĐ).

Tại sao Chúa muốn bạn sử dụng một phần tiền của mình để bày tỏ tình yêu thương với những tín hữu khác? Có ba lý do: Thứ nhất, nó chứng tỏ rằng bạn thuộc về gia đình của Chúa. Thứ hai, nó tạo nên sự hiệp một. Và, thứ ba, nó là một lời chứng cho những người chưa tin Chúa.

3. Quỹ Phục Vụ: Đây là khi bạn đầu tư vào cõi đời đời bằng cách dùng tiền bạc để phục vụ người khác. Chúa muốn bạn lấy một phần tiền của mình và dùng nó để giúp đỡ những người đang có nhu cầu.

Châm 11:24 nói rằng, “Thế giới của người rộng rãi ngày càng rộng lớn hơn; thế giới của kẻ keo kiệt ngày càng thu hẹp lại” (BD Sứ Điệp). Nói một cách khác, bạn càng giúp đỡ người khác, Chúa càng ban phước trên bạn. Tại sao vậy? Bởi vì Chúa là Đấng ban cho. Ngài là Đấng rời rộng, và Chúa muốn bạn trở nên giống Ngài.

Và bạn sẽ thấy mình ngày càng trở nên giống Chúa hơn khi bạn đầu tư vào tính cách, vào những tín hữu khác, và vào những người đang có nhu cầu.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có tiêu xài cho những thứ cuối cùng sẽ gây tổn hại cho tính cách của mình không? Thay vào đó, bạn có thể dùng số tiền đó vào việc gì để xây dựng tính cách của mình?

2.    Tại sao chứng tỏ cho con người thấy rằng bạn thuộc về gia đình của Chúa bằng cách chăm sóc những tín hữu khác lại là điều quan trọng?

3.    Động cơ của bạn trọng việc rời rộng là gì? Động cơ của bạn ảnh hưởng đến sự rộng rãi của bạn như thế nào?

 

 

 


HOW TO INVEST FOR ETERNITY

By Rick Warren —

“They should be rich in good works and generous to those in need, always being ready to share with others. By doing this they will be storing up their treasure as a good foundation for the future so that they may experience true life” (1 Timothy 6:18-19 NLT).

The Bible says in 1 Timothy 6:18-19, “They should be rich in good works and generous to those in need, always being ready to share with others. By doing this they will be storing up their treasure as a good foundation for the future so that they may experience true life” (NLT).

You are going to enjoy forever what you invest in heaven, and you invest in heaven every time you use money for good.

So what’s the best way to do that? Any financial advisor will tell you not to put all your eggs in one basket. Instead, you put your money into different funds for a balanced portfolio.

Did you know that God has given different “funds” that you can invest in for eternity? We’re going to look at three today and two tomorrow. These funds are proven. They have a track record. They’re protected. They are risk-free. And they yield enormous dividends.

1. God’s Growth Fund. This is any time you invest in something that is going to grow your character. Proverbs 10:16 says, “The earnings of the godly enhance their lives, but evil people squander their money on sin” (NLT).

So how do you enhance your life with your money? You use it to grow spiritually, intellectually, and emotionally. When you use money to develop your skills and become mature, you are investing in eternity.

2. God’s Mutual Fund. This is every time you use money to encourage fellowship and build relationships with other believers. Romans 12:13 says, “When God’s people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality” (NLT).

Why does God want you to use some of your money to show love to other believers? There are three reasons. First, it proves that you’re in God’s family. Second, it creates unity. And, third, it’s a witness to unbelievers.

3. God’s Service Fund. This is when you invest in eternity by using money to serve others. God wants you to take some of your money and use it to help people who are in need.

Proverbs 11:24 says, “The world of the generous gets larger and larger; the world of the stingy gets smaller and smaller” (The Message). In other words, the more you help others, the more God blesses you. Why? Because God is a giver. He is generous, and he wants you to become like him.

And you’ll find yourself becoming more and more like God as you invest in your character, other believers, and people in need.

Talk It Over

- Do you spend money on things that ultimately damage your character? What could you direct that money towards to build your character instead?

- Why is it important to demonstrate to people that you are in God’s family by taking care of other believers?

- What is your motivation for being generous? How does your motivation affect your generosity?