0004 

 

“Nếu chỉ vì tội của một người, mà qua người đó sự chết đã thống trị thể nào, thì cũng chỉ nhờ một Người là Đức Chúa Jêsus Christ, mà những ai nhận ân điển và quà tặng công chính cách dồi dào, sẽ càng thống trị trong sự sống thể ấy” (Rô-ma 5:17).

Mọi người đều sợ chết.

Nhưng, khi chúng ta chuẩn bị kỷ niệm lễ Phục Sinh, điều quan trọng cần nhớ là công tác Chúa Giê-xu làm trọn trên thập tự giá đã chấm dứt nỗi sợ đó.

Trong Rô-ma 5:17, Phao-lô viết, “Nếu chỉ vì tội của một người, mà qua người đó sự chết đã thống trị thể nào, thì cũng chỉ nhờ một Người là Đức Chúa Jêsus Christ, mà những ai nhận ân điển và quà tặng công chính cách dồi dào, sẽ càng thống trị trong sự sống thể ấy.” Chúa Giê-xu phá tan quyền lực của tội lỗi và sự chết trong đời sống chúng ta bằng cách nào?