0581“Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10 TTHĐ).

Bạn không được đặt trên đất để sống cho bản thân mình.

Bạn đã được dựng nên cho một mục đích lớn lao hơn là chỉ đơn giản làm việc kiếm tiền, về hưu và rồi qua đời. Bạn đã được tạo dựng nên cho một sứ mệnh, và sứ mệnh đó mang lại ý nghĩa cho đời sống của bạn.

Kinh Thánh cho biết rằng, “Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo” (Êph 2:10 TTHĐ).

Nói một cách khác, bạn là một người độc đáo, duy nhất. Không ai khác trên toàn cả thế giới này — trong quá khứ, hiện tại, hoặc tương lai — giống như bạn. Chúa đã dựng nên bạn cách vô cùng đặc biệt đến nỗi một số điều nhất định mà chỉ có bạn mới có thể đóng góp cho thế giới. Những điều đó tạo thành sứ mệnh cuộc đời của bạn.

Chỉ cho đến khi nào bạn biết được sứ mệnh cuộc đời của mình, đời sống của bạn chỉ là sự hiện diện mà thôi. Cuộc sống có vẻ tốt đẹp, nhưng bạn sẽ không kinh nghiệm được sự thỏa mãn đầy trọn cho đến khi bạn sống theo mục đích Chúa định ra cho bạn.

Chúa Jêsus phán trong Mác 8:35 rằng, “Ai tìm cách giữ mạng sống mình sẽ bị mất nó, nhưng ai chịu mất mạng vì Ta và vì Tin Lành thì sẽ biết được ý nghĩa sự sống thật sự là như thế nào.” (TLB).

Chúa đang ban cho bạn cơ hội để xây dựng đời sống của mình chung quanh sứ mệnh của Chúa định ra cho bạn. Cách duy nhất để làm điều đó là bắt đầu một nền tảng vững chắc là Chúa Cứu Thế Jêsus, “Vì chẳng ai có thể đặt một nền móng khác, ngoài nền đã được đặt là Đức Chúa Jêsus Christ” (ICôr 3:11 TTHĐ).

Bạn có thể chọn xây dựng cuộc đời của mình trên Chúa Jêsus, là nền tảng duy nhất sẽ tồn tại mãi mãi. Hoặc bạn có thể lựa chọn dành cả cuộc đời để chạy theo những thứ mà cuối cùng sẽ làm cho bạn thất vọng.

Điều chắc chắn đó là một ngày kia bạn sẽ đứng trước mặt Chúa và Ngài sẽ hỏi bạn: “Con có hoàn thành sứ mệnh mà Ta đã giao phó cho con trên đất này không?” Trong ngày đó, bạn sẽ có thể thấy được rõ ràng rằng mình đã sống đời sống hoàn thành sứ mệnh Chúa định cho — hay bạn đã lựa chọn theo đuổi những điều nhỏ nhặt hơn.

Sẽ không bao giờ quá muộn để bắt đầu sống cuộc sống mà Chúa đã định ra cho bạn. Hãy bắt đầu xây dựng nền tảng của bạn trên Chúa Jêsus và theo đuổi sứ mệnh của Chúa cho cuộc đời bạn ngay hôm nay.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã thấy những người khác sống cho bản thân họ thay vì cho mục đích của Chúa trong những cách nào? Bạn cũng đã sống như thế trong những cách nào?

2.    Theo bạn tại sao người ta có thể mất nhiều thời gian như vậy để khám phá ra mục đích của Chúa cho cuộc đời họ?

3.    Bạn tin rằng mục đích đặc biệt của Chúa cho cuộc đời bạn là gì?

 

Bạn có tin cậy vào lời hứa của Chúa về sự cứu rỗi chưa? Nếu bạn đã sẵn sàng phó thác cuộc sống của mình cho Chúa ngày hôm nay, xin hãy cầu nguyện như sau:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Chúa đã hứa rằng nếu con tin Chúa, Ngài sẽ tha thứ mọi điều sai trái con đã từng làm, con sẽ học biết được mục đích của đời sống mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

Con xin xưng nhận tội lỗi mình, và con tin rằng Chúa là Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Ngài là Chúa của con vào đời sống mình. Hôm nay, con xin dâng tất cả mọi phần của đời sống con lên cho Chúa. Con muốn theo Chúa và làm theo những gì Chúa muốn con làm.

Con cám ơn Chúa đã yêu thương con vô điều kiện. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của con để hầu việc Chúa thay vì làm việc cho bản thân mình. Con hạ mình trao phó đời sống của con cho Chúa, xin Chúa cứu con và nhận con vào trong gia đình Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ cho bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 

 


GOD MADE YOU FOR A MISSION

By Rick Warren —

“God has made us what we are. In Christ Jesus, God made us to do good works, which God planned in advance for us to live our lives doing" (Ephesians 2:10 NCV).

You weren’t put on Earth to live for yourself.

You were made for a greater purpose than simply to make money, retire, and die. You were made for a mission, and that mission gives your life meaning.

The Bible says, “God has made us what we are. In Christ Jesus, God made us to do good works, which God planned in advance for us to live our lives doing” (Ephesians 2:10 NCV).

In other words, you’re unique. No one else in the whole world—past, present, or future—is like you. God has made you so unique that there are certain things only you can contribute to the world. Those things make up your life mission.

Until you know your life mission, you’re just existing. Life may seem good, but you won’t experience the fulfillment you would if you were living out God’s intentions for you.

Jesus says in Mark 8:35, “If you insist on saving your life, you will lose it. Only those who throw away their lives for my sake and for the sake of the Good News will ever know what it means to really live” (TLB).

God is giving you the opportunity to build your life around his mission for you. The only way to do that is by starting with a firm foundation: Jesus Christ. “And no one can ever lay any other real foundation than that one we already have—Jesus Christ” (1 Corinthians 3:11 TLB).

You can choose to build your life on Jesus, the only foundation that will last. Or you can choose to spend your life chasing things that ultimately will fail you.

What’s certain is that one day you will stand before God and he’ll ask you: “Did you fulfill the mission that I gave you on this Earth?” On that day, it will be clear whether you spent your life fulfilling God’s mission for you—or you chose to chase lesser things.

It’s never too late to start living the life God has planned for you. Start building your foundation on Jesus and pursuing God’s mission for your life today.

Talk It Over

  • What are some ways you have seen others live for themselves rather than for God’s purpose? In what ways have you done that too?
  • Why do you think it can take people such a long time to discover God’s purpose for their lives?
  • What do you believe God’s unique purpose is for your life?

Have you trusted God’s promise of salvation through Jesus Christ?

If you’re ready to commit your life to Jesus, then pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I receive you into my life as my Lord and Savior. You have promised that if I confess my sin and trust you, I will be saved. I trust you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. Today I’m turning over every part of my life to your management.

“I’m grateful for your unconditional love. I want to use the rest of my life to love and serve you instead of serving myself. I commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”