“Cũng vậy, tôi chạy, chẳng phải là chạy không mục đích; tôi đánh, chẳng phải là đánh vào không khí” (1Cô-rinh-tô 9:26 BHĐ).

Không có mục tiêu, bạn không thể trông mong năm nay mình sẽ khác hơn năm rồi. Nếu cứ giữ giống như trước bạn sẽ không có gì thay đổi.

Các mục tiêu dài hạn giúp chúng ta tiến đến mục tiêu của mình và giúp chúng ta không bị nãn lòng trước những thất bại.

Tất cả chúng ta đều có những thất bại.  Bạn đối diện với chúng mỗi ngày, nhưng những thất bại đó không làm cho bạn chùng bước nếu bạn tập trung vào điều gì đó mà bạn đang cố gắng đạt được trong tương lai. Kinh Thánh dạy trong 1Cô-rinh-tô 9:26 “Cũng vậy, tôi chạy, chẳng phải là chạy không mục đích; tôi đánh, chẳng phải là đánh vào không khí” (BHĐ).

Bạn không muốn đánh gió trong năm tới. Nhưng chỉ đặt mục tiêu thôi thì đó không phải là câu trả lời. Chúa không đánh giá cao mọi mục tiêu bạn đặt ra!

Sau đây là những loại mục tiêu được Chúa ban phước:

1. Các mục tiêu mang đến vinh hiển cho Chúa. Kinh Thánh dạy trong 1Cô-rinh-tô 10:31, “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời” (BHĐ). Nếu bạn có động cơ đúng đắn, thì bất cứ điều gì bạn làm đều mang đến vinh hiển cho Chúa.

2. Các mục tiêu được thúc đẩy bởi tình yêu thương. Chúa quan tâm nhiều hơn đến việc tại sao bạn làm điều gì đó hơn là việc bạn đang làm. Kinh Thánh dạy trong 1Cô-rinh-tô 16:14, “Mọi điều anh em làm hãy làm trong tình yêu thương” (BHĐ).

3. Các mục tiêu hoàn thành một trong những mục đích của Chúa cho cuộc đời bạn. Chúa để bạn trên đời này để làm năm điều: thờ phượng Ngài, trở nên thành viên trong gia đình của Ngài, trở nên giống Đấng Christ, phục vụ Ngài, và chia Sẻ sứ điệp của cuộc đời bạn. Nếu mục tiêu của bạn đạt được một trong những mục đích này, Chúa sẽ ban phước cho chúng.

4. Các mục tiêu được đặt ra bằng đức tin. Mục tiêu của bạn phải đủ lớn chỉ có Chúa mới giúp bạn đạt được. Kinh Thánh dạy, “Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 11:6 BHĐ).

5. Các mục tiêu đạt được chỉ nhờ quyền năng của Chúa. Bạn sẽ không bám sát mục tiêu của mình nếu không có quyền năng của Chúa. Tự sức riêng mình bạn không thể sống mạnh khỏe được. Tự sức riêng mình bạn không thể làm cho hôn nhân mình tốt hơn. Những mục tiêu thực sự quan trọng trong đời sống chỉ có thể đạt được nhờ quyền năng của Chúa chứ không phải của chính bạn.

Hãy xem lại những mục tiêu bạn đặt ra cho tương lai. Đó phải là những mục tiêu được Đức Chúa Trời ban phước không?

Câu hỏi suy gẫm và áp dụng

1.    Một số mục tiêu bạn đặt ra trong năm nay là gì?

2.    Những mục tiêu bạn đặt ra có được Chúa ban phước không? Tại sao hoặc tại sao không?

3.    Bạn muốn trở nên khác biệt như thế nào — về tinh thần, thể chất, cảm xúc v.v. — trong một năm?

 


THE KIND OF GOALS GOD BLESSES

By Rick Warren — 

“I do not run without a goal. I fight like a boxer who is hitting something—not just the air.” 1 Corinthians 9:26 (NCV)

Without goals, you cannot expect to be any different this year than you were last year. The default in your life will always be more of the same.

Long-term goals keep us moving toward our purpose and keep us from being discouraged by short-term setbacks.

We all have setbacks. You deal with them every day, but those setbacks won’t slow you down if your focus is on something you’re trying to achieve down the road. The Bible says in 1 Corinthians 9:26, “I do not run without a goal. I fight like a boxer who is hitting something—not just the air” (NCV).

You don’t want to spend the next year hitting the air. But just setting goals isn’t the answer. God doesn’t appreciate every goal you set!

These are the kinds of goals that God blesses:

Goals that bring God honor: The Bible says in 1 Corinthians 10:31, “Whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God” (NIV).If you’ve got the right motivation, anything can be done for God’s glory.

Goals that are motivated by love: God is far more interested in why you’re doing something than what you’re actually doing. The Bible says in 1 Corinthians 16:14,“Do everything with love” (NLT).

Goals that fulfill one of God’s purposes for your life: God put you on Earth to do five things: worship him, be a part of his family, become like Christ, serve him, and share your life message. If your goals help you fulfill one of these purposes, then God will bless them.

Goals that are set in faith: Your goals must be big enough that they’ll require God’s help to fulfill. The Bible says, “Without faith it is impossible to please God” (Hebrews 11:6 NIV).

Goals that are achieved by God’s power: You will not stick to your goals without God’s power. You won’t get healthy on your own. You won’t improve your marriage on your own. The goals that really matter in life can only be achieved with God’s power, not your own.

Take a look at the goals you’ve set for the future. Are they the kind of goals that God blesses?

Talk It Over

1.    What are some of the goals you’ve set for yourself this year?

2.    Are the goals you’ve set the kind that God blesses? Why or why not?

3.    How do you want to be different—spiritually, physically, emotionally, or in any way—in one year?