0700“Mỗi khi nhớ đến anh em thì tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi” (Phi 1:3 TTHĐ).

Nếu bạn muốn có những mối quan hệ lành mạnh, hãy bắt đầu với thái độ biết ơn. Bạn sẽ hạnh phúc nhiều hơn và vui hưởng các mối quan hệ của bạn nhiều hơn nếu bạn phát triển thói quen biết ơn về những người trong đời sống mình.

Phi 1:3 nói, “Mỗi khi nhớ đến anh em thì tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi” (TTHĐ).

Lẽ thật đơn giản này là nền tảng của những mối quan hệ tốt đẹp.

Khi bạn nghĩ đến những người trong cuộc đời mình, cảm giác đầu tiên của bạn có phải là biết ơn không? Hay bạn sẽ hỏi rằng, “Họ phải làm gì cho tôi? Vấn đề của chúng tôi là gì? Chúng tôi cần phải hoàn thành điều gì?” Ý nghĩ đầu tiên của bạn có lẽ không phải là lòng biết ơn. Nhưng ý nghĩ đầu tiên của Phao-lô về những người bạn của mình là sự biết ơn, và đó là khuôn mẫu chúng ta nên làm theo nếu chúng ta muốn những mối quan hệ của mình được lâu dài.

Đây là vấn đề: Bạn biết một người càng lâu chừng nào, bạn càng có khuynh hướng xem là chuyện đương nhiên. Với thời gian trôi qua, rất dễ để tập trung vào những lỗi lầm của người đó và những thời điểm xấu hơn là những lúc vui vẻ.

Đó là lý do tại sao chúng ta phải bỏ ra nỗ lực về phía mình lựa chọn để có thái độ biết ơn đối với những người trong cuộc sống của chúng ta. Mối quan hệ của chúng ta càng lâu dài, càng khó hơn để chúng ta nhớ được điều đó. Nhưng chúng ta sẽ kinh nghiệm được một ảnh hưởng còn đến đời đời trong các mối quan hệ của chúng ta khi chúng ta phát triển thói quen cảm tạ Chúa lúc chúng ta nghĩ đến vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em, hàng xóm, đồng nghiệp, và những người trong nhóm nhỏ của mình.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn cần thay thế những ý nghĩ tiêu cực nào với những lời cảm tạ?

2.    Bạn biết ơn những người nào trong đời sống của mình? Bạn đã nói điều này với Chúa chưa? Bạn đã nói cho người đó biết chưa?

3.    Tại sao Chúa muốn chúng ta tạ ơn Chúa về những người Ngài đã đặt để trong đời sống của mình?

 

 

 


THE MORE GRATEFUL YOU ARE, THE HAPPIER YOU’LL BE

By Rick Warren —

“Every time I think of you, I give thanks to my God” (Philippians 1:3 NLT).

If you want to have healthy relationships, start with an attitude of gratitude. You will be far happier and enjoy your relationships more if you develop the habit of being grateful for the people in your life.

Philippians 1:3 says, “Every time I think of you, I give thanks to my God” (NLT).

This simple truth is the foundation of good relationships.

When you think of the people in your life, is your first feeling gratitude? Or are you more likely to ask, “What do they need to do for me? What are our problems? What do we have to get done?” Your first thought may not be gratitude. But Paul’s first thought for his friends was one of gratitude, and it is the model we should follow if we want our relationships to last.

Here’s the problem: The longer you know someone, the more likely you are to take that person for granted. With the passage of time, it becomes easier to focus on that person’s faults and on the bad times instead of the happy times.

That’s why it takes effort on our part to choose to have an attitude of gratitude for the people in our lives. The longer our relationships last, the harder it may be to remember. But we experience an eternal impact on our relationships when we develop the habit of giving thanks to God when we think of our spouses, children, parents, siblings, neighbors, coworkers, and small group members.

Talk It Over

- What negative thoughts do you need to replace with words of gratitude?

- For whom in your life are you thankful? Have you told God? Have you told those people?

- Why might God want us to thank him for the people he has placed in our lives?