“Đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa.” Phi-líp 2:4

Mọi thứ trong xã hội của chúng ta đều dạy cho chúng ta nghĩ đến bản thân mình trước. Nhưng Kinh Thánh dạy rằng, “Đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa” (Phi-líp 2:4).

Đây là một câu Kinh Thánh đi ngược lại với nền văn hóa. Việc chúng ta không nghĩ đến nhu cầu của người khác là điều bình thường, tự nhiên. Đó là điều chúng ta cần phải học cách làm. Chúng ta nghĩ đến các nhu cầu, ao ước, mục tiêu và tham vọng của mình một cách tự nhiên hơn. Kết quả là hàng triệu người bị mất đi kết nối vì họ chỉ nghĩ đến bản thân mình chứ không nghĩ đến nhu cầu của người khác.

Gần đây, khi xem TV, tôi thấy được ba quảng cáo kế tiếp nhau có cùng một thông điệp, “Bạn đáng có được nó”. “Mua dầu gội đầu này đi! Bạn đáng để dùng nó." “Hãy mua chiếc xe đắt tiền này vì bạn xứng đáng để lái nó!”

Xin cho tôi chia sẻ hai lẽ thật rất cơ bản về cuộc sống. Trước hết, thế giới không xoay chung quanh bạn. Bạn vô cùng đặc biệt trong mắt Chúa và bạn được tạo ra cho một mục đích - nhưng thế giới không xoay chung quanh bạn.

Lẽ thật thứ hai là: Chúa hứa rằng khi bạn tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu của người khác, Ngài sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn. Tại sao? Vì Ngài muốn bạn học cách sống không ích kỷ.  Ngài muốn bạn học cách yêu thương và rộng rãi như Ngài.

Khi bạn quan tâm đến nhu cầu của người khác, bạn không trông mong họ phải là người hoàn hảo. Kinh Thánh dạy rằng, “Hãy khoan dung tha thứ cho nhau” (Cô-lô-se 3:13). Bạn không là người hoàn hảo, vậy tại sao bạn lại đòi hỏi điều đó nơi người khác?

Châm ngôn 17:9 dạy rằng, “Yêu thương bỏ qua lầm lỗi.”  Khi bạn đang cố gắng tạo nên một mối quan hệ với người nào đó, bạn không cần phải làm như không thấy những lỗi lầm của họ. Bạn chỉ cần chọn việc bỏ qua sự không hoàn hảo của họ.

Những người bạn tốt là những người hay quên. Thay vì tập trung vào sai sót hoặc lỗi lầm của người nào đó, một người bạn tốt sẽ để ý đến nhu cầu của người khác.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những điều gây xao lãng nào khiến bạn tập trung vào bản thân chứ không vào người khác?

2.    Tại sao việc trở nên giống Chúa Jêsus hơn lại là một phần quan trọng trong hành trình thuộc linh của bạn?

3.    Sự khác biệt giữa việc bỏ qua lỗi lầm của một người nào đó với việc bắt người đó phải chịu trách nhiệm việc làm của mình là gì?

 

 


THE WORLD DOES NOT REVOLVE AROUND YOU

BY RICK WARREN —

“Look out for one another’s interests, not just for your own.”  Philippians 2:4 (GNT)

Everything in our society conditions us to think of ourselves first. But the Bible says, “Look out for one another’s interests, not just for your own” (Philippians 2:4 GNT).

That is such a countercultural verse. We don’t naturally think about other people’s needs. That’s something we have to learn to do. We more naturally think about our needs, our desires, our goals, and our ambitions. As a result, millions of people are disconnected because they’re only thinking of themselves and not anyone else’s needs.

Recently, when I was watching TV, I saw three commercials, one after another, with the same tagline: “You deserve it.” “Buy this shampoo! You deserve it.” “Buy this expensive car because you deserve it!”

But let me share two very basic truths about life. First, the world does not revolve around you. You’re incredibly special in God’s eyes, and you were created for a purpose—but the world does not revolve around you.

The second truth is this: God has promised that when you focus on meeting the needs of other people, he will meet your needs. Why? Because he wants you to learn to be unselfish. He wants you to learn to be loving and generous like he is.

When you’re considerate of other people’s needs, you don’t expect them to be perfect. The Bible says, “Make allowance for each other’s faults” (Colossians 3:13 NLT). You’re not perfect, so why should you demand it of anybody else?

Proverbs 17:9 says, “Love forgets mistakes” (TLB). When you are trying to make a connection with someone, you don’t have to remain blind to that person’s faults. You can just choose to overlook their imperfections.

Great friends are good forgetters. Instead of dwelling on someone’s mistakes or faults, a good friend considers the other person’s needs.

 

 Talk It Over

  • What distractions keep you focused on yourself and not others?
  • Why is becoming more like Jesus such an important part of your spiritual journey?
  • What is the difference between overlooking someone’s faults and holding someone accountable?