0570“Nầy, nếu tôi sang hướng đông, Ngài không có đó; Tôi quay về hướng tây, cũng chẳng nhìn thấy Ngài; Khi Ngài làm việc ở phía bắc, tôi không gặp được Ngài; Khi Ngài quay xuống phía nam, tôi cũng chẳng thấy Ngài. Nhưng Chúa biết con đường tôi đi, Khi Ngài đã rèn luyện tôi, tôi sẽ ra như vàng” (Gióp 23:8-10 TTHĐ).

Chúa đã nhiều lần hứa rằng, “Ta không bao giờ lìa con, Chẳng bao giờ bỏ con!” (Hê-bơ-rơ 13:5 BDM 2002).

Tuy vậy, Chúa chưa từng hứa rằng bạn sẽ luôn cảm thấy được sự hiện diện của Ngài. Thật ra, Chúa công nhận rằng đôi khi Ngài ẩn mình (xem Ê-sai 45:15).

Có những lúc Chúa dường như biến mất trong cuộc sống của bạn.

Đây là một phần bình thường của việc thử thách và việc trưởng thành tình bạn của bạn với Chúa. Mỗi Cơ Đốc Nhân đều trải qua điều này ít nhất một lần. Điều này thật đau đớn và khó hiểu, nhưng nó tuyệt đối hệ trọng cần thiết cho việc phát triển đức tin của bạn.

Sự hiểu biết này đã mang lại cho Gióp có được hy vọng khi ông không thể cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống mình. Ông nói rằng, “Nầy, nếu tôi sang hướng đông, Ngài không có đó; Tôi quay về hướng tây, cũng chẳng nhìn thấy Ngài; Khi Ngài làm việc ở phía bắc, tôi không gặp được Ngài; Khi Ngài quay xuống phía nam, tôi cũng chẳng thấy Ngài. Nhưng Chúa biết con đường tôi đi, Khi Ngài đã rèn luyện tôi, tôi sẽ ra như vàng” (Gióp 23:8-10 TTHĐ).

Khi Chúa dường như xa cách có lẽ bạn đang cảm thấy rằng Ngài đang giận dữ với bạn hay đang kỷ luật bạn vì một số tội lỗi nào đó. Trên thực tế, tội lỗi có cắt đứt mối tương giao thân mật của bạn với Chúa. Bạn làm buồn lòng Đức Thánh Linh và dập tắt Thánh Linh qua việc không vâng lời, xung đột với người khác, bận rộn, làm bạn với thế gian và các tội lỗi khác (xem Thi 51; Êph 4:29-30; ITê 5:19; Giê 2:32; ICô 8:12; Gia-cơ 4:4).

Nhưng thường thì cảm giác bị bỏ rơi hoặc phân cách với Chúa này không liên quan gì đến tội lỗi. Đó là một thử thách đức tin, điều mà tất cả những người tin Chúa đều phải đối diện: Bạn sẽ tiếp tục yêu mến, tin cậy, vâng lời và thờ phượng Chúa, ngay cả khi bạn không cảm thấy được sự hiện diện của Chúa hay thấy được bằng chứng rõ ràng về việc Ngài làm trong đời sống mình.

Sai lầm thông thường nhất mà Cơ Đốc Nhân hay mắc phải trong sự thờ phượng ngày hôm nay là tìm kiếm một kinh nghiệm hơn là tìm kiếm Chúa. Họ tìm kiếm một cảm giác và nếu họ có được cảm giác thì họ kết luận rằng họ đã thờ phượng.

Nhưng Chúa thường cất bỏ những cảm xúc ra khỏi để bạn không phụ thuộc vào chúng. Thay vào đó, Chúa muốn kéo bạn đến với một mối quan hệ sâu đậm hơn với Ngài.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Theo bạn tại sao Chúa thử thách đức tin của bạn? Chúa muốn đạt được điều gì trong đời sống bạn qua điều đó?

2.    Nếu bạn đang trải qua một thời điểm khi bạn không cảm thấy được sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, thì Chúa đang dùng điều đó làm cho đức tin bạn được lớn lên như thế nào?

 

 

 


GOD IS THERE, EVEN WHEN HE SEEMS DISTANT

By Rick Warren —

“I go east, but he is not there. I go west, but I cannot find him. I do not see him in the north, for he is hidden. I look to the south, but he is concealed. But he knows where I am going. And when he tests me, I will come out as pure as gold" (Job 23:8-10 NLT).

God has promised repeatedly, “I will never leave you; I will never abandon you” (Hebrews 13:5 GNT).

Yet God has not promised that you will always feel his presence. In fact, God acknowledges that sometimes he hides his face (see Isaiah 45:15).

There are times when he appears to be missing-in-action in your life.

This is a normal part of the testing and maturing of your friendship with God. Every Christian goes through it at least once. It is painful and confusing, but it is absolutely vital for the development of your faith.

This knowledge gave Job hope when he could not feel God’s presence in his life. He said, “I go east, but he is not there. I go west, but I cannot find him. I do not see him in the north, for he is hidden. I look to the south, but he is concealed. But he knows where I am going. And when he tests me, I will come out as pure as gold” (Job 23:8-10 NLT).

When God seems distant, you may feel that he is angry with you or is disciplining you for some sin. In fact, sin does disconnect you from intimate fellowship with God. You grieve God’s Spirit and diminish your fellowship with him by disobedience, conflict with others, busyness, friendship with the world, and other sins (see Psalm 51; Ephesians 4:29-30; 1 Thessalonians 5:19; Jeremiah 2:32; 1 Corinthians 8:12; James 4:4).

But often this feeling of abandonment or separation from God has nothing to do with sin. It is a test of faith, one all believers must face: Will you continue to love, trust, obey, and worship God, even when you have no sense of his presence or visible evidence of his work in your life?

The most common mistake Christians make in worship today is seeking an experience rather than seeking God. They look for a feeling, and if that feeling happens, they conclude that they have worshiped.

But God often removes feelings so you won’t depend on them. Instead, he wants to draw you into a deeper relationship with him.

Talk It Over

  • Why do you think God tests your faith? What does he want to accomplish in your life by doing that?
  • If you’re experiencing a time in your life when you do not feel God’s presence, how do you think God is using it to grow your faith?