0652“Chúng ta biết và tin lòng yêu thương của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Tình Yêu. Ai sống trong tình yêu là sống trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời sống trong họ... Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi. Vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt, và ai sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu thương” (IGiăng 4:16,18 KTHĐ, TTHĐ).

Sợ hãi không bao giờ mang lại cho bạn đời sống tự do. Nó luôn hạn chế bạn! Bạn có thể gọi nó là lo lắng hay lo âu, nhưng kết quả đều như nhau. Đó là một nhà tù của sự sợ hãi.

Ngay cả khi Chúa Jêsus đã sống lại vào Lễ Phục Sinh đầu tiên, sự sợ hãi đã khóa chặt các môn đồ khỏi cách Đức Chúa Trời muốn sử dụng họ.

Giăng 20:19 ghi lại rằng, “Ngay tối hôm ấy, các môn đệ họp mặt với nhau. Cửa phòng đóng thật chặt, vì họ sợ người Do-thái” (KTHĐ). Sau khi Chúa Jêsus chết, các môn đồ đã ở trong nhà và đóng cửa thật chặt vì họ tin rằng những nhà lãnh đạo tôn giáo sẽ tìm bắt họ kế tiếp. Nhưng những cánh cửa đó không chỉ khiến họ tránh xa nhà cầm quyền Do Thái, chúng cũng khiến họ xa khỏi những người khác.

Sợ hãi luôn chặn mọi người đứng bên ngoài cuộc sống của bạn. Bạn sợ sẽ lại bị tổn thương, vì vậy bạn không để bất kỳ ai đến gần. Nhưng bạn không thể nào có được tình yêu mà không sẵn lòng chịu tổn thương.

Vậy làm thế nào để bạn thoát khỏi nhà tù của sự sợ hãi để có thể gần gũi với người khác trở lại? Bạn không làm điều đó dựa theo một cuốn sách. Chỉ có Chúa mới có thể giải thoát cho bạn.

Chúa làm điều này khi bạn:

1. Nhớ lại Chúa yêu thương bạn nhiều như thế nào. Bạn cần phải làm điều này mỗi khi bạn bắt đầu hoảng loạn và sợ hãi. Hãy nhớ lại rằng “Chúng ta biết và tin lòng yêu thương của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Tình Yêu. Ai sống trong tình yêu là sống trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời sống trong họ... Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi. Vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt, và ai sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu thương” (IGiăng 4:16,18 KTHĐ, TTHĐ).

Khi bạn đón mời tình yêu của Chúa vào trong đời sống mình, thì sự sợ hãi sẽ không còn có thể ở đó được nữa. Tình yêu và sợ hãi không thể ở cùng nhau! Bạn càng chấp nhận tình yêu của Chúa thì bạn càng giảm đi sợ hãi — bạn sẽ càng tự tin, can đảm và mạnh mẽ hơn.

2. Nhớ lại Chúa có một chương trình cho bạn. Chương trình của Chúa là luôn luôn tốt đẹp. Những điều xấu có thể xảy ra trong cuộc đời bạn, nhưng đó không phải là chương trình của Chúa. Kinh Thánh nói rằng, “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời, tức là những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài” (Rô-ma 8:28 BDM-2002).

Đức Chúa Trời chuyên làm điều tốt ra từ điều xấu. Ngài biến sự đóng đinh thành ra sự sống lại! Các môn đồ phản ứng bằng sự sợ hãi và tuyệt vọng trước cái chết của Chúa Jêsus trên cây thập tự, nhưng Đức Chúa Trời đã đem đến sự tốt lành — sự cứu rỗi nhân loại — được xảy ra từ điều đó.

Chương trình của Chúa dành cho bạn là tốt lành. Cho dù chuyện gì xảy ra, Chúa sẽ biến điều đó thành một điều tốt lành. Thấy được Chúa Jêsus và hiểu được tình yêu của Ngài dành cho các môn đồ đã đem những họ ra từ phía sau cánh cửa khóa kín. Bất cứ khi nào bạn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hãy nhớ những lời hứa của Chúa cho bạn. Rồi bạn sẽ được tự do yên nghỉ trong tình yêu của Chúa và mở rộng cuộc sống của mình ra để yêu thương người khác.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã thấy sự sợ hãi ngăn trở người ta nhận được điều tốt nhất của Chúa dành cho họ như thế nào?

2.    Chúa đã đem điều tốt lành ra từ điều xấu trong cuộc sống của bạn khi nào?

3.    Hiện tại, điều gì bạn sợ hãi và đang ngăn trở bạn kinh nghiệm được đời sống Chúa muốn dành cho bạn ? Hãy dành thì giờ cảm tạ Chúa vì tình yêu của Chúa và chương trình tuyệt vời Chúa dành cho bạn, và cầu xin Chúa nuôi dưỡng đức tin của bạn để bạn có thể tiến sâu vào điều mơ ước của Chúa cho cuộc đời bạn.

Sự tự do trong Chúa dành sẵn cho Bạn. Đức Chúa Trời đã hứa không có sự đoán phạt cho những ai tin nhận Chúa Cứu Thế Jêsus.  Ngài đã sai Chúa Cứu Thế Jêsus đến để cứu bạn khỏi tội lỗi qua sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá. Và sau 3 ngày Chúa Cứu Thể Jêsus cũng đã sống lại chứng minh quyền năng của Ngài trên tội lỗi và sự chết. Nếu bạn sẵn sàng tin nhận lời hứa đó, hãy cầu nguyện như sau:

"Con xin xưng nhận rằng con đã phạm tội và con cần đến sự tha thứ và thương xót của Chúa. Con tin Chúa Cứu Thế Jêsus đã chết thế tội cho con và Ngài đã sống lại.

Cảm ơn Chúa yêu thương con nhiều đến nỗi Chúa đã sai Chúa Jêsus xuống trần chết thay cho tội lỗi của con để con có thể được tha thứ. Hôm nay con xin trao hết tất cả đời sống của con lên cho Ngài, xin Chúa hướng dẫn con, giúp con sống vâng theo lời Ngài dạy bảo. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn đã cầu nguyện những lời như trên xin bạn liên lạc với người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn, người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 


TO BE FREE, REMEMBER GOD’S PROMISES

By Rick Warren —

“We have known and believed that God loves us. God is love. Those who live in God’s love live in God, and God lives in them . . . No fear exists where his love is. Rather, perfect love gets rid of fear, because fear involves punishment. The person who lives in fear doesn’t have perfect love” (1 John 4:16, 18 GW).

Fear never gives you a life of freedom. It always limits you! You may call it worry or anxiety, but the results are the same. It’s a prison of fear.

Even when Jesus rose from the dead on the very first Easter, fear locked the disciples away from how God wanted to use them.

John 20:19 says, “That Sunday evening, the disciples were together behind locked doors because they were afraid of the Jews” (GW). After Jesus died, the disciples locked themselves in a house because they believed the religious leaders might come after them next. But those doors didn’t just keep the Jewish authorities out of their lives. It kept everyone else out, too.

Fear always locks people out of your life. You fear getting hurt again, so you don’t let anyone close to you. But you can’t have love without risking hurt.

So how do you escape your prison of fear so you can get close to people again? You don’t do it through a self-help book. Only God can break you out.

God does this when you:

1. Remember how much God loves you.

You need to do this every time you start to panic and get afraid. Remember that “God is love. Those who live in God’s love live in God, and God lives in them . . . No fear exists where his love is. Rather, perfect love gets rid of fear, because fear involves punishment. The person who lives in fear doesn’t have perfect love” (1 John 4:16, 18 GW).

When you invite God’s love into your life, fear cannot take up residence anymore. Love and fear can’t stay together! The more you accept God’s love the less afraid— and the more confident and courageous and stronger—you’ll be.

2. Remember God has a plan for you.

God’s plan is always good. Bad things might happen in your life, but that’s not God’s plan. The Bible tells us, “We know that all things work together for the good of those who love God—those whom he has called according to his plan” (Romans 8:28 GW).

God specializes in bringing good out of bad. He turns crucifixions into resurrections! The disciples responded in fear and despair to Jesus’ death on the cross, but God brought good—the salvation of humanity—out of it.

God’s plan for you is good. No matter what happens, he will turn it into something good.

Seeing Jesus and understanding his love for them brought the disciples out from behind locked doors. Whenever you start to feel afraid, remember God’s promises to you. Then, you’ll be free to rest in his love and open your life to loving others.

Talk It Over

  • How have you seen fear keep people from God’s best for them?
  • When has God brought good out of bad in your life?
  • What are you afraid of right now that is keeping you from experiencing the life God wants for you? Spend some time thanking God for his love and the wonderful plan he has for you, and ask him to grow your faith so that you can move forward into his dream for your life.

God’s Freedom Is Available to You Today

God promised that for those who believe in Jesus, there is no condemnation. He sent Jesus to save you from your sin. His death on the cross paid for every wrong you’ve ever done or will do. And by sacrificing himself for your sins and giving you his righteousness, Jesus made it possible for you to have a relationship with God, the Father.

And the good news of Easter doesn’t stop there. God also raised Jesus from the dead, proving his power over sin and death. And that makes it possible for you to spend eternity with him in heaven.

If you’re ready to surrender your life to Jesus Christ, start by praying this simple prayer: “Dear God, I know I’m a sinner, and I ask for your forgiveness. I believe Jesus Christ is your Son. I believe that he died for my sin and that you raised him to life. I want to trust him as my Savior and follow him as Lord, from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”