0691“Đức tin là thực thể của những điều ta hy vọng, là bằng chứng của những việc ta chưa thấy” (Hê 11:1 KTHĐ).

Cuộc sống Chúa đã định cho bạn để sống thật sự khá đơn giản. Đó là một cuộc sống của đức tin và tình yêu thương.

Mat 22:37,39 cho chúng ta nguyên tắc của tình yêu. Đó là “'Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ ... Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy: 'Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình’” (TTHĐ).

Và Hê-bơ-rơ đoạn 11 giải thích việc sống một đời sống đức tin có nghĩa là gì: “Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời; vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là Đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài” (Hê 11:6 TTHĐ).

Nếu bạn là một bậc phụ huynh, bạn biết mình sẽ vui như thế nào khi con bạn tin cậy mình. Điều nầy cũng đúng như thế với Đức Chúa Trời. Sự tin cậy của bạn nơi Chúa – đức tin của bạn – làm đẹp lòng Chúa.

Đức tin là gì? Đức tin là tin khi bạn không thể thấy được.

Người ta nói rằng, “Thấy mới tin.” Chúa nói hoàn toàn trái ngược lại: “Tin mới thấy.” Một số điều bạn sẽ không bao giờ thấy được trừ khi bạn tin trước.

Hêb 11:1 nói điều đó như thế này: “Đức tin là thực thể của những điều ta hy vọng, là bằng chứng của những việc ta chưa thấy” (KTHĐ).

Mỗi thành tựu vĩ đại đều bắt đầu khi một người nào đó trước tiên tin rằng điều đó có thể thực hiện được. Đức tin biến ước mơ thành hiện thực. Nói một cách khác, nó biến hiện thực ra từ những gì trong óc tưởng tượng của bạn. Không có điều gì sẽ xảy ra cho đến khi một người nào đó trước tiên tin rằng điều đó có thể thực hiện được.

40 năm trước đây, tôi đã đứng trước một nhóm ít người trong buổi thờ phượng đầu tiên của Hội Thánh Saddleback. Tôi đã chia sẻ giấc mơ mà Chúa ban cho tôi để có một nhà thờ với diện tích 50 mẫu đất – một Hội Thánh có thể phục vụ 20 ngàn người mỗi tuần. Mọi người đều cười về điều đó. Thành thực mà nói là tôi cũng cười nữa. Tất cả chúng tôi đều biết đất đai ở Quận Cam là đắt đỏ đến chừng nào. Điều này dường như không thể nào thực hiện được.

Nhưng Chúa đã làm điều đó. Mọi điều Chúa đã làm qua Hội Thánh Saddleback trong bốn thập niên qua đều là những điều không thể nào thực hiện được trước khi điều đó xảy ra. Nhưng chúng tôi có đức tin rằng Chúa sẽ làm điều không thể làm được.

Còn bạn thì thế nào? Hôm nay bạn có ước mơ gì mà đòi hỏi phải có đức tin?

Hãy dành thời giờ hôm nay để hỏi Chúa rằng, “Chúa muốn con làm điều gì?” Khi bạn hướng đến và trò chuyện với Chúa, đặt ra các mục tiêu sẽ trở thành một hành động của đức tin.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Một điều nào mà bạn từng nghĩ không thể nào xảy ra được mà bạn đã thấy Chúa hoàn thành?

2.    Một ước mơ nào mà bạn đang tin cậy Chúa sẽ biến thành hiện thực?

3.    Nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn khi nói đến ước mơ hay khải tượng Chúa đã ban cho đời sống bạn là gì?

 

 


FAITH IS BELIEVING WHAT YOU CAN’T SEE

By Rick Warren —

“Faith means being sure of the things we hope for and knowing that something is real even if we do not see it” (Hebrews 11:1 NCV).

The life that God planned for you to live is really pretty simple. It’s a life of faith and love.

Matthew 22 gives us the principle of love. It says “'Love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind’ . . . And . . . 'Love your neighbor as you love yourself’” (Matthew 22:37, 39 NCV).

And Hebrews 11 explains what it means to live a life of faith: “Without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him” (Hebrews 11:6 NIV).

If you’re a parent, you know how pleased you are when your child trusts you. It’s the same way with God. Your trust in him—your faith—pleases him.

What is faith? Faith is believing when you can’t see it.

People say, “Seeing is believing.” God says the exact opposite: “Believing is seeing.” Some things you’ll never see unless you believe them first.

Hebrews 11:1 says it like this: “Faith means being sure of the things we hope for and knowing that something is real even if we do not see it” (NCV).

Every great achievement started when someone first believed it was possible. Faith turns dreams into realities. In other words, it makes reality out of what’s in your imagination. Nothing happens until someone first believes it’s possible.

Over 40 years ago, I stood in front of a small group of people for the first service of Saddleback Church. I shared a dream God gave me for a church with 50 acres of land—a church that would minister to 20,000 people every week. People laughed. Frankly, I laughed too. We all knew the high price of land in Orange County. It seemed impossible.

But God did it. Everything God has done through Saddleback in the last four decades was impossible before it happened. But we had faith that God would do the impossible.

What about you? What dream do you have today that requires faith?

Spend some time today asking God, “What do you want me to do?” When you’re tuned into and talking to God, setting goals becomes an act of faith.

Talk It Over

- What’s one thing you once thought was impossible that you have seen God accomplish?

- What is one dream you’re trusting God to turn into reality?

- What is your biggest fear when it comes to the dream or vision God has given you for your life?