“Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước, há chẳng phải là thông với huyết của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ, há chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao?” (1 Cô-rinh-tô 10:16)

Khi dự Tiệc Thánh, chúng ta được nhắc nhở về những gì Chúa Jêsus đã làm cho chúng ta trên thập giá.

Đó không phải là một nghi lễ trống rỗng mà các Cơ-đốc nhân làm chỉ vì họ phải làm vậy. Thay vào đó, Chúa muốn chúng ta dự lễ để giúp chúng ta nhớ lại. Tại sao chúng ta cần ghi nhớ? Để chúng ta có thể biết ơn. Bạn chỉ có thể biết ơn những điều mà bạn nhớ được.

Tiệc Thánh còn được gọi là Bữa Tối với Chúa. Đó là thói quen của lòng biết ơn vì nó giúp chúng ta nhớ lại những gì Chúa Jêsus đã làm cho chúng ta trên thập giá.

Kinh Thánh chép trong 1Cô-rinh-tô 11:23-25 rằng, “Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng, ‘Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta.’ Sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng, ‘Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta.’”

Chúa Jêsus đã cho chúng ta bánh và rượu như một cách để ghi nhớ. Chúng ta dùng cách này để thực hành lòng biết ơn về giá mà Chúa Jêsus đã phải trả cho sự cứu rỗi của chúng ta.

Một chữ khác để nói về Tiệc Thánh là Eucharist. Đây là một từ Hy Lạp có nghĩa là “tạ ơn”. Tiệc Thánh được xem là một khuôn mẫu của sự tạ ơn. Đó là một trong những cách Chúa yêu thích nhất khi chúng ta tạ ơn Ngài! Chúng ta có thể tạ ơn Chúa bằng nhiều cách — qua những bài hát tạ ơn, qua lễ vật tạ ơn, hoặc qua chén tạ ơn.

“Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước, há chẳng phải là thông với huyết của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ, há chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao?” (1Cô-rinh-tô 10:16)

Khi chúng ta dùng ly và bánh Tiệc Thánh, chúng ta thưa với Chúa rằng, “Lạy Cha, tạ ơn Cha đã sai Con Ngài đến sống một đời sống hoàn hảo và chết thay cho tội lỗi chúng con để chúng con được tha thứ”.

Khi chúng ta nhắc nhở mình về cái giá cao mà Chúa Jêsus đã trả để cứu chúng ta, đáp ứng hợp lý duy nhất chính là lòng biết ơn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi dự Tiệc Thánh, bạn có thường dự với tinh thần biết ơn không? Tại sao có hoặc tại sao không?

2.    Theo bạn nghĩ tại sao Chúa Jêsus muốn chúng ta dự Tiệc Thánh với những người tin Chúa khác thay vì chỉ dự một mình?

3.    Bạn có thể thực hành lòng biết ơn với những người trong gia đình của Chúa qua những cách nào khác?

Bạn có tin cậy nơi lời hứa cứu rỗi của Chúa chưa?

Nếu bạn chưa bao giờ dâng đời sống mình cho Chúa Jêsus, thì bạn có thể cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản của đức tin này ngay hôm nay:

“Lạy Chúa Jêsus, Chúa đã hứa rằng nếu con tin vào Chúa thì mọi điều sai trái con đã làm sẽ được tha thứ, con sẽ học được mục đích của đời sống mình và một ngày nào đó Chúa sẽ nhận con vào nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

Con xin xưng nhận tội lỗi mình đã phạm và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi của con và con muốn Ngài là Chúa của đời con. Hôm nay, con sẽ giao tất cả mọi phần của đời sống của mình lên cho Ngài. Con muốn theo Chúa và làm theo những gì Chúa dạy.

Lạy Chúa Jêsus, con biết ơn về tình yêu và sự hy sinh của Ngài đã giúp con có thể có mối thông công với Chúa và một ngày nào đó cùng Chúa vào nơi thiên đàng. Con biết con không xứng đáng với điều đó. Và con cảm ơn Chúa vì con không phải làm việc để có được sự cứu rỗi, bởi vì con biết mình không thể làm được. Con muốn dùng phần đời còn lại của mình để hầu việc Chúa thay vì phục vụ chính mình. Con phó thác đời sống con cho Chúa, và xin Chúa cứu con và nhận con vào gia đình Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 


COMMUNION LEADS TO GRATITUDE

BY RICK WARREN — 

FROM HOW GOD BLESSES GRATEFUL HEARTS — A THANKSGIVING MESSAGE

“Is not the cup of thanksgiving for which we give thanks a participation in the blood of Christ? And is not the bread that we break a participation in the body of Christ?”

1 Corinthians 10:16 (NIV)

When we take Communion, we are reminded of what Jesus did for us on the cross.

It’s not an empty ritual that Christians do just because they have to. Instead, God wants us to practice Communion to help us remember. Why do we need to remember? So we can be grateful. You can only be grateful for those things that you remember.

Communion is also called the Lord’s Supper. It is a habit of gratitude because it helps us remember what Jesus did for us on the cross.

The Bible says in 1 Corinthians 11:23-25, “On the night he was betrayed, the Lord Jesus took bread and spoke a prayer of thanksgiving. He broke the bread and said, ‘This is my body, which is given for you. Do this to remember me.’

“When supper was over, he did the same with the cup. He said, ‘This cup is the new promise made with my blood. Every time you drink from it, do it to remember me’” (GW).

Jesus gave us the bread and the wine as a memory tool. We use this tool to practice gratitude for what it cost Jesus to pay for our salvation.

Another word for Communion is the Eucharist. This is a Greek word that means “thanksgiving.” Communion is meant to be a model of thanksgiving. It’s one of God’s favorite ways that we give thanks to him! We can show thanks to God in many ways—through songs of thanksgiving, through thanksgiving offerings, or through the thanksgiving cup.

“Is not the cup of thanksgiving for which we give thanks a participation in the blood of Christ? And is not the bread that we break a participation in the body of Christ?” (1 Corinthians 10:16 NIV).

When we drink from a Communion cup and eat the bread, we are saying to God, “Father, thank you for sending your Son to live a perfect life and die for our sins so that we can be forgiven.”

As we remind ourselves of the high price Jesus paid to save us, the only reasonable response is gratitude.

Talk It Over

  • When you take Communion, do you usually do it with a spirit of gratitude? Why or why not?
  • Why do you think Jesus wants us to take Communion with other Christians instead of by ourselves?
  • What are some other ways you can practice gratitude with people in God’s family?

Have you trusted God’s promise of salvation?

If you’ve never committed your life to Jesus, then you can pray this simple prayer of faith today:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin and ask you to forgive me. I believe that you are God, my Savior, and I want you to be Lord of my life. Today, I’m turning every part of my life over to you. I want to follow you and do what you tell me to do.

“Jesus, I am grateful for your love and for your sacrifice that makes it possible for me to have a relationship with you and join you in heaven someday. I know I don’t deserve it. And I thank you that I don’t have to earn or work for my salvation, because I know that is impossible. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I commit my life to you, and I ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”