“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi.”   Thi 23:4

Tại Do Thái, trên đường từ Jerusalem đến thành Giê-ri-cô, có một khe núi được gọi là Thung Lũng Bóng của Tử Thần. Vào thời Vua Đa-vít có lẽ ông đã đi qua đó nhiều lần. Một số khe núi dọc theo con đường đến thành Giê-ri-cô có đáy rất hẹp và núi cao đến 800 feet tức là khoảng 240 mét. Thời điểm duy nhất bạn để có thể thấy được ánh nắng ở dưới đáy vực là vào ban trưa khi mặt trời ngay trên đỉnh đầu. Trong Kinh Thánh, thung lũng thường là ẩn dụ để nói đến sự tối tăm, tuyệt vọng, thất bại hoặc nản lòng.

Thi Thiên 23:4 nói rằng, “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi.”  Kinh thánh dạy rằng Đức Chúa Trời không chỉ là một phần trong những trải nghiệm trên đỉnh núi của bạn. Ngài cũng ở cùng bạn nơi thung lũng. Có ba điều bạn cần nhớ về thung lũng:

Thung lũng là một phần của đời sống. Kinh Thánh nói trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 11:11 rằng, “Xứ mà các ngươi sắp vào chiếm lấy là một xứ núi đồi và thung lũng.”

Thung lũng là điều không thể tránh khỏi. Bạn có thể vừa mới ra khỏi một thung lũng, đang ở giữa một thung lũng hoặc đang tiến vào một thung lũng khác. Không có cách nào để tránh các thung lũng khi bạn còn trên đất này. Thay vào đó, bạn phải biết chắc rằng sẽ có chúng.

Thung lũng xảy ra cho tất cả mọi người. Thung lũng không thiên vị một ai. Điều tốt xảy đến cho người xấu, và điều xấu xảy ra cho người tốt. Chúng ta đang sống trong một thế giới sa ngã và đổ vỡ, vì thế nên chúng ta có những vấn đề. Không một ai được miễn dịch.  Không một ai được cách ly khỏi đau khổ.  Không một ai mà đời sống không hề gặp phải bất cứ vấn đề nào.

Kinh Thánh nói rằng: “Người công chính không thoát khỏi tai họa; nhưng Đức Giê-hô-va luôn luôn giải cứu người.” (Thi 34:19).

Thung lũng là điều không thể đoán trước được. Bạn không thể dự định chúng. Bạn không thể ấn định thời gian để chúng xảy ra. Những vấn đề, những khó khăn thường xảy ra khi bạn đang thiếu cảnh giác.  Thật ra, những thung lũng và khó khăn của bạn thường đến vào những thời điểm tồi tệ nhất—khi bạn không có thời gian, khi bạn không chuẩn bị và khi bất tiện nhất.  Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn có thể lên lịch trình cho tất cả các thung lũng của mình sau khi đã nghỉ ngơi đầy đủ, khi đang khỏe mạnh và khi không ai đang gây phiền phức cho bạn sao? Nhưng cuộc sống không làm việc theo cách như thế.  Châm ngôn 27:1 nhắc nhở chúng ta rằng, “Đừng khoe khoang về ngày mai, vì con chẳng biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì.”

Khi bạn biết được điều gì sẽ xảy ra trong những thung lũng của cuộc đời, bạn sẽ biết cách chuẩn bị tốt hơn và tiếp tục tin cậy nơi sự hiện diện và chu cấp của Chúa.

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn hiện đang ở đâu trong cuộc hành trình của mình: trong thung lũng, đang leo ra khỏi thung lũng, đâu đó giữa thung lũng và đỉnh núi, hay đang trên đỉnh núi?

2.    Làm thế nào để bạn có thể chuẩn bị về mặt tinh thần, thể xác và thuộc linh cho những thung lũng của đời sống mình?

3.    Vì sao bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời lại để bạn đi qua các thung lũng mà không chỉ ở trên các đỉnh núi?

 

 


VALLEYS ARE A PART OF LIFE

BY RICK WARREN —

“Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me.” Psalm 23:4 (NIV)

In Israel, on the road from Jerusalem to Jericho, there’s a canyon called the Valley of the Shadow of Death. In his day, King David probably traveled through it many times. Some of the canyons along the road to Jericho were narrow at the bottom and as tall as 800 feet. The only time you could see sunshine at the bottom was at noon when the sun was straight overhead. In the Bible, valleys are often a metaphor for times of darkness, despair, defeat, or discouragement.

Psalm 23:4 says, “Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me” (NIV). The Bible teaches that God is not just a part of your mountaintop experiences. He is also with you in the valleys. There are three things you need to remember about the valleys:

Valleys are a part of life. The Bible says in Deuteronomy 11:11, “The land you will soon take over is a land of hills and valleys” (NLT).

Valleys are inevitable. You likely just came out of a valley, are in the middle of one right now, or are headed into another one. There’s no way to avoid valleys while you’re on this Earth. Instead, you can count on them.

Valleys happen to everybody. They’re impartial. Good things happen to bad people, and bad things happen to good people. We live in a fallen and broken world, so we have problems. Nobody’s immune. Nobody’s insulated from pain. Nobody sails through life problem-free.

The Bible says, “The good man does not escape all troubles—he has them too. But the Lord helps him in each and every one” (Psalm 34:19 TLB).

Valleys are unpredictable. You can’t plan them. You can’t time them. Problems typically catch you off guard. In fact, your valleys and your problems usually come at the worst times—when you don’t have time, when you’re unprepared, and when it’s inconvenient. Wouldn’t it be easier if you could schedule all your valleys when you’re caught up on your sleep, your health is good, and nobody is bugging you? But life doesn’t work that way. Proverbs 27:1 reminds us, “Don’t brag about tomorrow, since you don’t know what the day will bring” (NLT).

When you know what to expect in the valleys of life, you know how to better prepare for them and keep trusting in God’s presence and provision.

Talk It Over

  • Where are you on your journey right now: in a valley, climbing out of a valley, somewhere in between a valley and a mountaintop, or on a mountaintop?
  • How can you prepare yourself mentally, physically, and spiritually for the valleys of your life?
  • Why do you think God allows you to go through valleys and not just stay on mountaintops?