0394“Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân; bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:14 TTHĐ).

Sự kết thúc của lịch sử là điều không thể tránh khỏi.

Tôi tin điều này với tất cả tấm lòng mình. Đó là một việc đã rồi. Đã xong. Đã kết thúc. Không có gì phải nghi ngờ cả. Tôi đã đọc xong chương cuối cùng.

Lời Chúa cho chúng ta biết điều đó sẽ kết thúc như thế nào. Một ngày nào đó, Chúa sẽ chấm dứt tất cả mọi việc ở trên đất, và Ngài sẽ đem con cái Ngài về thiên đàng để sống cùng Ngài mãi mãi. Kinh Thánh chép rằng, “Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân; bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:14 TTHĐ).

Tôi sẽ cho bạn biết một điều hết sức quan trọng. Chúng ta không đang cố gắng thiết lập một vương quốc trên đất này. Chúng ta đang cố gắng đem dân cư đến một Vương Quốc trên trời. Chúng ta mong muốn tất cả bạn bè và mọi người khác sẽ ở cùng với chúng ta trên thiên đàng. Mục tiêu của chúng ta là đem người khác vào Nước Đức Chúa Trời để họ có thể ở cùng Ngài mãi mãi.

Làm thế nào để chúng ta đem đến sự vinh hiển cho Chúa? Chúa được vinh hiển khi chúng ta yêu Chúa với tất cả tấm lòng mình. Chúa được vinh hiển khi chúng ta yêu thương những người khác trong gia đình của Chúa. Chúa được vinh hiển khi chúng ta yêu thương những người không đáng được yêu. Chúa được vinh hiển khi chúng ta chia sẻ Tin Lành ra cho mọi người. Chúa được vinh hiển khi chúng ta tin cậy Chúa với những nan đề trong cuộc sống của chúng ta, những nan đề không cách nào giải quyết được trừ khi phép lạ xảy ra. Và Chúa được vinh hiển khi chúng ta biết và tin rằng sự cuối cùng là không thể tránh khỏi và rằng Chúa là Đấng chiến thắng.

Đây có phải là cách mà bạn muốn sống cuộc đời của mình không? Nếu vậy, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản này ngay hôm nay:

“Kính lạy Chúa Cứu Thế Jêsus, con muốn dự phần vào những gì Ngài đang làm trên thế giới này. Con tin rằng Chúa muốn sử dụng con. Con muốn quay trở lại với tình yêu ban đầu của con: đó là Chúa. Con muốn trở thành bàn tay và chân của Chúa trong thế kỷ thứ 21 này. Xin giúp con có đức tin và sống bởi điều tin quyết của Chúa. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.    Điều gì sẽ thay đổi trong cuộc sống bạn khi bạn tin rằng Chúa đã viết xong chương cuối của câu chuyện và Ngài là Đấng chiến thắng?

2.    Bạn cần phải tin cậy Chúa trong những vấn đề hay hoàn cảnh nào dường như không thể giải quyết được?

3.    Bạn có thể chia sẻ Tin Lành với ai hôm nay để họ có thể gia nhập vào Nước Đức Chúa Trời?

Bất kể bạn đã làm điều gì hay đã ở đâu, Chúa muốn một ngày nào đó bạn sẽ ở cùng Ngài trong vương quốc đời đời của Ngài. Thật vậy — bạn đã có một chỗ trong gia đình vĩnh viễn của Chúa chờ đón bạn. Lời mời gọi đang rộng mở. Chỉ cần tin và tiếp nhận.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Đây là một lời cầu nguyện bạn có thể bắt đầu:

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết rằng khi con chết, con sẽ phải khai trình trực tiếp với Chúa về cuộc đời con. Con xin xưng nhận rằng con đã sống cả đời mình, cố gắng đạt cho được sự chấp nhận từ người khác và từ Chúa. Con biết rằng con đã phạm tội nghịch cùng Chúa, và con đã sống theo chương trình của con chứ không phải của Ngài. Con muốn thay đổi điều đó, bắt đầu ngay từ bây giờ. Con muốn quay lưng khỏi tội lỗi và hướng đến Chúa.

Cảm ơn Chúa đã sai Chúa Jêsus đến để chết cho tất cả những điều sai trái con đã phạm để con không phải trả giá cho tội lỗi mình. Con biết rằng con không thể dùng việc làm để nhận được sự tha thứ và chấp nhận của Ngài. Con biết rằng chỉ có ân điển của Chúa và sự tốt lành của Ngài mới có thể cứu được con, Chúa ơi.

Kính lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Chúa đã yêu thương con đến nỗi Ngài đã gánh lấy hết mọi tội lỗi của con trên người và đã chịu khổ nạn vì con. Chúa giúp con có thể chấp nhận được với thiên đàng, và con hạ mình cầu xin Chúa cứu con. Con cầu xin Chúa cứu con khỏi tội lỗi và sự sợ hãi về cái chết. Con tin vào Chúa, Chúa Jêsus ơi. Và con tin Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài, cứu con một cách tức thì, chắc chắn, hoàn toàn và vĩnh viễn. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Mọi tội lỗi của bạn đã được tha và bạn đã có được sự cứu rỗi của Chúa! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa. Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.


 

 

WE KNOW HOW THE STORY ENDS

By Rick Warren — 

“The Good News about God’s kingdom will be preached in all the world, to every nation. Then the end will come” (Matthew 24:14 NCV).

History’s conclusion is inevitable.

I believe this with all my heart. It’s a fait accompli. It’s done. It’s finished. There’s no doubt. I’ve read the final chapter.

God’s Word tells us how it’s going to end. One day God’s going to wrap it all up here on Earth, and he’s going to take his children home to heaven to be with him forever. The Bible says, “The Good News about God’s kingdom will be preached in all the world, to every nation. Then the end will come” (Matthew 24:14 NCV).

I’m going to tell you something really important. We are not trying to set up a kingdom here on earth. We are trying to populate the Kingdom of heaven. We want all our friends and everybody else to be with us in heaven. Our goal is to bring people into God’s Kingdom so they can be with him for eternity.

How do we bring glory to God? He gets glory when we love him with all our hearts. God gets glory when we love other people in the family of God. God gets glory when we love the people who are unlovable. God gets glory when we share the Good News with everybody. God gets glory when we trust him with problems in our lives that cannot be solved except through a miracle. And God gets glory when we know and trust that the end is inevitable and that he wins.

Does that sound like the way you want to live your life? If so, pray this simple prayer today:

“Dear Jesus Christ, I want to be a part of what you’re doing in the world. I believe you want to use me. I want to return to my first love: you. I want to be your hands and feet in the 21st century. Help me to believe and live by your convictions. In your name I pray. Amen.”

Talk It Over

  • What should change in your life when you believe that God has already written the end of the story and that he wins?
  • In what seemingly impossible problem or situation do you need to trust God?
  • Who can you share the Gospel to today so that they can join God’s Kingdom?

No matter what you’ve done or where you’ve been, God wants you to join him in his eternal Kingdom one day. That’s right—you’ve got a place in God’s forever family ready and waiting for you. The invitation is wide open. Just believe and receive.

Are you ready? Here’s a prayer you can start with: “Dear God, I know when I die, I’m going to give an account of my life to you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins and toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all that I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord. I could never be good enough to get into a perfect place.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I believe in you, Jesus. And I believe you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. And I know that when I leave this Earth, I will join you in your Kingdom. In Jesus’ name. Amen.”