“Chúng tôi bị quật ngã, nhưng đứng dậy và tiếp tục đi tới.” 2Cô-rinh-tô 4:9

Nếu bạn đã từng tham gia một cuộc đua, thì bạn từng nghe tiếng khán giả hét lớn lên rằng “Cứ tiếp tục!” để động viên các vận động viên. Đó cũng là lời khuyên tốt dành cho những người đang kiệt sức về mặt cảm xúc, tinh thần hoặc thuộc linh sau cuộc chạy marathon của đời sống: Cứ tiếp tục!

Kinh Thánh có rất nhiều thí dụ về những người đã quyết tâm tiếp tục đối diện với sự chống đối, trong đó có Chúa Jêsus và Phao-lô.

Chúa Jêsus liên tục gặp chống đối. Các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị đã đe dọa Chúa. Họ cố gắng ngăn chặn chức vụ của Ngài bằng cách bảo Chúa rằng vua Hê-rốt muốn giết Ngài.

Nhưng Chúa Jêsus bảo họ rằng, “Hãy đi nói với con cáo ấy rằng: ‘Ngày nay, ngày mai, ta đuổi quỷ chữa bệnh, đến ngày thứ ba, ta sẽ hoàn tất công tác mình. Ngày nay, ngày mai, và ngày kia ta phải tiếp tục cuộc hành trình, vì một đấng tiên tri không thể chết bên ngoài Giê-ru-sa-lem’” (Lu-ca 13:32-33).

Không gì có thể ngăn cản Chúa Jêsus hoàn tất mục đích của Ngài — cho dù là sợ hãi, chống đối hay chỉ trích. Chúa kiên cường và đủ sức chịu đựng để tiếp tục.

Phao-lô cũng phải đối đầu với những trở ngại đã đe dọa làm chậm ông lại. Trong 2Cô-rinh-tô 4:8-9, ông nói rằng “Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng; bị túng thế, nhưng không ngã lòng. Chúng tôi bị hành hại nhưng Đức Chúa Trời không lìa bỏ chúng tôi. Chúng tôi bị quật ngã, nhưng đứng dậy và tiếp tục đi tới.”

Có lẽ điều đó nghe rất quen thuộc, vì bạn cảm thấy như những khó khăn đang ập đến với mình từ khắp mọi hướng. Bạn mệt mỏi và kiệt sức, và bạn không nghĩ rằng mình sẽ về đến đích.

Làm thế nào để bạn tiếp tục đi tới?

Bạn nhận được sức lực để tiếp tục đi tới từ nơi mà Chúa Jêsus và Phao lô đã nhận được: từ Thiên Chúa.

“Chúng ta chỉ cứ tiếp tục tiến bước nhờ nơi quyền năng của Đức Chúa Trời là Đấng đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta cho sự kêu gọi thánh” (2Ti-mô-thê 1:8-9).

Đức Chúa Trời không mong mỏi bạn hoàn thành mục đích của mình và làm theo ý Chúa dựa vào sức riêng của mình. Trước tiên, Ngài cứu bạn, sau đó Ngài cho bạn sức lực để sống mỗi ngày. Ngài sẽ cho bạn mọi điều bạn cần để tiếp tục và hoàn tất những gì Ngài đã giao cho bạn thực hiện.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những sợ hãi, chống đối hay chỉ trích nào đang cám dỗ bạn rút khỏi, không làm những điều Chúa đã kêu gọi bạn?

2.    Ngày nay, bạn cảm thấy đang bị “những khó khăn dồn ép mọi phía” theo những cách như thế nào?

3.    Ngoài Chúa, con người còn tìm đến đâu để đạt được sức lực cần có để chịu đựng gian khổ? Tại sao chỉ có sức lực của Chúa mới mạnh sức để đưa bạn vượt qua?

 

 


WHERE DO YOU GET THE POWER TO KEEP GOING?

BY RICK WARREN —

“We get knocked down, but we get up again and keep going.”  2 Corinthians 4:9 (TLB)

If you’ve ever been at a race, then you’ve heard spectators shout, “Keep going!” to motivate the athletes. That’s also great advice for anyone who feels emotionally, mentally, or spiritually exhausted from running the marathon of life: Keep going!

Scripture includes many examples of people who had determination to keep going in the face of opposition, including Jesus and Paul.

Jesus faced constant opposition. Religious and political leaders intimidated him. They tried to stop his ministry by telling him that King Herod wanted to kill him.

But Jesus said to them, “Go tell that fox that I will keep on casting out demons and healing people today and tomorrow; and the third day I will accomplish my purpose. Yes, today, tomorrow, and the next day I must proceed on my way” (Luke 13:32-33 NLT).

Nothing was going to stop Jesus from accomplishing his purposes—not fear, opposition, or criticism. He was resilient and had the endurance to keep on keeping on.

Paul also faced obstacles that threatened to slow him down. In 2 Corinthians 4:8-9, he said, “We are pressed on every side by troubles, but not crushed and broken. We are perplexed because we don’t know why things happen as they do, but we don’t give up and quit. We are hunted down, but God never abandons us. We get knocked down, but we get up again and keep going” (TLB).

Maybe that sounds familiar, because you feel like troubles are coming at you from many directions. You’re tired and worn out, and you don’t think you’ll make it to the finish line.

How do you keep going?

You get the power to keep going in the same place Jesus and Paul got it: from God.

“We can only keep on going, after all, by the power of God, who first saved us and then called us to this holy work” (2 Timothy 1:8-9 MSG).

God doesn’t expect you to fulfill your purpose and do his will in your own power. First, he saves you, and then he gives you the power for daily living. He will give you everything you need to keep going and finish what he has called you to do.

Talk It Over

  • What kind of fear, opposition, or criticism tempts you to pull back from doing the things God has called you to do?
  • In what way do you feel “pressed on every side by troubles” today?
  • Where do people turn, other than to God, to get the power they need to endure hardships? Why is only God’s power strong enough to carry you through?