0702“Nhưng có hề gì! Dù thế nào đi nữa, hoặc giả vờ hay thành thật thì Đấng Christ vẫn được rao giảng. Đó là điều tôi vui mừng, và sẽ còn vui mừng nữa!” (Phi 1:18 BHĐ)

Bạn sẽ có được hạnh phúc cho dù bất kể những gì đang xảy đến trong cuộc sống nếu bạn không cho phép người khác kiểm soát thái độ sống của mình.

Trong Phi 1:15-17, Phao-lô nói về bốn loại người đã ảnh hưởng đến chức vụ của ông khi ông bị tù tội tại kinh thành Rô-ma.  Có người ông coi là bạn đồng lao, có những người đã khuyến khích ông trong chức vụ của mình.  Một số người khác đã chỉ trích, tranh cạnh, và cũng có người âm mưu chống lại chức vụ của ông.

Thật, có vài người rao giảng Đấng Christ vì ganh tị và tranh cạnh, nhưng cũng có những người vì ý tốt mà rao giảng.  Những người nầy rao giảng vì lòng yêu thương, biết rằng tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành; còn những người kia rao giảng Đấng Christ vì ích kỷ, không thành thật và tưởng rằng như thế sẽ gây đau khổ thêm cho sự xiềng xích của tôi” (Phi-líp 1:15-17 BHĐ).

Không có điều gì cướp đi sự vui vẻ của bạn nhanh như khi bị chỉ trích hoặc cảm thấy những người khác đang chống đối mình. Tại sao? Vì tất cả chúng ta đều muốn được yêu thích. Chúng ta đều mong muốn được chấp nhận. Chúng ta đều muốn được mọi người yêu thích mình.

Tuy nhiên sứ đồ Phao-lô đã viết trong Phi 1:18 “Nhưng có hề gì! Dù thế nào đi nữa, hoặc giả vờ hay thành thật thì Đấng Christ vẫn được rao giảng. Đó là điều tôi vui mừng, và sẽ còn vui mừng nữa!” (BHĐ).

Bạn không cần ai chấp nhận để bạn được hạnh phúc. Bạn lựa chọn điều gì khiến bạn thấy hạnh phúc? Nếu người khác không hài lòng với sự lựa chọn của bạn thì đó là chuyện của họ. Nếu bạn đang cố gắng đạt được sự chấp nhận của người nào đó mà đến bây giờ vẫn chưa có được thì có lẽ họ sẽ không bao giờ chấp nhận bạn đâu. Tại sao lại chịu phiền não vô ích khi cố gắng làm vừa lòng mọi người?

Sau đó, sứ đồ Phao-lô giải thích trong các câu 29 và 30 tại sao chúng ta sẽ có được hạnh phúc bất luận trong hoàn cảnh nào: “Vì qua Đấng Christ, anh em đã được ban ơn không phải chỉ để tin Ngài mà thôi, nhưng còn được chịu khổ vì Ngài nữa, bởi anh em đang tham gia cùng một trận chiến mà anh em đã thấy nơi tôi, và hiện nay vẫn còn nghe nơi tôi” (BHĐ).

Sứ đồ Phao-lô cho biết rằng có là một đặc ân khi chúng ta chịu khổ khi làm điều thiện, vì chúng ta cũng được giống Chúa hơn khi chúng ta bị họ đóng đinh, sỉ nhục. Bạn sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc trong bất kỳ hoàn cảnh nào nếu bạn nhìn vấn đề qua cách nhìn của Chúa và không để bất cứ người nào khác điều khiển, chi phối hạnh phúc của mình.


CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG
1. Bạn đang cố gắng để được ai chấp nhận mình?  Tại sao bạn nghĩ rằng bạn cần được sự chấp nhận của người đó?
2. Tại sao chúng ta được tự do hơn trong sự chấp thuận từ Chúa thay vì từ người khác?
3. Khi bạn cảm thấy bị tấn công hoặc chỉ trích nhiều nhất, Chúa sẽ làm việc trong bạn và qua bạn bằng những phương cách nào?

 

 

 


You Don’t Need Someone’s Approval To Be Happy

By Rick Warren

“It does not matter! I am happy about it — just so Christ is preached in every way possible, whether from wrong or right motives. And I will continue to be happy.” (Philippians 1:18 TEV)

You can be happy no matter what happens in your life if you don’t let others control your attitude.

In Philippians 1:15-17, Paul talks about four kinds of people who were affecting his ministry while he was in prison in Rome. There were some who he considered comrades and who encouraged him in his ministry. Others were criticizing, competing with, or conspiring against his ministry.

“Some of them preach Christ because they are jealous and quarrelsome, but others from genuine good will. These do so from love, because they know that God has given me the work of defending the gospel. The others do not proclaim Christ sincerely, but from a spirit of selfish ambition; they think that they will make more trouble for me while I am in prison” (Philippians 1:15-17 TEV).

Few things rob your happiness faster than being criticized or feeling like others are working against you. Why? Because we all want to be loved. We all want approval. We want everybody to like us.

Yet Paul says in Philippians 1:18, “It does not matter! I am happy about it — just so Christ is preached in every way possible, whether from wrong or right motives. And I will continue to be happy.”

You don’t need other people’s approval to be happy.

You’re as happy as you choose to be! If others are unhappy with you, that’s their choice. If you haven’t got someone’s approval now, you’re probably not going to get it. And you’re going to be miserable if you try to live for the approval of everybody else.

Paul later explains in verses 29 and 30 why you can be happy no matter what: “For you have been given not only the privilege of trusting in Christ but also the privilege of suffering for him. We are in this struggle together. You have seen my struggle in the past, and you know that I am still in the midst of it” (NLT).

Paul says it is a privilege to suffer when you’re doing the right thing because you’re most like Jesus when somebody’s nailing you to a cross and trying to get at you.

You can be happy no matter what happens if you look at every problem from God’s viewpoint and never let what other people say or do control your happiness.

Talk It Over

  • For whose approval have you been working? Why do you think you need that person’s approval?
  • Why is there more freedom in God’s approval than another person’s?
  • When you feel most attacked or criticized, how might God be working in you and through you?