0701“Thưa anh em, tôi mong anh em đều biết rõ: chính những hoạn nạn, bắt bớ, tù đày của tôi đã làm cho Phúc âm càng lan rộng” (Phi 1:12 KTHĐ).

Nếu bạn muốn trở nên một người hạnh phúc, bạn cần phải nhìn vào vấn đề qua cái nhìn của Chúa. Những người hạnh phúc có một tầm nhìn rộng lớn hơn. Họ nhìn thấy được bức tranh lớn. Khi bạn không nhìn thấy sự việc từ góc nhìn của Chúa, bạn sẽ chán nản, thất vọng và buồn rầu.

Cho dù điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn – điều tốt, điều xấu, và điều tồi tệ nhất – thì Chúa vẫn đang thực hiện kế hoạch của Ngài. Phao-lô đã biết điều này. Ông nói trong Phi 1:12, “Thưa anh em, tôi mong anh em đều biết rõ: chính những hoạn nạn, bắt bớ, tù đày của tôi đã làm cho Phúc âm càng lan rộng” (KTHĐ).

Kể từ khi Phao-lô trở thành một người tin Chúa trên đường đến thành Đa-mách, ông đã có một ước mơ lớn: Ông muốn rao giảng ở Rô-ma tại trung tâm của vũ trụ vào thời đó. Ước mơ của ông là được giảng Tin Lành tại thành phố quan trọng nhất trên thế giới.

Nhưng Chúa đã có một ý tưởng khác. Thay vì sai Phao-lô đến Rô-ma cho chiến dịch rao giảng, Chúa lại khiến ông trở thành một tù nhân hoàng gia của Nê-rô, người đang là Sê-sa tại thời điểm đó. Và, Nê-rô là một bạo chúa gian ác, bại hoại.

Là một tù nhân hoàng gia, Phao-lô bị xiềng vào một lính canh hoàng gia 24 tiếng một ngày trong vòng hai năm, và cứ bốn tiếng lại thay đổi lính canh một lần. Hơn hai năm trong tù, Phao-lô đã có cơ hội làm chứng cho hàng nghìn lính canh. Ai thật sự là tù nhân ở đây? Ai là thính giả bắt giam ở đây?

Đây không phải là kế hoạch của Phao-lô, nhưng đó đã luôn là chương trình của Chúa, và nó tạo nên những hiệu quả thật đáng kinh ngạc. Có hai kết quả mà chúng ta biết chắc chắn.

Thứ nhất, Phi-líp đoạn 4 nói rằng trong vòng hai năm Phao-lô bị cầm tù, một số người nhà của Nê-rô đã trở nên tín đồ vì lời làm chứng của Phao-lô trong cung điện hoàng gia ở Rô-ma.

Thứ hai, thật khó để khiến cho một người như Phao-lô ngừng di chuyển. Trong tù, ông bị buộc phải ở yên tĩnh, và, kết quả là ông đã viết hầu hết các sách Tân Ước. Tôi tự hỏi điều nào có tác động lớn hơn: sự rao giảng của ông ở vận động trường lớn của La-mã hay những sách ông đã viết, bao gồm Rô-ma, I & II Cô-rinh-tô, Ga-la-ti, Ê-phê-sô, Phi-líp và Cô-lô-se. Bảy sách này đã bày tỏ Chúa Jêsus cho hàng triệu người trong hàng bao năm qua.

Phao-lô biết rằng Chúa có một chương trình lớn hơn, và ông có thể vui mừng vì ông tin cậy những gì Chúa đang làm qua những nan đề của mình.

Bất cứ khi nào bạn có một nan đề đang làm cho bạn ngã lòng, bạn cần phải làm điều Phao-lô đã làm: Học để nhìn biết cái nhìn của Chúa. Hãy hỏi rằng, “Chúa đang làm gì ở đây? Bức tranh lớn hơn là gì? Tầm nhìn lớn rộng hơn là gì? Rồi bạn sẽ có thể đối diện với nan đề đó trong đức tin.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy nghĩ đến một nan đề đang làm cho bạn ngã lòng ngay lúc này. Sự chán nản của bạn sẽ thay đổi như thế nào khi bạn nhìn nó với tầm nhìn lớn hơn của Chúa?

2.    Theo bạn tại sao Chúa đang để cho bạn phải trải qua giai đoạn khó khăn?

3.    Bạn đã thấy Chúa làm việc ở giữa một hoàn cảnh khó khăn trong quá khứ của bạn như thế nào?

 

 

 

 


TRUST GOD AND HIS BIGGER, BETTER PLAN

By Rick Warren —

“I want you to know, my dear brothers and sisters, that everything that has happened to me here has helped to spread the Good News” (Philippians 1:12 NLT).

If you want to be a happy person, you need to look at every problem from God’s perspective. Happy people have a larger perspective. They see the big picture. When you don’t see things from God’s point of view, you get discouraged, frustrated, and unhappy.

No matter what’s going on in your life—the good, the bad, and the ugly—God is working out a plan. Paul knew this. He says in Philippians 1:12, “I want you to know, my dear brothers and sisters, that everything that has happened to me here has helped to spread the Good News” (NLT).

Ever since Paul became a Christian on the road to Damascus, he had one great dream: He wanted to preach in Rome, the center of the universe at the time. His dream was to preach the Gospel in the most important city in the world.

But God had another idea. Instead of sending Paul to Rome to preach crusades, God makes him a royal prisoner of Nero, who is Caesar at that time. And, Nero is a wicked and corrupt leader.

As a royal prisoner, Paul is chained to a royal guard 24 hours a day for two years, and the guard is changed every four hours. Over two years in prison, Paul has the opportunity to witness to thousands of guards. Who’s the real prisoner here? Who has the captive audience?

This isn’t Paul’s plan, but it was God’s plan all along, and it produces amazing effects. There are two results that we know for sure.

First, Philippians 4 says that within two years of Paul’s imprisonment, some of Nero’s own household had become believers because of Paul’s witness in the royal court in Rome.

Second, it’s kind of hard to get a guy like Paul to stop moving. In prison, he is forced to be still, and, as a result, he writes most of the New Testament. I wonder which had a bigger impact: his preaching in the Colosseum or the books he wrote, including Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, and Colossians. These seven books have revealed Jesus to millions of people over the years.

Paul knows that God has a bigger plan, and he can be happy because he trusts what God is doing through his problems.

Any time you have a problem that’s starting to get you down, you need to do what Paul did: Learn to see it from God’s point of view. Ask, “What is God doing here? What’s the bigger picture? What’s the bigger perspective?” Then, you’ll be able to face the problem in faith.

Talk It Over

- Think of a problem that has you discouraged right now. How does your discouragement change when you look at it with God’s bigger perspective?

- Why do you think God is allowing you to struggle through a hard time?

- How have you seen God work in the midst of a difficult situation in your past?