0010“Mọi lời của Đức Chúa Trời đều được tinh luyện” (Châm Ngôn 30:5)

Một em bé cần nhiều điều để lớn lên, nhưng nhu cầu hiển nhiên nhất là thức ăn. Bạn có thể bồng ẵm, đu đưa và hát cho nó nghe – nhưng nếu không có sữa, em bé sẽ không lớn.

Tấm lòng chúng ta cũng vậy. Để tăng trưởng về mặt thuộc linh, chúng ta cần thực phẩm thuộc linh lấy từ Kinh Thánh, là Lời của Đức Chúa Trời. Thư 1Phi-e-rơ 2:2 chép, “Anh em hãy khao khát sữa thiêng liêng thuần khiết như trẻ sơ sinh, để nhờ đó anh em được lớn lên trong sự cứu rỗi.”

Nhưng, đọc Kinh Thánh mà không nhận được bất cứ điều gì là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vì thế, bạn cần những chiếc chìa khóa nhất định để mở Kinh Thánh. Một trong những chiếc chìa khóa ấy là công nhận thẩm quyền của Kinh Thánh.

Kinh Thánh tự nhận là Lời Đức Chúa Trời: “Bởi vậy, chúng tôi không ngớt cảm tạ Đức Chúa Trời, vì khi anh em nghe và tiếp nhận lời Đức Chúa Trời từ chúng tôi, anh em không tiếp nhận lời ấy như lời của loài người, nhưng đích thực là lời của Đức Chúa Trời, lời tác động trong anh em là những tín hữu” (1Tê 2:13).

Một trong những lý do trên thế giới ngày nay có quá nhiều sự hoang mang là vì người ta nghe theo nhiều thẩm quyền khác nhau và tự hỏi, “Ai đúng?”

Dù có nhận thấy hay không, luôn có một thẩm quyền chi phối đời sống bạn. Đó là thứ bạn dùng để đưa ra quyết định.

Có bốn nguồn thẩm quyền không đáng tin mà người ta thường nương cậy thay vì Kinh Thánh:

 • Văn hóa. Những người cậy vào thẩm quyền này thường nói, “Nhưng ai cũng làm thế cả.” Nhưng Xuất 23:2 cảnh báo rằng, “Con chớ theo số đông để làm điều gian ác.”
 • Truyền thống. Những người này thường nói, “Nhưng chúng ta đều làm theo cách đó!” Chúa Giê-xu phán với một số những người sùng đạo trong thời của Ngài rằng: “Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ tập tục của loài người!” (Mác 7:8).
 • Lý trí. Nguồn không đáng tin này nói rằng, “À, nghe có vẻ hợp lý nè; nghe có lý đó!” Nhưng Kinh Thánh cảnh báo về việc dùng lý trí làm thẩm quyền: “Có một con đường dường như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết” (Châm 16:25).
 • Cảm xúc cá nhân. Nhiều người ở Mỹ bảo rằng, “Tôi tin vì tôi cảm thấy đúng.” Nhưng Kinh Thánh cho biết có một thời điểm thế gian lâm vào tình trạng hỗn loạn vì thái độ này: “Mỗi người làm theo ý mình cho là phải” (Các Quan Xét 21:25).

Chỉ có một thẩm quyền duy nhất hoàn toàn đáng tin cậy cho đời sống là Lời Chúa. Như lời chép trong 2Ti 3:16-17, “Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.”

Và Châm 30:5 nói đơn giản, “Mọi lời của Đức Chúa Trời đều được tinh luyện”

Ngày hôm nay hãy quyết định trong lòng rằng: “Tôi công nhận Kinh Thánh là thẩm quyền tối cao cho mọi vấn đề trong đời sống.” Khi công nhận thẩm quyền ấy, bạn sẽ nhận được nhiều ích lợi từ Kinh Thánh.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

 • Các em bé cần sữa để lớn lên. Bạn đang nhờ cậy vào đâu để lớn lên về mặt thuộc linh?
 • Một số các thẩm quyền không đáng tin người ta vẫn đang tin tưởng là văn hóa, truyền thống, lý do và cảm xúc cá nhân. Bạn thấy điều nào trong những điều đó có sức cám dỗ đối với bản thân mình nhất? Bạn thấy nó gây hại cho mình như thế nào?
 • Kinh Thánh là thẩm quyền đáng tin cậy tối cao cho đời sống bạn. Đời sống bạn thay đổi ra sao khi bạn nương cậy trên Lời Chúa chứ không phải những thẩm quyền không đáng tin khác?

 

 


Want to Grow Spiritually? Accept the Bible’s Authority.

BY RICK WARREN — 

“Every word of God is flawless.”

Proverbs 30:5 (NIV)

A baby needs many things to grow, but the most obvious requirement is nourishment. You can hold, rock, and sing to a baby—but without milk, the baby won’t grow.

Our hearts are the same way. To grow spiritually, we need spiritual food. We get that from the Bible, God’s Word. First Peter 2:2 says, “Like newborn infants, desire the pure milk of the word, so that you may grow up into your salvation” (CSB).

But it’s possible to read the Bible and not get anything out of it. You need certain keys to unlock Scripture. One of those keys is accepting its authority.

The Bible says it’s God’s Word: “And we also thank God continually because, when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as a human word, but as it actually is, the word of God, which is indeed at work in you who believe” (1 Thessalonians 2:13 NIV).

One of the reasons why there is so much confusion in the world today is because people are listening to so many different authorities, and everybody’s asking, “Who’s right?”

Whether you realize it or not, you have an authority for your life. It’s what you use to make your choices.

There are four unreliable sources of authority that people often use instead of Scripture:

 • People who follow this authority source say, “But everybody’s doing it.” Yet Exodus 23:2 warns against it: “Do not follow the crowd in doing wrong”(NIV).
 • These people say, “But we’ve always done it that way!” Jesus told some of the religious people of his day: “You have let go of the commands of God and are holding on to human traditions” (Mark 7:8 NIV).
 • This unreliable source says, “Well, it seems logical; it seems rational.” But Scripture warns against using our intellect as our authority source: “There is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death” (Proverbs 16:25 NIV).
 • Personal feelings. Throughout the United States you’ll find people saying, “I believe it because I feel it.” But the Bible tells about a time when the world was in anarchy because of this attitude: “Every man did that which was right in his own eyes” (Judges 21:25 KJV).

There’s only one completely reliable authority for life: God’s Word. As 2 Timothy 3:1617 says, “The whole Bible was given to us by inspiration from God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives; it straightens us out and helps us do what is right. It is God’s way of making us well prepared at every point” (TLB).

And Proverbs 30:5 says it quite simply: “Every word of God is flawless” (NIV).

Settle this in your heart today: “I’m going to accept the Bible as the final authority for every issue in my life.” When you accept that authority, you’ll start to get more out of the Bible.

Talk It Over

 • Babies need milk for growth. What have you been relying on for your spiritual growth?
 • Some of the unreliable authority sources people trust are culture, tradition, reason, and personal feelings. Which of these are you tempted to rely on? How have you seen them fail you?
 • The Bible is the reliable, final authority for your life. How does your life look when you rely on it, and not untrustworthy sources, as your authority?