0393“Đức Chúa Jêsus nhìn họ và phán: “Loài người không thể làm được điều nầy, nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự (Ma-thi-ơ 19:26 TTHĐ).

Đức Chúa Trời làm được mọi sự.

Hội Thánh Saddleback có chương trình PEACE với năm mục đích — Mở mang Hội Thánh; Đào tạo người lãnh đạo phục vụ; Giúp đỡ người nghèo; Chăm lo cho người bệnh; và Giáo dục thế hệ kế tiếp. Tại sao chúng tôi phát động những chương trình này? Điều gì khiến chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể hướng dẫn hàng ngàn các Hội Thánh khác giải quyết năm vấn đề lớn nhất trên hành tinh này? Câu trả lời là chúng tôi có một Đức Chúa Trời vĩ đại.

Người ta thường nói rằng: “Quý vị nghĩ mình là ai kia chứ?” Đây không phải là câu hỏi đúng. Câu hỏi cần hỏi là: “Chúng ta nghĩ rằng Chúa là ai?”. Chúa của chúng ta có thể làm được bất cứ mọi điều.

Chúa Jêsus đã xác quyết rằng: “Các con tin thể nào thì sẽ được thế ấy” (Ma-thi-ơ 9:29 TTHĐ).

Chúa muốn sử dụng bạn. Chúa muốn ban phước cho bạn. Chúa muốn làm những điều kỳ diệu trong đời sống của bạn. Chúa muốn bạn trở thành người có thể thay đổi thế giới. Nhưng Chúa đang chờ bạn đặt sự tin cậy nơi Ngài.

Hãy ngưng nói rằng: “Tôi không làm được.” “Tôi không thể làm cho cuộc hôn nhân này được hạnh phúc.” “Tôi không thể làm những gì Chúa muốn tôi làm.” “Tôi không thể yêu thương những người khác biệt với tôi.” Đó là những lời dối trá! Đức Chúa Trời làm được mọi sự.

Ê-phê-sô 3:20 nói rằng: “Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (TTHĐ).

Đó là lý do tại sao qua những bài tĩnh nguyện này tôi muốn thúc đẩy bạn. Bởi vì tôi biết bạn có tiềm năng rất lớn — vượt xa những gì bạn có thể tưởng tượng. Chúa muốn dùng bạn, và theo lượng đức tin của bạn, điều đó sẽ được thực hiện cho bạn.

Bạn có biết điều gì chống đối với đức tin của bạn nhất không? Đó không phải là người khác. Đó không phải là những người phê bình, chỉ trích. Đó thậm chí không phải là ma quỷ, mà đó là việc thiếu lòng tin của bạn.

Bạn có một sự lựa chọn. Bạn có thể chọn mình tin Chúa hay không. Bạn có thể chọn việc tin cậy nơi Chúa hay không. Có rất nhiều điều bạn không thể kiểm soát được. Nhưng bạn có thể chọn đặt đức tin mình nơi Chúa. Bạn có muốn Chúa làm những việc lớn lao trong cuộc đời bạn không? Vậy thì hãy bắt đầu tin.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn thấy Đức Chúa Trời làm những việc vĩ đại nhờ đức tin của ai đó khi nào?

2.    Bạn dễ tin cậy Chúa trong những lãnh vực nào? Thật khó hơn để tin cậy Chúa trong những lãnh vực nào?

3.    Bạn có tin là Chúa có thể sử dụng mình để làm những việc lớn lao cho Ngài không? Tại sao có hay tại sao không?

 


 

 

 

 

TRUST GOD TO DO GREAT THINGS

By Rick Warren — 

“Jesus looked at them and said, 'With man this is impossible, but with God all things are possible.’” (Matthew 19:26 NIV).

Everything is possible with God.

“Jesus looked at them and said, 'With man this is impossible, but with God all things are possible’” (Matthew 19:26 NIV).

Why did Saddleback Church launch the PEACE Plan? What makes us think we could lead thousands of other churches to go after the five biggest problems on the planet? The answer is that we have a big God.

People say, “Who do you think you are?” Wrong question. The question is, “Who do we think God is?” My God can do anything.

Jesus said, “According to your faith let it be done to you” (Matthew 9:29 NIV).

God wants to use you. He wants to bless you. He wants to do amazing things in your life. He wants you to be a world changer. But he’s waiting for you to trust him.

Stop saying, “I can’t.” “I can’t make this marriage work.” “I can’t do what God wants me to do.” “I can’t love those who are different than me.” Those are lies! All things are possible with God.

Ephesians 3:20 says, “Now glory be to God, who by his mighty power at work within us is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of—infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hopes” (TLB).

That’s why, through these devotionals, I push you. It’s because I know you have enormous potential—far beyond what you ever imagined. God wants to use you, and according to your faith it will be done to you.

Do you know what the greatest opposition to your faith is? It’s not other people. It’s not critics. It’s not even the devil. It’s your own unbelief.

You have a choice. You can choose to believe God—or not. You can choose to trust God—or not. There are many things you don’t have control over. But you can choose to have faith in God. Do you want God to do big things in your life? Then start believing.

Talk It Over

  • When have you seen God do great things as a result of someone’s faith?
  • In what areas do you easily trust God? In what areas is trusting him more difficult?
  • Do you believe God can use you to do great things for him? Why or why not?