0003 

 “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không phải vậy, sao Ta lại nói với các con rằng Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Khi Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó” (Giăng 14:2-3).

Có bao giờ bạn tự hỏi thiên đàng trông ra sao?

Chỉ một từ mà thôi, indescribable (không thể tả được).

Ngay cả sứ đồ Phao-lô là trước giả của phần lớn các sách trong Tân Ước cũng không có lời nào để diễn tả thiên đàng: “Những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài” (1 Cô-rinh-tô 2:9).