“Hỡi những kẻ khó nhọc và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” Ma-thi-ơ 11:28

Khi căng thẳng, bạn thường làm gì để thư giãn? Khi bạn cạn kiệt và quá sức, làm thế nào để bạn giảm đi căng thẳng? Có lẽ bạn sẽ xem một cuốn phim. Có lẽ bạn ra ngoài ăn tối để khỏi phải nấu ăn. Hoặc có thể bạn có một sở thích hoặc một môn thể thao giúp bạn giảm đi sự căng thẳng.

Không có gì sai với bất kỳ điều nào kể trên, nhưng không điều nào trong đó sẽ làm nhẹ bớt đi sự căng thẳng mà bạn thực sự cần có được. Bạn có thể chợp mắt nhiều như mình muốn, và chúng sẽ giúp cơ thể bạn nghỉ ngơi—nhưng chúng sẽ không giúp tinh thần bạn được yên nghỉ.

Chỉ một điều duy nhất có thể khiến tâm hồn bạn được yên nghỉ: đó chính là Chúa. Chỉ có Chúa mới có thể ban cho bạn sự bình an nội tâm thực sự làm giảm bớt đi sự căng thẳng.

Chúa Jêsus hứa rằng: “Hỡi những kẻ khó nhọc và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28).

Chúa không nói rằng, “Hãy đến nhà thờ.” Chúa không bảo bạn đi học Kinh Thánh hay nhóm nhóm nhỏ. Khi bạn bị quá sức, chỉ có một người mới có thể hiểu được việc tâm hồn cần được nghỉ ngơi. Vào những lúc như thế, điều bạn thực sự cần hơn bất cứ những điều nào khác là có thời gian riêng với Chúa nhiều hơn.

Vì vậy nếu Chúa là Đấng bạn thực sự cần đến, tại sao bạn không tìm đến Ngài thường xuyên hơn? Nếu bạn cũng như hầu hết mọi người cho rằng mình có thể tự giải quyết được — hoặc có thể bạn không nhận ra rằng Đức Chúa Trời đang chờ đợi bạn kêu cầu Ngài. Rất nhiều lần trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã phán những điều như: “Hãy kêu than cùng ta. Hãy kêu cầu ta. Hãy thưa chuyện cùng ta. Hãy trao gánh nặng cho ta.”

Nếu đã lâu rồi bạn chưa dành thời gian riêng ra với Chúa, có lẽ bạn không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Đây là điều Chúa Jêsus nói với các môn đồ về việc cầu nguyện: “Khi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện để không bị cám dỗ làm điều giả hình.  Cầu nguyện cách đơn giản và thành thực.  Chuyển tâm điểm từ mình sang Đức Chúa Trời, rồi bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được ân điển của Ngài” (Ma-thi-ơ 6:6 The Message).

Có lẽ bạn chưa bao giờ có thời giờ riêng tư một mình với Chúa như thế này, hoặc có thể bạn đã có nhưng cách đây đã nhiều tuần hoặc nhiều tháng rồi. Đó là lý do tại sao bạn bị quá sức. Bạn cần dành thời gian một mình ra với Chúa trong yên lặng. Khi bạn ngồi một mình với Chúa, hãy dành thời giờ ra để cầu nguyện và đọc Kinh Thánh.

Bạn có đang sống thiếu sức sống ngày hôm nay? Điều đầu tiên bạn cần làm là kêu cầu Chúa giúp đỡ. Hãy đến với Đấng Christ, và Ngài sẽ cho bạn được yên nghỉ.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có nhận thấy được sự khác biệt gì trong suốt một ngày khi bạn dành thời giờ tĩnh nguyện ra với Chúa vào buổi sáng?

2.    Tại sao việc chuyển sự tập trung vào Đức Chúa Trời khi bạn đang bị căng thẳng lại là điều quan trọng?

3.    Theo bạn nghĩ tại sao Đức Chúa Trời lại chờ đợi bạn kêu cầu Ngài trước khi bạn cảm nhận được sự bình an của Ngài?

 

Bước đầu tiên để có được sự bình an bắt đầu nơi Chúa Jêsus.

Đức Chúa Trời đã tỏ ra sự nhân lành của Ngài qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh chép rằng: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có sẵn sàng tin cậy nơi Chúa để Ngài thực hiện lời hứa về sự sống đời đời không? Nếu vậy, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản này: "Lạy Đức Chúa Trời, con tin Chúa Jêsus Christ là Con của Ngài. Con xưng nhận con đã phạm tội và xin Ngài tha thứ tội lỗi con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa của con và theo Ngài từ ngày hôm nay. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý muốn Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen."

 

 

 


ONLY GOD CAN DE-STRESS YOUR SOUL

BY RICK WARREN —

“Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest.”  Matthew 11:28 (RSV)

When you’re stressed out, how do you typically unwind? When you’re exhausted and overloaded, how do you de-stress? Maybe you watch a movie. Perhaps you go out to dinner so you don’t have to cook. Or maybe you have a hobby or a sport that helps you unwind.

There’s nothing wrong with any of those things, but none of them will provide the relief you really need. You can take all the naps in the world, and they will rest your body—but they won’t rest your spirit.

There’s only one thing that can rest your soul: God. Only he can give you that inner peace that truly de-stresses you.

Jesus promises, “Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest” (Matthew 11:28 RSV).

He doesn’t say, “Come to church.” He doesn’t tell you to go to Bible study or small group. When you are overloaded, there’s only one person who understands soul rest. At times like that, what you really need more than anything else is more time alone with God.

So if God is who you really need, why don’t you turn to him more often? If you’re like most people, you think you can handle it on our own—or maybe you just don’t realize that God is waiting for you to call on him. Over and over in the Bible, God says things like, “Cry out to me. Call out to me. Talk to me. Cast your burdens on me.”

If it’s been a while since you’ve spent time alone with God, you may not know where to start. Here’s what Jesus told his followers about prayer: “Find a quiet, secluded place so you won’t be tempted to role-play before God. Just be there as simply and honestly as you can manage. The focus will shift from you to God, and you will begin to sense his grace” (Matthew 6:6 The Message).

Maybe you’ve never spent time like this alone with God, or maybe you have, but it’s been weeks or months. That’s why you’re overloaded. You need to spend time alone with God in silence. As you sit with him, spend time praying and reading the Bible.

Are you running on empty today? The first thing you need to do is call out to God for help. Come to Christ, and he will give you rest.

Talk It Over

  • What difference do you notice throughout your day when you have a morning quiet time with God?
  • Why is it important to shift your focus to God when you are stressed?
  • Why do you think God waits for you to call on him before you experience his peace?
  • The first step toward peace begins with Jesus.

God proved his goodness through his Son, Jesus Christ. The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, pray this simple prayer: "Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."