0002 

“Vậy, hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn, lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em, là lời có thể cứu chuộc linh hồn anh em” (Gia-cơ 1:21)

Tại Mỹ, bạn có thể tìm thấy Kinh Thánh ở khắp nơi, từ tiệm tạp hóa đến phòng khách sạn, với đủ hình dạng, kích cỡ, phong cách và bản dịch. Bạn có thể nghe và đọc các phần Kinh Thánh trên truyền thanh, truyền hình, trong sách và tạp chí. Lời Chúa ở khắp nơi nhưng nhiều người vẫn chưa nhận được những phước hạnh từ Kinh Thánh.

Vì sao? Vì phước hạnh của Lời Chúa không tự nhiên mà có. Gia-cơ 1:21 cho biết để nhận lãnh phước hạnh từ Kinh Thánh, bạn phải “tiếp nhận lời đã trồng trong anh em.” Chữ “tiếp nhận” trong câu này xuất phát từ một từ tiếng Hy-lạp nói về sự hiếu khách, có nghĩa là “tiếp đón.” Nếu bạn muốn được phước từ Lời Đức Chúa Trời, trước hết, bạn phải đón nhận Lời ấy vào trong đời sống mình.

Gia-cơ cho biết bạn phải chào đón Lời Chúa bằng bốn thái độ đặc biệt.