0580“Tình yêu khoan dung tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (ICôr 13:7 KTHĐ).

Nếu bạn là người theo Chúa Cứu Thế, bạn phải yêu thương mọi người cũng như Chúa đã yêu thương bạn. Điều đó có nghĩa là bạn phải chấp nhận họ một cách hoàn toàn, yêu thương họ cách vô điều kiện, tha thứ cho họ cách hoàn toàn, và coi họ là vô cùng quý báu — cho dù bạn có thích họ hay không.

Đó không phải là một sự lựa chọn hay là một lời đề nghị. Đó là một mạng lệnh: “Ta cho các con một điều răn mới: Các con phải yêu nhau như Ta đã yêu các con” (Giăng 13:34 KTHĐ).

Yêu thương người khác theo cách này sẽ biến đổi các mối quan hệ của bạn!

Kinh Thánh nói trong ICôr 13:7 rằng, “Tình yêu khoan dung tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (KTHĐ).

Đó là cách Chúa yêu bạn như thế nào. Ngài khoan dung với bạn. Ngài không bao giờ ngừng tin tưởng vào bạn. Ngài không bao giờ ngừng hy vọng, mong mỏi bạn có được những điều tốt đẹp nhất trong đời sống mình. Ngài không bao giờ từ bỏ bạn. Và Chúa muốn bạn yêu thương người khác cũng như vậy.

Tình yêu khoan dung tất cả. Tình yêu nới rộng ân điển. Bạn có thể đem ân điển đến cho người khác.

Tình yêu tin tưởng tất cả. Tình yêu biểu lộ niềm tin. Tình yêu cho phép bạn nói rằng, “Ngay cả khi chúng ta đang có khó khăn với nhau, tôi sẽ không bao giờ ngừng tin tưởng nơi bạn.”

Tình yêu không bao giờ ngừng trông mong, ao ước. Tình yêu mong đợi những điều tốt đẹp nhất. Bạn có đang mong đợi điều tốt đẹp nhất trong các mối quan hệ quan trọng nhất của mình, hay bạn chấp nhận những điều không phải là tốt đẹp nhất?

Tình yêu không bao giờ bỏ cuộc. Tình yêu chịu đựng ngay cả điều tồi tệ nhất. Với tình yêu, bạn có thể nói rằng, “Bạn có thể ném mọi thứ vào tôi, nhưng tôi sẽ tiếp tục yêu thương bạn, bất kể thế nào chăng nữa.”

Nếu bạn muốn bắt đầu biến đổi các mối quan hệ của mình hôm nay, tôi mời bạn cầu nguyện lời cầu nguyện sau:

“Lạy Chúa, con thú nhận rằng con đã làm hư hại các mối quan hệ của mình. Chúng phức tạp và đổ vỡ, và con thường chấp nhận những điều chưa phải là tốt nhất. Điều này cần có được một sự thay đổi. Con muốn Chúa bắt đầu bằng cách thay đổi con. Xin giải thoát con khỏi những sự sợ hãi, bởi vì con có thế thấy những nỗi sợ hãi đó khiến con trở nên xa cách, thủ thế, và thậm chí thành người hay đòi hỏi như thế nào. Hôm nay và mỗi ngày từ giờ trở đi, con muốn dâng lòng con lên cho Chúa. Con muốn học để sống đời sống trong tình yêu thương và được đầy tràn với tình yêu của Chúa.

“Xin giúp con chấp nhận người khác, như Chúa đã chấp nhận con. Xin giúp con yêu thương người khác vô điều kiện, như Chúa đã yêu thương con. Xin giúp con tha thứ cho người khác cách hoàn toàn, như Chúa đã tha thứ cho con. Và xin giúp con quý trọng người khác giống như Chúa đã quý trọng con. Xin giúp con mở rộng ân điển ra và bày tỏ niềm tin vào những người chung quanh con. Xin giúp con biết trông đợi điều tốt đẹp nhất từ nơi người khác, và khi điều tệ hại nhất xảy đến, xin giúp con chịu đựng điều đó với cách cư xử tử tế. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Một cách cụ thể nào mà bạn đã kinh nghiệm được tình yêu của Chúa trong cuộc đời mình?

2.    Làm thế nào để bạn có thể yêu thương người khác theo cách bạn đã kinh nghiệm khi Chúa yêu thương?

3.  Ai là người rất khó để bạn có thể yêu thương trong đời sống bạn? Bạn có thể chọn một cách nào để yêu thương họ trong tuần này?

 

 

 


FOLLOWING JESUS MEANS LOVING EVERYONE

By Rick Warren —

“Love never stops being patient, never stops believing, never stops hoping, never gives up" (1 Corinthians 13:7 GW).

If you are a follower of Christ, you must love everybody in the same way that Christ loves you. That means you are to accept them completely, love them unconditionally, forgive them totally, and consider them extremely valuable—whether you like them or not.

It’s not an option or a suggestion. It’s a command: “Now I am giving you a new commandment: Love each other. Just as I have loved you, you should love each other” (John 13:34 NLT).

Loving others in this way will transform your relationships!

The Bible says in 1 Corinthians 13:7, “Love never stops being patient, never stops believing, never stops hoping, never gives up” (GW).

That’s how God loves you. He never stops being patient with you. He never stops believing in you. He never stops hoping for the best in your life. He never gives up on you. And God wants you to love others the same way.

Love never stops being patient. Love extends grace. You can offer grace to others.

Love never stops believing. Love expresses faith. Love allows you to say, “Even though we’re having a tough time, I will never stop believing in you.”

Love never stops hoping. Love expects the best. Are you expecting the best in your primary relationships, or have you settled for less than best?

Love never gives up. Love endures the worst. With love, you can say, “You can throw everything at me, but I’m going to keep loving you, no matter what.”

If you want to start transforming your relationships today, I invite you to say this prayer:

“Dear God, I admit that I have made a mess in my relationships. They’re complicated and broken, and I’ve often settled for less than best. They need a transformation. I want you to begin by changing me. Deliver me from my fears, because I can see how they make me distant, defensive, and even demanding. Today, and every day from now on, I want to surrender my heart to you. I want to learn to live my life dwelling in and filled with your love.

“Help me to accept others, just as you’ve accepted me. Help me to love others unconditionally, just as you have loved me. Help me to forgive others totally, just as you’ve forgiven me. And help me to value others as much as you value me. Help me to extend grace to and express faith in the people around me. Help me to expect the best in others, and when the worst happens, help me to endure it with grace. I ask this in Jesus’ name. Amen.”

Talk It Over

  • What’s one specific way you have experienced God’s love in your life?
  • How can you love other people in the same way you’ve experienced God loving you?
  • Who in your life is difficult to love? What is one way you can choose to love them this week?