“Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta.” Hê-bơ-rơ 12:1

Thi đấu ở sân nhà có một lợi thế rất lớn trong lãnh vực thể thao. Những đội chơi trên “sân nhà” thường có thành tích tốt hơn nhiều so với những đội đấu trên sân khách. Khi một đội có người hâm mộ cổ võ cho mình, họ thường chơi tốt hơn khả năng họ có.

Kinh Thánh nói rằng bạn cũng có khán giả cổ võ cho mình. Hê-bơ-rơ 12:1 nói rằng ““Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta.”

Không có điều gì bạn làm là riêng tư, kín mật cả. Bạn có khán giả. Thiên đàng đang nhìn xem bạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải hoảng sợ. Nó sẽ khích lệ bạn - bởi vì nó có nghĩa là bạn có một nhóm người cổ võ cho mình. Kinh Thánh nói rằng mọi người trên thiên đàng đang cổ võ cho bạn.

Có lẽ bạn nhận ra rằng Chúa biết tất cả mọi điều. Kinh Thánh chép rẳng, “Con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian” (2Sử Ký 16:9). Chúa không bỏ sót bất cứ điều gì. Ngài biết những thăng trầm của bạn, mọi suy nghĩ của bạn, mọi mối quan tâm, mọi chiến thắng — tất cả mọi việc.

Nhưng bạn cũng được bao quanh bởi “một đám đông lớn là nhân chứng cho đời sống đức tin”. Môi-se đang nhìn xem bạn. Áp-ra-ham đang nhìn xem bạn. Mỗi một người tin Chúa đã từng sống đang đứng trên khán đài nhìn xem bạn sống đời sống đức tin của mình.

Và họ đang cổ võ cho bạn. Khi bạn sợ hãi, họ sẽ cổ võ cho bạn được can đảm. Khi bạn muốn bỏ cuộc, họ khuyến khích bạn cứ tiếp tục. Khi bạn cảm thấy mình tầm thường và bị lãng quên, họ sẽ ở bên bạn.

Người nào cũng có lúc sẽ cảm thấy rằng dường như không ai tin tưởng nơi họ, dường như họ không được may mắn hoặc không làm được điều gì tốt đẹp cả. Khi bạn có cảm giác như thế, hãy nhớ rằng bạn không bao giờ cô đơn. Đội cổ võ thiên đàng của bạn tin rằng bạn có thể làm được những việc khó khăn nhờ sự giúp đỡ của Chúa.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn nghĩ mình có thể làm được những điều gì nếu bạn thật sự tin rằng có một đám đông khổng lồ đang cổ võ cho mình?

2.    Chúa biết tất cả mọi điều về bạn. Điều đó sẽ khiến bạn sợ hãi hay sẽ khích lệ bạn? Tại sao?

3.    Ai là những người trung thành trong đời sống bạn, là những người đã đi trước bạn và có thể là một phần trong đội ngũ cổ võ thiên đàng của bạn?

 

 


HEAVEN IS CHEERING YOU ON

BY RICK WARREN —

“Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us.”  Hebrews 12:1 (NLT)

Home-field advantage can mean everything in sports. Teams who play at “home” often have a far better record than those on the road. When a team has fans cheering them on, they can often outplay their ability.

The Bible says that you too have an audience cheering you on. Hebrews 12:1 says, “Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us” (NLT).

Nothing you do is private. You have an audience. Heaven is watching. But that’s not meant to freak you out. It should encourage you—because it means you have a cheering section. The Bible says that everyone in heaven is cheering you on.

You probably realize that God knows everything. The Bible says, “The eyes of the LORD run to and fro throughout the whole earth” (2 Chronicles 16:9 KJV). The Lord doesn’t miss a thing. He knows your ups and your downs, every thought you have, every concern, every victory—everything. 

But you’re also surrounded by “a huge crowd of witnesses to the life of faith.” Moses is watching you. Abraham is watching you. Every believer who has ever lived is in the stands watching you live out your faith.

And they’re cheering you on. When you’re scared, they’re rooting for you to be courageous. When you want to give up, they’re urging you to keep going. When you feel insignificant and forgotten, they’re in your corner.

Everyone at some point feels like no one believes in them, like they can’t seem to get a break or do anything right. When you feel like that, remember you’re never alone. Your heavenly cheering squad believes you can do hard things with God’s help.

 

Talk It Over

  • What things do you think you could do if you really believed there was a huge crowd cheering you on?
  • God knows everything about you. Does that scare you or encourage you? Why?
  • Who are the faithful people in your life who have gone on before you and might be a part of your heavenly cheering squad?