0011“Cho nên, chúng ta càng phải chú ý kỹ hơn về điều mình đã nghe, kẻo bị trôi lạc chăng” (Hê-bơ-rơ 2:1).

Kinh Thánh là một trong những món quà tuyệt vời Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Nhưng một quyển Kinh Thánh đóng kín chẳng có giá trị gì. Để nhận lãnh những lợi ích từ Kinh Thánh, bạn phải tiếp thu những chân lý của Lời Chúa vào trong đời sống mình.

Một cách để tiếp thu lời Chúa là đón nhận Lời ấy bằng thái độ lưu tâm và tấm lòng rộng mở. Chúa Giê-xu phán, “Những hạt rơi trên đá là người nghe đạo liền vui mừng nhận lấy; nhưng vì không có rễ, …Vậy, hãy cẩn thận về cách các con nghe” (Lu-ca 8:13,18). Trong Thánh Kinh, chữ “nhận lấy” xuất phát từ chữ dechomai trong tiếng Hy-lạp, nghĩa đen là “chào đón.” Bạn có thể chào đón Lời Đức Chúa Trời như một vị chủ nhà khoáng đạt sẵn sàng tiếp đãi một người khách lạ.

Nhưng câu Kinh Thánh ấy còn bao gồm một lời cảnh báo. Bạn cần cẩn thận về cách mình nghe Lời Chúa. Hãy tiếp nhận Lời ấy bằng thái độ cởi mở, chịu học hỏi.

Không phải chỉ nghe là đủ. Chúng ta có thể nghe một người nào đó nói mà không thực sự lắng nghe họ. Có thể bạn đang đọc bài tĩnh nguyện hôm nay mà không hề nghe ra sứ điệp chứa trong đó vì dù mắt bạn nhìn chữ nhưng tâm trí lại đang cách xa cả triệu dặm.

Thánh Kinh cho biết chúng ta nên “tiếp nhận” Lời Đức Chúa Trời. Thử nghĩ về sự kết nối Wi-fi. Nếu có kết nối tốt, bạn có thể tải xuống các tài liệu cần thiết một cách nhanh chóng, gọn gàng; nếu không, thiết bị của bạn không bao giờ có thể hiển thị được nội dung bạn cần.

Lời Đức Chúa Trời cũng vậy. Đôi khi đường truyền của chúng ta không đủ mạnh. Điều đó khiến chúng ta không thực sự nhận được Lời Đức Chúa Trời.

Đôi khi, chúng ta “kết nối kém” với Kinh Thánh chỉ vì chúng ta không chú ý. Những lúc khác nguyên nhân có thể là do có điều gì đó chặn đường truyền – có thể mối liên hệ giữa bạn với Chúa hay với người khác bị gián đoạn. Hãy sửa chữa lại các mối quan hệ ấy. Rồi bạn sẽ thấy đường truyền giữa bạn và Lời Chúa nhanh hơn mạnh hơn, để Đức Chúa Trời có thể qua đó mà phán với bạn.

Hê-bơ-rơ 2:1 chép, “Cho nên, chúng ta càng phải chú ý kỹ hơn về điều mình đã nghe, kẻo bị trôi lạc chăng.”

Làm thế nào để nắm chặt Lời Chúa thay vì để cho nó trôi đi? Có một cách là ghi chú lại. Hãy chọn một phần trong bài tĩnh nguyện này, là phần Đức Chúa Trời dùng để phán với bạn, và ghi chú lại trên điện thoại hoặc trong nhật ký.

Làm thế nào để biết mình đang tiếp nhận Lời Đức Chúa Trời bằng thái độ lưu tâm và tấm lòng rộng mở? Bạn bắt đầu thấy được sự thay đổi trong đời sống mình. Công Vụ 2:41 chép, “Vậy, những người tiếp nhận lời đó đều nhận báp-têm, và trong ngày ấy, có độ ba nghìn người thêm vào Hội Thánh.”

 

Câu Hỏi Suy Ngẫm

1. Hãy lập danh sách (trên giấy, điện thoại hoặc chỉ mường tượng trong đầu) mọi điều bạn có thể làm để chuẩn bị tiếp đón một người khách lạ. Từ đó suy ra những cách thức tương tự để chuẩn bị tiếp nhận chân lý của Kinh Thánh vào trong đời sống mình.

2. Trong đời sống bạn có mối quan hệ nào đang trục trặc và cản trở “đường truyền” giữa bạn với Lời Chúa? Hôm nay bạn có thể làm gì để sửa chữa lại một trong những mối quan hệ ấy?

3. Bạn nhận biết mình đang đón nhận Lời Chúa bằng một thái độ lưu tâm và tấm lòng rộng mở khi nó bắt đầu thay đổi bạn. Bạn nhận thấy Thánh Kinh đã làm thay đổi đời sống mình như thế nào?

 

 


How to Welcome God’s Word into Your Heart

BY RICK WARREN —

“We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away.”

Hebrews 2:1 (NIV)

The Bible is one of God’s great gifts to us. But a closed Bible is worthless. To reap the benefits of the Bible, you have to get its truths into your life.

One way you can do that is by receiving God’s Word with an attentive, open heart. Jesus says, “Those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root . . . Therefore consider carefully how you listen” (Luke 8:13, 18 NIV).

In this Scripture, the word “receive” comes from the Greek word dechomai, which literally means “to welcome.” You can welcome God’s Word like a generous host would welcome a stranger.

But that verse includes a caution, too. You need to be careful of how you listen to God’s Word. Receive it with an open, teachable attitude.

It’s more than just hearing. We all have heard someone without really listening. It’s possible that as you’re reading this devotional today, you’re reading the words but not listening to the message; while your eyes are reading, your mind may be a million miles away.

Scripture says that we should “receive” God’s Word. Think of a Wi-Fi connection. When you have a strong connection, you can download things quickly and smoothly; when you don’t, your device might never display what you need.

God’s Word is the same way. Sometimes we don’t have a strong connection. That keeps us from really receiving God’s Word.

Sometimes we have a poor connection to the Bible because we’re just not paying attention. Other times it might be because something’s blocking that connection—maybe your relationship with God or another person is off. Get your relationships in order. Then you’ll find you have a stronger connection to God’s Word, and God will be able to use it to speak to you.

Hebrews 2:1 says, “We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away” (NIV).

How can you hold on to God’s Word instead of letting it drift away? One way is by taking notes. Choose a part of this devotional that God used to speak to you and write it on a note in your phone or in a journal.

How will you know when you’re receiving God’s Word with an open, attentive heart? You’ll start to see your life being changed. Acts 2:41 says, “Those who accepted his message were baptized, and about three thousand were added to their number that day” (NIV).

 

Talk It Over

  • Make a list (on paper, on your phone, or just in your mind) of all the things you might do to prepare to welcome a stranger. What are some similar ways you can prepare to welcome the truth of Scripture into your life?
  • Are there relationships in your life that are out of order and might be interfering with your connection to God’s Word? What’s one thing you can do today to start making one of those relationships right?
  • You can know you’re receiving God’s Word with an open, attentive heart when it starts to change you. How have you seen Scripture change your life?