0692“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con” (Châm 3:5 TTHĐ).

Nhiều người cầu xin Chúa bảo đảm được thành công trước khi cố gắng làm thử những điều Chúa bảo họ làm – nhưng đó không phải là đức tin. Đức tin luôn luôn đòi hỏi phải có sự mạo hiểm.

Đức tin có nghĩa là bạn vâng lời ngay cả khi bạn không hiểu được. Thí dụ như, tha thứ dường như không bao giờ là một ý hay trước khi bạn làm điều đó, nhưng đó là một trong những thử nghiệm lớn nhất về đức tin của bạn. Khi một người nào đó làm tổn thương bạn, bạn có thể cảm thấy không phải chút nào để tha thứ cho người đó; điều đó dường như không công bằng. Nhưng tha thứ luôn luôn là sự lựa chọn đúng đắn, cho dù bạn có hiểu được điều đó hay không.

Bạn có nhớ khi còn nhỏ và cha mẹ đã bảo làm một điều gì đó mà bạn không hiểu tại sao không? Nhưng bây giờ bạn có thể nhìn lại thấy được cách rõ ràng và hiểu được quan điểm của cha mẹ mình. Điều này cũng như thế trong công việc Chúa.

Đức tin là làm điều phải ngay cả khi điều đó dường như có vẻ không. Châm Ngôn 3:5 dạy rằng, “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con” (TTHĐ).

Bạn không bao giờ biết được toàn bộ bức tranh, nhưng Chúa thấy được.

Kinh Thánh cho chúng ta một thí dụ rất hay về điều này trong câu chuyện của Ghi-đê-ôn ở sách Các Quan Xét đoạn 7. Ghi-đê-ôn đem 300 người Y-sơ-ra-ên đi chiến đấu với 135 ngàn quân thù nghịch. Tỷ lệ đánh cuộc là 450 ăn 1. Đức Chúa Trời bảo những người trong đội quân đem theo đuốc, kèn, và những bình bằng đất sét – một mệnh lệnh mà tôi chắc rằng Ghi-đê-ôn đã nghĩ là thật buồn cười.

Sau đó, Đức Chúa Trời bảo Ghi-đê-ôn để các bình không đó trên những ngọn đuốc để ánh sáng không thể nhìn thấy được vào ban đêm và đi bao vây trại quân địch. Những lời chỉ dẫn của Chúa nói chung thế này: “Khi Ta bảo các con, hãy thổi kèn, đập vỡ các bình, và để những ngọn đuốc thình lình chiếu sáng trong đêm tối. Điều này nhìn sẽ giống như một đội quân khổng lồ đang vây quanh trại. Nó sẽ gây ra sự hỗn loạn rất lớn, và quân địch cuối cùng sẽ quay lại đánh giết lẫn nhau.”

Ghi-đê-ôn đã vâng lời, mặc dù điều đó không thể hiểu được tại sao. Dân Y-sơ-ra-ên thổi kèn, đập vỡ bình, và để lộ ra ánh sáng từ những ngọn đuốc của họ. Quân địch thức dậy trong sự kinh ngạc và bắt đầu đánh giết lẫn nhau thay vì đánh người Y-sơ-ra-ên. Bởi vì Ghi-đê-ôn đã làm theo những gì Chúa bảo – ngay cả khi ông không hiểu thấu được – nên dân Y-sơ-ra-ên đã thắng trận.

Đôi khi Chúa bảo bạn làm một điều gì đó có vẻ dường như dại dột – giống như đi vào trận chiến đối mặt với khả năng thua trận quá lớn. Nhưng khi bạn có đức tin, bạn sẽ vâng lời Chúa ngay cả khi bạn không hiểu thấu được điều Chúa đang bảo bạn làm.

Cũng như Ghi-đê-ôn và những người trong đội quân của ông, bạn không thể sống bởi đức tin mà không mạo hiểm được. Nhưng Chúa nhìn thấy được bức tranh toàn vẹn với cái nhìn rõ ràng. Bạn có thể tin cậy những gì Chúa đang bảo bạn làm.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Điều ngạc nhiên nhất Chúa đã bảo bạn làm là gì? Kết quả của việc đó như thế nào?

2.    Kinh Thánh nói rằng bạn không nên tin cậy vào sự hiểu biết riêng của mình. Có những lĩnh vực cụ thể nào trong đời sống mà bạn đặc biệt bị cám dỗ để cậy vào ý tưởng riêng của mình hơn là vào Chúa không? Tại sao vậy?

3.    Khi được bảo phải vâng theo một điều nào đó bạn không thể hiểu được, nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn là gì?

 

 

 


TRUSTING GOD WHEN YOU DON’T UNDERSTAND

By Rick Warren —

“Trust in the LORD with all your heart, and do not rely on your own understanding" (Proverbs 3:5 (HCSB).

Many people ask God to guarantee their success before trying what he has asked them to do—but that’s not faith. Faith always requires risk.

Faith means you obey even when you don’t understand. For example, forgiveness never seems like a good idea before you do it, but it’s one of the greatest tests of your faith. When someone hurts you, it may not feel right to forgive that person; it may not appear just. But forgiveness is always the right choice, regardless of whether or not you understand it.

Remember when you were a kid and your parents told you to do something that didn’t make sense to you? But now you can look back with 20/20 hindsight and understand your parents’ perspective.

That’s how it works with God too.

Faith is doing what’s right even when it seems absurd. Proverbs 3:5 says, “Trust in the Lord with all your heart, and do not rely on your own understanding” (HCSB). You never know the whole picture, but God does.

The Bible gives a great example of this in the story of Gideon in Judges 7. Gideon took 300 Israelites to battle 135,000 enemy soldiers. The odds were 450 to one. God had the soldiers take torches, trumpets, and clay pots—a command I’m sure Gideon thought was ludicrous.

Then God told Gideon to put the clay pots over the torches so the light couldn’t be seen at night and to go surround the enemy’s camp. God’s instructions were something like this: “When I tell you to, blow the trumpets, break the pots, and let torchlight suddenly shine out in the darkness. It will look like a huge army is surrounding the camp. It will cause mass confusion, and the enemy soldiers will end up fighting each other.”

Gideon obeyed, even though it didn’t make any sense. The Israelites blew their trumpets, broke their pots, and revealed the light from their torches. The enemy soldiers woke up in shock and started fighting each other instead of the Israelites. Because Gideon did what God told him to do—even when he didn’t understand it—the Israelites won the battle.

Sometimes God tells you to do something that appears foolish—like going into battle facing overwhelming odds. But when you have faith, you’ll obey God even when you don’t understand what he’s asking you to do.

Like Gideon and his soldiers, you can’t live by faith without risk. But God sees the big picture with 20/20 vision. You can trust what he’s asking you to do.

Talk It Over

- What is the most surprising thing God has told you to do? How did that turn out?

- The Bible says you shouldn’t trust your own understanding. Are there certain areas of your life where you are particularly tempted to trust your own ideas rather than God’s ideas? Why?

- What is your greatest fear when you’re asked to obey something you don’t understand?