0579“Dù núi dời, dù đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ của Ta không dời khỏi ngươi” (Ê-sai 54:10 TTHĐ).

Nếu bạn không cảm nhận rằng mình được Chúa yêu, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc bày tỏ tình yêu thương ra cho người khác. Yêu thương người khác sẽ dễ dàng khi bạn hiểu và nhớ cách Chúa yêu thương bạn.

Mỗi ngày, bạn cần phải nhắc nhở mình về việc Chúa nghĩ gì về bạn — không phải thế gian nghĩ gì hay bạn nghĩ gì về bản thân mình.

Đây là bốn điều Chúa nghĩ về bạn để giúp bạn nhớ được vì sao và làm thể nào để bạn yêu thương người khác:

Bạn được hoàn toàn chấp nhận. Có lẽ bạn đã dành phần lớn cuộc đời của mình cố gắng để có được sự chấp thuận từ cha mẹ, bạn bè đồng trang lứa, những người bạn kính trọng, những người bạn ghen tị và thậm chí từ những người hoàn toàn xa lạ. Nhưng bạn cần nhận biết rằng Chúa đã giải quyết xong vấn đề được chấp thuận rồi: “Chúa Jêsus… đã làm cho chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận” (Tít 3:7 CEV). Những điều Chúa Jêsus đã làm trên thập tự giá khiến bạn hoàn toàn chấp nhận được đối với Đức Chúa Trời — bất kể bạn đã làm những gì hoặc sẽ làm gì.

Bạn được yêu thương cách vô điều kiện. Chúa không nói rằng, “Ta yêu con nếu…” hoặc “Ta yêu con vì…” Chúa nói rằng, “Ta yêu con — chấm hết!” Bạn không thể khiến cho Chúa ngừng yêu thương bạn, bởi vì tình yêu của Chúa không dựa trên những gì bạn làm nhưng dựa trên việc Chúa là ai. Ê-sai 54:10 nói, “Dù núi dời, dù đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ của Ta không dời khỏi ngươi” (TTHĐ).

Bạn được tha thứ hoàn toàn. Bởi vì Chúa Jêsus đã chết trên thập tự và bỏ mạng sống của Ngài làm giá chuộc tội cho bạn, bạn được tha thứ hoàn toàn khi bạn nhận món quà tha thứ của Đức Chúa Trời. Rô-ma 8:1 khẳng định rằng, “Vậy, người thuộc về Chúa Cứu Thế Jêsus sẽ không bị kết tội nữa” (KTHĐ). Đức Chúa Trời không nhắc lại tội lỗi của bạn; Ngài buông tha chúng.

Bạn có giá trị cao quý. Giá trị của một vật nào đó được tạo nên bởi hai điều: Thứ nhất chủ của vật đó là ai và thứ hai là người khác sẵn lòng trả giá bao nhiêu cho vật đó. Bạn là con cái của Đức Chúa Trời và “Chúa đã trả một giá cao để chuộc anh chị em” (ICôr 7:23 BDM). Chúa Cứu Thế Jêsus đã trả giá cho bạn bằng mạng sống của mình. Bạn có giá trị đến thế đó.

Khi bạn nhớ rằng mình đã được chấp nhận, yêu thương, tha thứ và có giá trị đối với Đấng Tạo Hóa của vũ trụ, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để bày tỏ tình yêu của mình ra cho người khác.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Cách Chúa nghĩ về bạn thay đổi cách bạn nghĩ về mình như thế nào?

2.    Điều gì khiến bạn không thể yêu thương, chấp nhận và tha thứ cách hoàn toàn cho những người mà Chúa đã đặt để trong đời sống của mình?

3.    Làm thế nào để bạn cho người khác thấy rằng họ là quý giá đối với bạn?

 

Bạn có tin cậy vào lời hứa của Chúa về sự cứu rỗi chưa? Nếu bạn đã sẵn sàng phó thác cuộc sống của mình cho Chúa ngày hôm nay, xin hãy cầu nguyện như sau:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Chúa đã hứa rằng nếu con tin Chúa, Ngài sẽ tha thứ mọi điều sai trái con đã từng làm, con sẽ học biết được mục đích của đời sống mình và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

Con xin xưng nhận tội lỗi mình và con tin rằng Chúa là Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Ngài là Chúa của con vào đời sống mình. Hôm nay, con xin dâng tất cả mọi phần của đời sống con lên cho Chúa. Con muốn theo Chúa và làm theo những gì Chúa muốn con làm.

Chúa Jêsus ơi, con biết ơn Chúa vì tình yêu Ngài và sự hy sinh của Ngài đã giúp cho con có thể ở cùng với Chúa trên thiên đàng. Con biết con không xứng đáng với điều này. Và con cảm ơn Chúa vì con không phải làm việc để đạt được sự cứu rỗi của mình, bởi vì con biết đó là điều không ai có thể làm được. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của con để hầu việc Chúa thay vì làm việc cho bản thân mình. Con hạ mình trao phó đời sống của con cho Chúa, xin Chúa cứu con và nhận con vào trong gia đình Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ cho bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 


REMEMBERING GOD’S LOVE HELPS YOU LOVE OTHERS

By Rick Warren —

“The mountains and hills may crumble, but my love for you will never end" (Isaiah 54:10 GNT).

If you don’t feel loved by God, you’ll struggle to show love to others. Loving people is easy when you understand and remember the way God loves you.

Every day, you need to remind yourself what God thinks about you—not what the world thinks or what you think about yourself.

Here are four things God thinks about you to help you remember why and how to love others:

You’re completely accepted. You may have spent much of your life trying to earn acceptance from your parents, peers, those you respect, those you envy, and even total strangers. But you need to realize God has already settled this issue of acceptance: “Jesus . . . made us acceptable to God” (Titus 3:7 CEV). What Jesus did on the cross made you completely acceptable to God—no matter what you’ve done or will do.

You’re unconditionally loved. God doesn’t say, “I love you if . . .” or “I love you because . . .” He says, “I love you—period!” You can’t make God stop loving you, because his love isn’t based on what you do but on who he is. Isaiah 54:10 says, “The mountains and hills may crumble, but my love for you will never end” (GNT).

You’re totally forgiven. Because Jesus died on the cross and gave his life as payment for your sins, you are totally forgiven when you accept God’s gift of forgiveness. Romans 8:1 says, “There is no condemnation for those who belong to Christ Jesus” (NLT). God doesn’t rehearse your sins; he releases them.

You’re extremely valuable. The value of something is created by two things: who the owner is and what somebody’s willing to pay for it. You are a child of God and “have been bought and paid for by Christ” (1 Corinthians 7:23 TLB). Jesus Christ paid for you with his life. That’s how valuable you are.

When you remember that you are accepted, loved, forgiven, and valuable to the Creator of the universe, you will be better equipped to show love to others.

Talk It Over

  • How does the way God thinks about you change the way you think about yourself?
  • What keeps you from completely loving, accepting, and forgiving the people God has placed in your life?
  • How do you show others that they are valuable to you?

Have you trusted God’s promise of salvation through Jesus Christ?

If you’re ready to commit your life to Jesus, then pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I receive you into my life as my Lord and Savior. You have promised that if I confess my sin and trust you, I will be saved. I trust you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. Today I’m turning over every part of my life to your management.

“I’m grateful for your unconditional love. I want to use the rest of my life to love and serve you instead of serving myself. I commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”