“Hết thảy những người đó dầu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoài chúng ta ra họ không đạt đến sự trọn vẹn được.” Hê-bơ-rơ 11:39-40

Không dễ để có thể sống bằng đức tin. Chúng ta đang sống trong một thế giới đổ vỡ. Thời tiết không được tốt, cơ thể của bạn không hoạt động đúng lẽ. Mối quan hệ của chúng ta không được tốt đẹp.

Khi A-đam rời Vườn Địa Đàng, Chúa cho ông biết rằng đời sống sẽ khó khăn — và đúng thật như vậy. Có một trận chiến khổng lồ đang diễn ra bên trong và bên ngoài cuộc sống bạn. Bạn đấu tranh với bản chất tội lỗi của mình. Bạn cũng chiến đấu chống lại Sa-tan là kẻ không muốn gì hơn ngoài việc “cướp giết và hủy diệt” (Giăng 10:10).

Và đôi khi nó ảnh hưởng đến bạn. Bạn muốn bỏ cuộc.

Nhưng trong Hê-bơ-rơ 11, Chúa khuyên bạn hãy giữ vững đức tin vì Ngài không quên bạn và Ngài sẽ thực hiện lời hứa Ngài dành cho bạn. Chúa hứa ban cho bạn một tương lai và một hy vọng (Giê-rê-mi 29:11). Ngài hứa sẽ cất đi những giọt nước mắt của bạn (Khải Huyền 7:17). Và Ngài cho bạn rất nhiều những lời hứa khác trong Kinh Thánh.

Hê-bơ-rơ 11 đưa ra một danh sách dài của các anh hùng đức tin sống dựa trên lời hứa của Chúa: Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, Môi-se, Đa-vít, Ra-háp, Gi-đê-ôn, Sam-sôn và những người khác nữa. Dù họ phải chịu nhiều khó khăn nhưng họ vẫn tiếp tục tiến tới trong hành trình thuộc linh của mình.

Hê-bơ-rơ 11:39-40 chép rằng: “Hết thảy những người đó dầu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoài chúng ta ra họ không đạt đến sự trọn vẹn được.”

Khi bạn cảm thấy mình đang muốn bỏ cuộc, hãy làm nhiều hơn là chỉ cố bám giữ. Hãy tin và trông cậy nơi sự thành tín của Chúa rằng Ngài sẽ giữ lời hứa. Và hãy nhớ rằng Chúa không bị giới hạn bởi thời gian bạn có trên đất để thực hiện lời hứa của Ngài. Ngài có cả thời gian đời đời để giữ Lời Ngài hứa.

Hãy để những lời hứa đó đem đến cho bạn niềm hy vọng về tất cả những gì Chúa đang làm trong bạn và cho bạn – ngay cả trong khi đang gặp khó khăn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Sống bởi đức tin bao gồm việc chịu đau đớn. Nếu bạn bỏ cuộc khi đời sống không bằng phẳng, bạn sẽ không bao giờ học được việc tin cậy nơi Chúa. Tại sao bạn nghĩ điều này là như vậy?

2.    Thật dễ để yêu mến Chúa và phục vụ Ngài khi cuộc sống diễn ra cách tốt đẹp. Điều gì có thể giúp bạn tin cậy nơi Chúa khi gặp khó khăn?

3.    Một số lời hứa nào của Chúa có thể khích lệ bạn, đặc biệt khi bạn đang trải qua giai đoạn đầy thử thách? Hãy học thuộc lòng một trong những đoạn Kinh Thánh đó trong tuần này.

Bạn sẽ theo Chúa Jêsus ngày hôm nay chứ?

Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự tốt lành của Ngài qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh chép, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có sẵn sàng tin cậy nơi Chúa để Ngài thực hiện lời hứa của Ngài về sự sống đời đời không? Nếu vậy, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản này: "Lạy Chúa, con tin Chúa Jêsus Christ là Con Ngài. Con xin xưng nhận rằng mình đã phạm tội và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi của con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa mình và theo Ngài là Chúa từ ngày nay trở đi. Xin Chúa hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý chỉ Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen."

Xin bạn liên lạc với người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn và nói cho người đó biết bạn đã tặng cuộc đời của bạn làm quà Giáng Sinh cho Chúa Jêsus. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 


DON’T GIVE UP!

BY RICK WARREN —

“All these people earned a good reputation because of their faith, yet none of them received all that God had promised. For God had something better in mind for us, so that they would not reach perfection without us.”   Hebrews 11:39-40 (NLT)

It’s not easy to live by faith. We live in a broken world. The weather doesn’t work right. Our bodies don’t work right. Our relationships don’t work right.

As Adam was leaving the Garden of Eden, God told him that life would be hard—and it is. There’s a cosmic battle for your life going on inside of you and outside of you. You battle with your own sinful nature. You also battle against Satan himself, who wants nothing more than to “steal and kill and destroy” (John 10:10 NLT).

And, sometimes, it just gets to you. You want to give up.

But in Hebrews 11, God urges you to hang on in faith because he hasn’t forgotten you, and he will fulfill his promises to you. He promises to give you a future and a hope (Jeremiah 29:11). He promises to take away your tears (Revelation 7:17). And he gives you many other promises throughout his Word.

Hebrews 11 mentions a long list of biblical heroes who demonstrated faith in God’s promises: Abraham, Isaac, Jacob, Moses, David, Rahab, Gideon, Samson, and others. Though they endured difficulties, they kept going in their spiritual journeys.

Hebrews 11:39-40 says, “All these people earned a good reputation because of their faith, yet none of them received all that God had promised. For God had something better in mind for us, so that they would not reach perfection without us” (NLT).

When you feel like giving up, do more than just hang on. Believe and trust in God’s faithfulness to keep his promises. And remember that God isn’t limited by your time on Earth to fulfill his promises. He has all of eternity to keep his Word.

Let those promises give you hope for all that God is doing in you and for you—even when it’s tough.

Talk It Over

  • Living by faith involves pain. If you give up when life isn’t going well, you never learn to trust God. Why do you think this is so?
  • It’s easy to love God and serve him when life is going well. What can help you trust him when it’s not going well?
  • What are some of God’s promises that can encourage you, especially when you are going through a challenging season? Work on memorizing one of those Bible passages this week.

Will you follow Jesus today?

God proved his goodness through his Son, Jesus Christ. The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, pray this simple prayer: "Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."