0392“Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:18-20 TTHĐ).

Cả thế giới cần Chúa Jêsus.

Chúa Jêsus đã nói đi nói lại điều này rất rõ ràng và trong Ma-thi-ơ 28:18-20, Chúa đã ban cho các môn đồ của Ngài Đại Mạng Lệnh: “Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế” (TTHĐ).

Nhiệm vụ của bạn là gì? Đó là “Hãy đi.”

Đây không phải là một lời đề nghị gợi ý! Việc này không phải do bạn tùy ý lựa chọn. Nếu bạn là một con cái Chúa, Chúa đòi hỏi bạn phải đi ra.

Công tác đó là gì? Hãy đi và đào tạo môn đồ. Môn đồ là một người làm 5 điều chúng ta được đặt ra trên đất này để làm: biết và yêu mến Chúa; lớn lên và trưởng thành về mặt thuộc linh, hầu việc Chúa qua các mục vụ, chia sẻ Tin Lành và thờ phượng Chúa với cả tấm lòng.

Thẩm quyền của bạn là gì? Đó không phải là một chính quyền hay một phong trào chính trị. Thẩm quyền của bạn là Chúa Jêsus.

Trách nhiệm của bạn là gì? Có phải là bạn sẽ đi và đào tạo môn đệ cho một số các dân tộc không? Không. Mà là cho tất cả các dân tộc. Điều đó có bao gồm các quốc gia, dân tộc thù nghịch với những người tin Chúa không? Đúng vậy, có. Có bao gồm các quốc gia đang có bất ổn chính trị không? Đúng như thế. Không một dân tộc nào bị loại bỏ cả.

Điều này có nghĩa gì đối với bạn? Nếu cả thế giới cần đến Chúa Jêsus, thì bạn phải chia sẻ Tin Lành của Chúa ra. Nếu bạn biết phương thuốc chữa bệnh Alzheimer’s (mất trí nhớ và các chức năng khác của hệ thần kinh), bệnh AIDS, hoặc ung thư thì không cách nào có thể bào chữa được cho việc không chia sẻ phương thuốc đó ra cho mọi người.

Nhưng bạn có một điều thậm chí còn tốt hơn là một phương thuốc chữa các bệnh tật. Bạn biết phương thuốc chữa cho những tấm lòng và những nhu cầu sâu thẳm nhất của con người.  Mọi người cần đến một Cứu Chúa. Họ cần sự tha thứ. Họ cần sự tha thứ cho những điều quá khứ, cần có được mục đích cho cuộc sống và có được một quê hương trên trời nơi thiên đàng. Bạn không thể giữ kín điều đó được. Bạn phải chia sẻ điều đó ra cho mọi người!

Giăng 3:17 nói: “Đức Chúa Trời cho Con Ngài xuống thế gian nào phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Đức Con mà được cứu” (BDM-2002).

Tôi muốn được giống Chúa Jêsus. Tôi muốn bạn cũng được giống Chúa Jêsus. Hãy ngưng lo lắng về việc bạn thuộc về đảng phái chính trị nào hay làm thế nào để có thể vươn lên trong cuộc sống. Hãy bận rộn chia sẻ ra Tin Lành.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Nếu Chúa chưa kêu gọi bạn đến các nước khác để chia sẻ Tin Lành thì bạn có thể làm điều gì để hỗ trợ công việc truyền giáo của Ngài trên toàn thế giới?

2.      Bạn nghĩ rằng người hàng xóm và những người trong sở làm của bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu họ biết bạn có bí quyết để sống đời đời mà không chia sẻ điều đó ra?

3.      Phần nào trong Đại Mạng Lệnh cho bạn có được sự can đảm khi sợ hãi hay lo lắng về việc chia sẻ Tin Lành?

 


 

 

 

 

THE GREAT COMMISSION IS NOT A SUGGESTION

By Rick Warren — 

“All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age” (Matthew 28:18-20 NIV).

The whole world needs Jesus.

Jesus said this very clearly over and over, and in Matthew 28:18-20 he gave his followers the Great Commission: “All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age” (NIV).

What is your assignment? “Go.”

This is not a suggestion! It’s not optional. If you are a child of God, God expects you to go.

What’s the task? Go and make disciples. A disciple is someone who does the five things we were put on Earth to do: know and love God, grow to spiritual maturity, serve God through ministry, share the Good News, and worship God with all your heart.

What’s your authority? It’s not some government or political movement. It’s Jesus.

What is your responsibility? Are you supposed to go and make disciples of some nations? No. All nations. Does that include nations that are outright hostile to believers? Yes. Countries where there is political turmoil? Yes. There is no nation that is off-limits.

What does it mean for you? If the whole world needs Jesus, then you must share the Good News. If you knew the cure for Alzheimer’s, AIDS, or cancer, it would be inexcusable to not share it.

But you have something even better than a cure for disease. You know the cure for the human heart and the deepest needs of mankind. They need a Savior. They need forgiveness. They need their past forgiven, a purpose for living, and a home in heaven. You can’t hold it back. You have to share it!

John 3:17 says, “God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him” (NIV).

I want to be like Jesus. I want you to be like Jesus. Stop worrying about what political party you belong to or how you can get ahead in life. Just get busy sharing the Good News.

Talk It Over

  • If God has not called you to move to another country and share the Gospel, what else can you do to support his mission around the world?
  • How do you think your neighbors and co-workers would feel if they knew you had the secret to eternal life and didn’t share it with them?
  • What part of the Great Commission gives you the courage you need when you are scared or nervous to share the Gospel?