“Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường;nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.”  Ma-thi-ơ 11:29-30

Nếu bạn đang sống một cuộc sống làm việc quá sức, thì đây là một lý do: Bạn đang cố gắng kiểm soát quá nhiều. Bạn nghĩ rằng tất cả đều phụ thuộc nơi mình. Bạn tin vào những điều như, “Nếu muốn làm đúng thì phải do tôi làm. Tôi phải trông coi mọi thứ. Tôi phải làm cho mọi việc được thực hiện.”

Bạn ơi, bạn không phải là tổng giám đốc của vũ trụ. Nhu cầu kiểm soát của bạn càng cao, thì đời sống bạn sẽ càng bị căng thẳng hơn.

Chúa Jêsus có một chương trình khác cho bạn: “Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng” Ma-thi-ơ 11:29-30.

Bạn nói rằng, “Khoan đã.  Gánh thêm một điều khác nữa? Điều này nghe có vẻ nặng nhọc quá. Tôi không cần phải gánh thêm. Tôi đã gánh quá nhiều rồi!”

Chúng ta hãy xem lại những gì Chúa Jêsus nói đến trong Ma-thi-ơ 11 khi Ngài bảo rằng bạn hãy mang lấy ách của Ngài. Nếu bạn không lớn lên trong một nông trại, có lẽ bạn chưa bao giờ thấy một cái ách. Cái ách là một mảnh gỗ giữ hai con vật lại với nhau, để chúng có thể cùng chia sẻ gánh nặng. Ách không phải là dây cương. Khi bạn cột dây cương cho một con vật, nó phải kéo toàn bộ sức nặng. Nhưng với một cái ách, bạn giữ hai hoặc nhiều con vật lại với nhau, vì vậy gánh nặng được chia ra; nó sẽ nhẹ đi. Cái ách làm cuộc sống của con vật trở nên dễ dàng chứ không phải khó khăn hơn.

Khi Chúa Jêsus bảo bạn hãy mang lấy ách Ngài, điều này như thể Chúa đang nói rằng: “Ta không hề có ý để con tự mình gánh lấy mọi khó khăn. Hãy để ta giúp con! Ở cùng ta, góp phần với ta và ta sẽ giúp con mang lấy gánh nặng.”

Ngay bây giờ nếu bạn cảm thấy mình đang bị căng thẳng thì điều đó có nghĩa là bạn đang không cùng mang ách với Chúa Jêsus Christ. Căng thẳng là một dấu báo động. Nó cho biết rằng bạn đang cố gắng kiểm soát mọi thứ và tự mình gánh vác quá sức.

Mỗi khi bạn bị mất đi sự kết nối với Chúa Jêsus, sự căng thẳng sẽ tăng lên trong đời sống bạn. Có thể bạn là người tin Chúa, nhưng nếu bạn đang bị làm việc quá sức vào lúc này, thì bạn đã không cùng mang ách chung với Ngài.

Nhưng mỗi khi bạn kết nối lại với Chúa và mang ách mình lên, Chúa Jêsus sẽ giúp bạn mang lấy gánh nặng. Và sự căng thẳng của bạn sẽ giảm đi.

Rất dễ để nghĩ rằng liều thuốc giải cho sự căng thẳng là trốn chạy. Nhưng vấn đề ở đây là căng thẳng nằm ngay trong đầu óc bạn — vì vậy lúc nào bạn cũng mang nó theo bên mình. Bạn có thể cảm thấy căng thẳng khi đang nằm trên một bãi biển đầy cát trắng không khác gì khi bạn đang phải giải quyết các vấn đề ở nhà.

Câu trả lời ở đây là từ bỏ quyền kiểm soát, để mang nhận lấy ách của Chúa Jêsus. Và khi làm thế, Chúa sẽ ban cho bạn có được sự bình an.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những lãnh vực nào bạn đang cố gắng kiểm soát trong cuộc sống hiện đang tạo nên cho bạn sự căng thẳng?

2.    Trao quyền kiểm soát lại cho Đấng Christ là như thế nào theo cách thực tiễn?

3.    Làm thế nào bạn có thể kết nối lại với Chúa Jêsus trong tuần này để Ngài có thể giúp bạn mang gánh nặng?

Bạn sẽ theo Chúa Jêsus hôm nay chứ?

Kinh Thánh nói rằng bạn chỉ có thể lên thiên đàng khi tin cậy Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Bạn không thể bỏ công sức ra để được vào thiên đàng: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm của anh em, để không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2: 8-9 ).

Nếu bạn đã sẵn sàng phó thác cuộc đời mình cho Chúa Jêsus, hãy bắt đầu với lời cầu nguyện sau:

“Lạy Chúa, Ngài đã hứa rằng nếu con tin vào Con của Ngài, Chúa Jêsus Christ, thì mọi điều sai trái con từng làm sẽ được tha thứ, con sẽ học biết được mục đích của đời sống mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ đón nhận con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

"Con xin xưng nhận mình đã phạm tội, và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa và theo Ngài là Chúa kể từ hôm nay. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.

 

 


GET RID OF YOUR STRESS BY GIVING UP CONTROL

BY RICK WARREN —

“Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.”  Matthew 11:29-30 (NIV)

If you’re living life on overload, here’s one reason why: You’re trying to control too much. You think it all depends on you. You believe things like, “If it’s to be, it’s up to me. I’ve got to hold it all together. I’ve got to make it all work.”

Friend, you are not the general manager of the universe. The greater your need to control, the more stressed you’re going to be in life.

Jesus has a different plan for you: “Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light” (Matthew 11:29-30 NIV).

You say, “Wait a minute. Take something else on? That sounds like a burden. I don’t need to take on more. I’m already carrying way too much!”

Let’s take another look at what Jesus is saying in Matthew 11 when he tells you to take his yoke on yourself. If you didn’t grow up on a farm, you may never have seen a yoke. A yoke is a single piece of wood that brings two farm animals together, so they can share the burden of a load. A yoke is not a harness. When you put a harness on one animal, it has to pull the whole load. But with a yoke, you team up two or more animals, so the load is shared; it’s lightened. A yoke makes life easier on the animal, not harder.

When Jesus tells you to take his yoke upon yourself, it’s like he’s saying, “I never meant for you to carry all your problems by yourself. Let me help you! Team up with me, partner with me, and I will help you carry the load.”

If you feel stressed right now, it means you are not yoked to Jesus Christ. Stress is a warning sign. It tells you that you’re trying to control things and carry too much on your own.

Every time you get disconnected from Jesus, the stress goes up in your life. You may be a follower of Jesus Christ, but if you’re overloaded at this moment, you are not yoked up to him.

But every time you get reconnected and yoked up, Jesus helps you pull the load. And your stress goes down.

It’s tempting to think that the antidote to stress is escape. But the problem is that stress is in your mind—so you take it with you wherever you go. You can be just as stressed lying on a white sandy beach as you are right in the middle of your problems at home.

The answer is to give up control, to accept the yoke of Jesus. And when you do, God will give you peace.

Talk It Over

  • What areas of your life have you been trying to control that are causing stress for you?
  • In practical terms, what does it look like to give up control to Christ?
  • How can you reconnect with Jesus this week so that he can help carry your load?

Will you follow Jesus today?

The Bible says you can only get to heaven by trusting in God through his Son, Jesus Christ. You cannot earn your way into heaven: “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to commit your life to Jesus, start with this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in your Son, Jesus Christ, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

"I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."