0654“Có người chết khi còn mạnh khỏe, Đang sống trong thư thái an nhàn; Thân thể còn tráng kiện, Tủy trong xương đang lúc tràn đầy. Có người chết với tâm hồn đắng cay, Chưa bao giờ nếm mùi phước hạnh” (Gióp 21:23-25 TTHĐ).

Có thể bạn có những mơ ước lớn cho gia đình, cho sự nghiệp và cộng đồng của bạn. Nhưng không một ước mơ nào đó có thể sánh được với giấc mơ mà Chúa dành cho bạn.

Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, “Những điều chưa mắt nào thấy, chưa tai nào nghe và trí loài người chưa hề nghĩ tới, nhưng Đức Chúa Trời dành sẵn cho người yêu mến Ngài” (ICôr 2:9 KTHĐ).

Bạn không thể bước vào những giấc mơ Chúa dành cho bạn trừ khi bạn học cách bước ra khỏi nhà tù của sự không tha thứ. Bạn không thể bước vào những cơ hội đó mà còn mang theo lòng oán giận.

Tại sao bạn nên tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình?

Vì Chúa đã tha thứ bạn. Bạn sẽ không bao giờ cần phải tha thứ cho bất cứ người nào nhiều hơn là Chúa đã tha thứ cho bạn. Khi bạn đến với đức tin trong Chúa Jêsus, không chỉ tội lỗi của bạn được tha thứ, Chúa còn xóa sạch chúng hoàn toàn! Không còn nơi nào ghi chép chuyện đó nữa.

Phao-lô viết trong Rô-ma 8:1-2 rằng, “Vậy, người thuộc về Chúa Cứu Thế Jêsus sẽ không bị kết tội nữa. Vì luật của Thánh Linh hằng sống trong Chúa Cứu Thế Jêsus đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết” (KTHĐ). Khi bạn không tha thứ cho những người trong đời sống bạn, bạn bắt đầu một cái vòng xấu xa. Cái vòng tròn đó sẽ không kết thúc cho đến khi bạn tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn.

Tha thứ, bởi vì oán giận sẽ khiến bạn khổ sở. Không chịu tha thứ cho một người khác sẽ không làm tổn thương người đó. Nó gây tổn thương cho bạn. Sự oán giận làm cho bạn khốn khổ. Cứ ôm giữ lấy sự tổn thương cũng giống như bạn uống thuốc độc và hy vọng nó sẽ giết chết người mình ghét. Có lẽ bạn đang giữ lấy một nỗi đau gây ra bởi người không còn có thể làm tổn thương bạn nữa. Họ không thể làm tổn thương bạn trừ khi bạn cho phép họ!

Kinh Thánh nói rằng, “Có người chết khi còn mạnh khỏe, Đang sống trong thư thái an nhàn; Thân thể còn tráng kiện, Tủy trong xương đang lúc tràn đầy. Có người chết với tâm hồn đắng cay, Chưa bao giờ nếm mùi phước hạnh” (Gióp 21:23-25 TTHĐ).

Bạn có thể hoặc là hạnh phúc hay là giữ lấy sự tổn thương và trở nên cay đắng. Sự lựa chọn là của bạn.

Tha thứ, bởi vì bạn sẽ cần đến sự tha thứ trong tương lai.

Bạn sẽ không bao giờ ngưng lầm lỗi, bởi vì bạn chỉ là người trần. Bạn sẽ cần được tha thứ trong tương lai, vì vậy bạn cần phải tha thứ cho người khác. Chúa Jêsus dạy rằng, “Nếu các con không tha tội cho người ta, Cha các con cũng sẽ không tha tội các con.” (Mat 6:15 BDM).

Bạn không thể đón nhận những gì mà bạn không sẵn lòng cho đi.

Hôm nay là ngày để bắt đầu tha thứ để bạn có thể được chữa lành và tiến vào giấc mơ của Chúa cho đời sống bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã từng thấy những người bạn quan tâm đến đã có một đời sống bị trật đường rầy vì thiếu sự tha thứ như thế nào?

2.    Theo bạn, tại sao người ta thường chọn giữ lấy sự cay đắng thay vì đón nhận lấy đời sống mà Chúa muốn họ sống?

3.    Hiểu được rằng mình cần có được sự tha thứ giúp bạn dễ dàng tha thứ cho người khác hơn như thế nào?

 

 

 


YOU CAN’T GET GOD’S DREAM WITH A GRUDGE

By Rick Warren —

“One person dies in full vigor, completely secure and at ease, well nourished in body, bones rich with marrow. Another dies in bitterness of soul, never having enjoyed anything good” (Job 21:23-25 NIV).

You may have big dreams for your family, your career, and your community. But none of those dreams even come close to the dream God has for you.

The Bible tells us, “No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined the things that God has prepared for those who love him” (1 Corinthians 2:9 GW).

You can’t walk into the dreams God has for you unless you learn to walk out of the prison of unforgiveness. You can’t walk into those opportunities carrying a grudge.

Why should you forgive people that have hurt you?

Because God has forgiven you.

You will never need to forgive anyone more than God has already forgiven you. When you come to faith in Christ, you don’t just get your sins forgiven. God completely wipes them out! There’s no record of them anywhere.

Romans 8:1-2 says, “There is now no condemnation awaiting those who belong to Christ Jesus. For the power of the life-giving Spirit—and this power is mine through Christ Jesus—has freed me from the vicious circle of sin and death” (TLB). When you don’t forgive people in your life, you start a vicious circle. That cycle won’t end until you forgive the people who have hurt you.

Forgive, because resentment will make you miserable.

Refusing to forgive someone doesn’t hurt the other person. It hurts you. Resentment makes you miserable. Holding on to a hurt is like drinking poison and hoping it kills the person you hate. You may be hanging on to pain caused by people who can no longer hurt you. They can’t hurt you unless you let them!

The Bible says, “One person dies in full vigor, completely secure and at ease, well nourished in body, bones rich with marrow. Another dies in bitterness of soul, never having enjoyed anything good” (Job 21:23-25 NIV).

You can either be happy or hold on to hurt and grow bitter. The choice is yours.

Forgive, because you’ll need forgiveness in the future.

You will never stop making mistakes, because you are human. You’ll need to be forgiven in the future, so you need to forgive others. Jesus taught, “If you don’t forgive others, your Father will not forgive your failures” (Matthew 6:15 GW).

You cannot receive what you are unwilling to give.

Today is the day to start forgiving so you can heal and move forward into God’s dream for your life.

Talk It Over

  • How have you seen people you care about have their lives derailed through a lack of forgiveness?
  • Why do you think people often choose to hold on to bitterness rather than embrace the life God wants them to live?
  • How does understanding your own need for forgiveness help you to more readily forgive others?

God’s Freedom Is Available to You Today

God promised that for those who believe in Jesus, there is no condemnation. He sent Jesus to save you from your sin. His death on the cross paid for every wrong you’ve ever done or will do. And by sacrificing himself for your sins and giving you his righteousness, Jesus made it possible for you to have a relationship with God, the Father.

And the good news of Easter doesn’t stop there. God also raised Jesus from the dead, proving his power over sin and death. And that makes it possible for you to spend eternity with him in heaven.

If you’re ready to surrender your life to Jesus Christ, start by praying this simple prayer: “Dear God, I know I’m a sinner, and I ask for your forgiveness. I believe Jesus Christ is your Son. I believe that he died for my sin and that you raised him to life. I want to trust him as my Savior and follow him as Lord, from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”