“Dù khi đi qua thung lũng tối tăm, tôi sẽ không sợ hãi gì, vì Chúa ở cùng tôi.” Thi 23:4

Có thể ngay lúc này, bạn không ở trong một thung lũng, một trũng bóng chết, nhưng có lẽ bạn đang ở trong một thung lũng khác. Thung lũng là những nơi khó khăn trên hành trình của bạn, nơi bạn dễ nghi ngờ hoặc không nhìn thấy được sự tốt lành của Chúa. Nhưng bạn luôn có thể tin cậy rằng Chúa sẽ cùng đi với bạn qua các thung lũng. Và Ngài đã hứa sẽ đem bạn sang đến bên kia bờ.

Thi 23:4 nói rằng, “Dù khi đi qua thung lũng tối tăm, tôi sẽ không sợ hãi gì, vì Chúa ở cùng tôi.”

Đây là ba lẽ thật cần nhớ đến đang khi bạn ở trong thung lũng:

1. Bạn không đơn độc. Chúa luôn ở cùng bạn.

Những cái bóng trong đời sống của bạn là bằng chứng về sự hiện diện của ánh sáng. Làm thế nào để bạn đối phó với bóng tối? Bạn quay lưng lại với bóng tối và nhìn vào ánh sáng. Chúa Jêsus phán rằng: “Ta là sự sáng của thế giới, người nào theo ta, sẽ không đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12).

Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời là sự sáng và trong Ngài không chút bóng tối nào cả. Bạn cần ngưng tập trung vào những điều tối tăm khiến mình sợ hãi: những hóa đơn, mối quan tâm về sức khỏe hoặc những mối lo lắng về con cái hoặc cha mẹ già yếu. Khi bạn chuyển sự tập trung của mình ra khỏi nỗi sợ hãi, bạn có thể tập trung vào Cha Thiên Thượng.

2. Đức Chúa Trời có một mục đích tốt lành cho thung lũng của bạn.

Đức Chúa Trời không thể nào làm điều ác. Ngay cả khi bạn đang đối mặt với các vấn đề, những xung đột, đau buồn, sợ hãi hoặc thất bại, Chúa vẫn đang làm việc, tạo điều tốt đẹp ra từ thung lũng của bạn.

Rô-ma 5:3-5 nói rằng, “Chúng ta vui mừng trong gian khổ, vì biết rằng gian khổ sanh chịu đựng, chịu đựng sanh tính cách, tính cách sanh hy vọng, và hy vọng không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.”

3. Phần thưởng còn mãi đời đời.

Bạn sẽ được ban thưởng vì đã trung thành với Đấng Christ trong thung lũng của sự thất bại, thung lũng của sự sợ hãi, thung lũng của sự xung đột, thung lũng của buồn đau và trong thung lũng của sự khó khăn. Khi ở trên thiên đàng chưa đến một phút bạn sẽ nghĩ ngay rằng: “Tại sao tôi đã phàn nàn nhiều đến vậy? Tại sao tôi đã lo lắng khi đi qua những thung lũng đó? Chúa lúc nào cũng luôn ở cạnh tôi, và lúc nào Ngài cũng đối với tôi thật tốt lành.”

Như đã nói trong Kinh Thánh: “Vì những hoạn nạn nhẹ và tạm hiện giờ sẽ đem lại cho chúng ta sự vinh hiển đời đời không gì sánh được!” (IICô-rinh-tô 4:17).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Điều bạn đang sợ hãi nhất lúc này là gì? Bạn đang tin vào những lời dối trá nào khiến nó gây cho bạn sự sợ hãi như vậy?

2.    Làm thế nào để bạn có thể được nhắc nhở về sự tốt lành của Chúa khi đi qua thung lũng kế tiếp hoặc khi vừa mới đi qua thung lũng?

3.    Tại sao điều quan trọng là phải tìm kiếm điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đang làm khi bạn đang ở trong thung lũng chứ không đợi cho đến lúc đã qua đến bên kia?

 

Bạn sẽ theo Chúa Jêsus hôm nay chứ?

Đức Chúa Trời đã chứng tỏ sự tốt lành của Ngài qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh chép rằng: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có sẵn sàng tin cậy Chúa để Ngài thực hiện lời hứa về sự sống đời đời không? Nếu thế, xin hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản này: "Lạy Đức Chúa Trời, con tin Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời. Con xin thú nhận mình đã phạm tội và xin Ngài tha thứ. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa của con và theo Ngài hôm nay. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen."

 

 

 


WHEN YOU WALK THROUGH THE VALLEY

BY RICK WARREN —

Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me.”  Psalm 23:4 (NIV)

You may not be in the valley of the shadow of death right now, but you may be in another valley. Valleys are the hard places on your journey, where it’s easy to doubt or overlook God’s goodness. But you can always trust that God walks through the valleys with you. And he’s promised to bring you through to the other side.

Psalm 23:4 says, “Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me” (NIV).

Here are three truths to remember when you are in the valley:

1. You are not alone. God is with you.

The shadows in your life are evidence of the presence of light. How do you deal with a shadow? You turn your back to the shadow and look at the light. Jesus said, “I am the light for the world! Follow me, and you won’t be walking in the dark. You will have the light that gives life” (John 8:12 CEV).

The Bible says that God is light and that in him there is no darkness at all. You need to stop focusing on the dark things that scare you: those bills, health concerns, or worries about your children or aging parents. When you move your focus off your fears, you can focus on the Father.

2. God has a good purpose for your valley.

God cannot do evil. Even when you’re facing problems, conflict, grief, fear, or failure, God is at work, creating good from your valley.

Romans 5:3-5 says, “We rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame, because God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us” (ESV).

3. The reward will last forever.

You’re going to be rewarded for remaining faithful to Christ in the valley of failure, in the valley of fear, in the valley of conflict, in the valley of grief, and in the valley of trouble. You’ll be in heaven less than a minute before thinking, “Why did I complain so much? Why did I worry when I was going through those valleys? God was right there with me all the time, and he was good to me all the time.”

As the Bible says, “For our present troubles are small and won’t last very long. Yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever!” (2 Corinthians 4:17 NLT).

Talk It Over

  • What do you fear most right now? What lies are you believing that are making you so afraid?
  • How can you be reminded of God’s goodness when you walk through your next valley or while you finish walking through the valley you’re in right now?
  • Why is it important to look for the good that God is working out while you’re in your valley and not just after you’ve come through to the other side?
  • Will you follow Jesus today?

God proved his goodness through his Son, Jesus Christ. The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, pray this simple prayer: "Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."