0693“Bởi đức tin, ông lìa Ai Cập không sợ vua giận; vì ông kiên trì như thể thấy Đấng không thấy được” (Hêb 11:27 TTHĐ).

Những người thành công chỉ đơn giản là những người đã chọn làm những việc mà người khác không sẵn lòng làm. Hầu hết những gì được thực hiện trên thế giới đều được làm bởi những người muốn làm công việc một cách khác đi – những người cảm thấy mỏi mệt với việc chỉ làm theo thông lệ.

Bạn không thể trở thành một vận động viên Olympic trừ khi bạn dành thêm nhiều giờ để luyện tập. Bạn không thể trở nên một nhạc sĩ bậc thầy trừ khi bạn dành thêm nhiều giờ để luyện tập. Nếu bạn muốn trở nên một người tin kính, bạn phải tập thói quen dành thì giờ riêng ra với Chúa, đọc Kinh Thánh, dâng hiến và chia sẻ niềm tin của mình.

Đức tin và sự kiên trì giống nhau. Đức tin có nghĩa là bạn không bỏ cuộc ngay cả khi bạn mệt mỏi. Đức tin nghĩa là không biết bỏ cuộc. Khi bạn sống trong đức tin bạn kiên trì.

Môi-se là một tấm gương tuyệt vời về một cuộc đời sống trung tín. Hêb 11:27 nói, “Bởi đức tin, ông lìa Ai Cập không sợ vua giận; vì ông kiên trì như thể thấy Đấng không thấy được” (TTHĐ).

Môi-se đã nhận ra chân lý quan trọng này: Bạn chỉ có thể hoàn thành được việc không thể nào làm được khi bạn nhìn Đấng không thấy được.

Chúa sẽ ban cho bạn sức mạnh để kiên trì. Ngài sẽ ban cho bạn sức lực để tiếp tục xây dựng cuộc hôn nhân tưởng chừng không còn hy vọng nào cả. Chúa sẽ ban cho bạn quyền năng để tự nâng mình dậy khi bạn ngã. Ngài có thể ban cho bạn sức mạnh để tiếp tục khi bạn sắp bị phá sản. Chúa sẽ ban cho bạn sức lực để giữ vững điều mình tin quyết khi mọi áp lực chung quanh bảo bạn phải đầu hàng. Chìa khóa của đức tin là phải kiên trì. Hãy chăm nhìn lên Chúa, chứ không phải nhìn vào nan đề của bạn.

Quyền năng của Chúa để cứ tiếp tục sẽ luôn sẵn dành cho bạn. Bạn chỉ cần cầu xin Ngài.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Có lãnh vực nào trong cuộc sống của bạn mà bạn bị cám dỗ để bỏ cuộc không? Hãy nói về điều đó với những người quan tâm đến bạn.

2.    Trở ngại nào có khuynh hướng giới hạn sự quyết tâm và kiên trì của bạn? Có phải vì bị kiệt sức, vì cố vượt qua sự nản lòng, vì không giải quyết được hay vì những nặng nề trong quá khứ?

3.    Những thói quen mới nào có thể giúp bạn vượt qua những trở ngại đó?

 

 


TO ACCOMPLISH THE IMPOSSIBLE, SEE THE INVISIBLE 

By Rick Warren —

“It was by faith that Moses left Egypt and was not afraid of the king’s anger. Moses continued strong as if he could see the God that no one can see" (Hebrews 11:27 NCV).

Successful people are simply those who have chosen to do what other people aren’t willing to do. Most of what gets done in the world is done by people who want to do things differently—people who are tired of just going through the motions.

You can’t be an Olympic athlete unless you spend the extra hours exercising. You can’t be a master musician unless you spend the extra hours practicing. If you want to become a godly person, you must practice the habits of spending time alone with God, reading the Bible, giving, and sharing your faith.

Faith and persistence are the same. Faith means you don’t give up even when you’re tired. Faith means you don’t know how to quit. When you’re living in faith, you’re persisting.

Moses was a great example of a life lived in faithful persistence. Hebrews 11:27 says, “It was by faith that Moses left Egypt and was not afraid of the king’s anger. Moses continued strong as if he could see the God that no one can see” (NCV).

Moses realized this important truth: You can only accomplish the impossible when you see the invisible.

God will give you strength to persevere. He’ll give you the power to keep working on the marriage that seems hopeless. He will give you the power to pick yourself up when you’ve fallen. He can give you the power to keep going when you’re on the edge of bankruptcy. He’ll give you the power to keep your convictions when all the pressure around you says to give in.

The key to faith is to be persistent. Keep your eyes on God, not on your problem.

God’s power to keep going is always there for you. You just need to ask him for it.

Talk It Over

- Is there an area of your life where you’re tempted to give up? Talk about it with people who care about you.

- What obstacle tends to limit your determination and persistence? Physical exhaustion? Overcoming frustration? Baggage from your past?

- What new habits could help you overcome that obstacle?