0653“Con tuân theo Lời Ngài mãi mãi, Nên sẽ sống tự do, thoải mái” (Thi 119:45 KTHĐ).

Giả vờ mình là một người khác khiến chúng ta thật rất mệt mỏi, kiệt sức phải không?

Có nhiều người sống cách giả vờ nhiều đến nỗi họ không còn nhớ mình thật sự là ai nữa. Họ dành tất cả năng lượng và nỗ lực cố gắng ngụy tạo rằng làm như thế sẽ cho họ có được cuộc sống mà họ muốn.

Nếu người đó là bạn, thì bạn đang ở trong nhà tù của sự giả vờ. Và bạn đang tự nhốt mình trong ngục vì hai lý do chính sau đây:

Thứ nhất, bạn đang cố gắng làm vui lòng người khác. Kinh Thánh cho bạn biết điều này thật là khờ dại, “Lo sợ người phàm là một cạm bẫy, nhưng ai tin cậy Đức Chúa Trời thì được an toàn” (Châm 29:25 KTHĐ).

Thứ hai, bạn cảm thấy mình cần phải là người hoàn hảo mới được yêu thương. Vì không ai là người hoàn toàn cả, nên bạn sẽ không bao giờ cảm thấy thật sự được yêu thương nếu bạn đang trong cái bẫy của việc muốn mọi việc đều toàn hảo. Bạn bù đắp cho điều này bằng cách sống trong một thế giới giả tạo, nơi mà bạn không bao giờ lầm lỗi. Còn tệ hơn thế nữa, khi bạn nghiêm khắc với chính mình, bạn cũng khắc nghiệt đối với người khác. Cuối cùng mọi người đều ở trong nhà tù của bạn.

Chúa Jêsus đã có lần nói về những người giả tạo, họ là một điều gì đó mà không phải là chính mình, “Các ngươi làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi; vì điều người ta đề cao lại là điều ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời” (Lu-ca 16:15 TTHĐ).

Làm cách nào chữa trị lối sống giả vờ là một thứ gì khác mà không phải là chính mình?

Hãy chuyển sự tập trung của bạn sang những gì Chúa nghĩ. Chúa là Đấng duy nhất biết rõ tất cả về bạn và yêu thương bạn vô điều kiện. Nếu bạn đang làm những gì Chúa muốn thì bạn đang làm những điều đúng.

Tác giả Thi Thiên nói về loại tập trung này như sau, “Con tuân theo Lời Ngài mãi mãi, Nên sẽ sống tự do, thoải mái” (Thi 119:45 KTHĐ).

Bạn không cần phải tìm kiếm trong điện thoại của bạn để biết mình thật sự là ai. Mạng xã hội không thể cho bạn biết bạn thật sự được yêu thương nhiều như thế nào.

Chỉ có Chúa mới có thể cho bạn biết sự thật rằng bạn là ai — và điều đó sẽ giải phóng cho bạn được tự do.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Biết rằng Chúa yêu thương và chấp nhận bạn, bất kể người khác nghĩ gì về mình có đủ cho bạn không? Tại sao có hay tại sao không?

2.    Chuyển sự tập trung của bạn vào những gì Chúa nghĩ giúp bạn không sống giả vờ như thế nào?

3.    Phương tiện truyền thông xã hội khiến bạn dễ rời vào sự giả vờ hơn trong những cách nào?

Sự tự do trong Chúa dành sẵn cho Bạn. Đức Chúa Trời đã hứa không có sự đoán phạt cho những ai tin nhận Chúa Cứu Thế Jêsus.  Ngài đã sai Chúa Cứu Thế Jêsus đến để cứu bạn khỏi tội lỗi qua sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá. Và sau 3 ngày Chúa Cứu Thể Jêsus cũng đã sống lại chứng minh quyền năng của Ngài trên tội lỗi và sự chết. Nếu bạn sẵn sàng tin nhận lời hứa đó, hãy cầu nguyện như sau:

"Con xin xưng nhận rằng con đã phạm tội và con cần đến sự tha thứ và thương xót của Chúa. Con tin Chúa Cứu Thế Jêsus đã chết thế tội cho con và đã sống lại.

Cảm ơn Chúa đã yêu thương con nhiều đến nỗi Chúa đã sai Chúa Jêsus xuống trần chết thay cho tội lỗi của con để con có thể được tha thứ. Hôm nay con xin trao hết tất cả đời sống của con lên cho Ngài, xin Chúa hướng dẫn con giúp con sống vâng theo lời Ngài dạy bảo. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn đã cầu nguyện những lời như trên xin bạn liên lạc với người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn, người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 


BREAK FREE FROM THE PRISON OF PRETENDING

By Rick Warren —

“I will live in perfect freedom, because I try to obey your teachings” (Psalm 119:45 GNT).

Pretending to be someone you’re not is exhausting, isn’t it?

Too many people have spent so much of their lives pretending that they don’t remember who they really are anymore. They’ve spent all their energy and effort trying to fake their way through life, thinking it will give them the life they want.

If that’s you, then you’re in a prison of pretending. And you’ve locked yourself in this prison for two main reasons.

First, you’re trying to please people. The Bible tells you how foolish this is: “It is dangerous to be concerned with what others think of you, but if you trust the LORD, you are safe” (Proverbs 29:25 GNT).

Second, you feel like you need to be perfect to be loved. Since no one is perfect, you’ll never feel truly loved if perfectionism is snaring you. You make up for this by living in a pretend world, where you never make mistakes. Even worse, as you’re hard on yourself, you’re also harsh on others. Everyone ends up in your prison.

Jesus once said of people who pretend to be something they’re not, “You are the ones who make yourselves look right in other people’s sight, but God knows your hearts. For the things that are considered of great value by people are worth nothing in God’s sight” (Luke 16:15 GNT).

What’s the cure for a life of pretending to be something you’re not?

Switch your focus to what God thinks. God is the only one who knows you completely and loves you unconditionally. If you’re doing what God wants, then you’re doing what’s right.

The psalmist says of this kind of focus, “I will live in perfect freedom, because I try to obey your teachings” (Psalm 119:45 GNT).

You don’t need to scroll on your phone to find out who you really are. Social media can’t tell you how much you’re really loved.

Only God can tell you the truth about who you are—and that will set you free.

Talk It Over

  • Is it enough for you to know that God loves you and accepts you, no matter what other people think? Why or why not?
  • How does switching your focus to what God thinks, help keep you from pretending?
  • In what ways does social media make you more vulnerable to pretending?

God’s Freedom Is Available to You Today

God promised that for those who believe in Jesus, there is no condemnation. He sent Jesus to save you from your sin. His death on the cross paid for every wrong you’ve ever done or will do. And by sacrificing himself for your sins and giving you his righteousness, Jesus made it possible for you to have a relationship with God, the Father.

And the good news of Easter doesn’t stop there. God also raised Jesus from the dead, proving his power over sin and death. And that makes it possible for you to spend eternity with him in heaven.

If you’re ready to surrender your life to Jesus Christ, start by praying this simple prayer: “Dear God, I know I’m a sinner, and I ask for your forgiveness. I believe Jesus Christ is your Son. I believe that he died for my sin and that you raised him to life. I want to trust him as my Savior and follow him as Lord, from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”

Language