Vì Đức Thánh Linh, ân tứ của Đức Chúa Trời, chẳng muốn chúng ta sợ hãi nhút nhát, bèn là khôn ngoan và mạnh mẽ, có tình thương yêu và vui vẻ khi ở cùng người khác.”  2Ti-mô-thê 1:7

Nếu bạn muốn kết nối với một người nào đó, bạn cần phải sẵn lòng thực hiện bước đầu tiên. Điều này thường đòi hỏi lòng can đảm. Tại sao vậy? Vì chính sự sợ hãi đã khiến con người mất đi sự kết nối với nhau.

Khi chúng ta có đầy những sợ hãi và lo âu, rất khó để chúng ta có thể đến gần người khác. Thật ra, chúng ta sẽ lùi xa ra. Chúng ta sợ bị từ chối, bị điều khiển, dễ bị tổn thương hoặc bị đau đớn. Tất cả những sự sợ hãi này có thể khiến chúng ta không có những kết nối trong đời sống.

Trong Vườn Địa Đàng, A-đam và Ê-va đã cho chúng ta một thí dụ về điều mà nhiều người trong chúng ta sẽ làm khi sợ hãi. Sau khi họ phạm tội, Đức Chúa Trời tìm kiếm A-đam. Và A-đam thưa với Chúa rằng, “Con sợ hãi . . . nên đi ẩn mình” (Sáng Thế Ký 3:10).  Con người đã làm như thế kể từ khi đó. Chúng ta sợ hãi nên chúng ta ẩn tránh. Chúng ta che giấu tội lỗi của mình. Chúng ta che giấu con người thật của mình. Chúng ta không để người khác biết được mình thực sự là người như thế nào - vì nếu biết được họ sẽ không thích chúng ta nữa, chúng ta sẽ phải đối diện với việc bị chối bỏ. Và vì vậy nên chúng ta lừa dối.

Sự sợ hãi gây ra ba tác hại cho các mối quan hệ:

Sợ hãi khiến chúng ta phòng thủ. Khi người khác chỉ ra điểm yếu của mình chúng ta sẽ trả đũa và phòng vệ.

Sợ hãi khiến chúng ta giữ khoảng cách. Chúng ta không để người khác đến gần mình. Chúng ta xa lánh. Chúng ta che giấu cảm xúc của mình.

Sợ hãi khiến chúng ta đòi hỏi. Càng không có cảm giác an toàn, chúng ta càng cố điều khiển mọi thứ. Chúng ta cố để mình là người quyết định mọi thứ trong một mối quan hệ. Chúng ta tìm cách chi phối, thống trị.

Vậy bạn lấy can đảm từ đâu ra để thực hiện bước đầu tiên trong việc kết nối với một người nào đó và đi đến một mức độ gần gũi sâu đậm hơn?

Bạn nhận được từ Thánh Linh của Chúa trong đời sống mình. Kinh Thánh chép rằng: “Vì Đức Thánh Linh, ân tứ của Đức Chúa Trời, chẳng muốn chúng ta sợ hãi nhút nhát, bèn là khôn ngoan và mạnh mẽ, có tình thương yêu và vui vẻ khi ở cùng người khác” (2Ti-mô-thê 1:7).

Làm thế nào để bạn biết được khi mình được đổ đầy Thánh Linh của Chúa? Bạn can đảm hơn trong các mối quan hệ của mình. Bạn yêu thương mọi người. Bạn thích ở bên họ. Bạn không sợ hãi họ - vì Thánh Linh của Chúa ở trong đời sống bạn.

Kinh Thánh chép rằng “Đức Chúa Trời là tình yêu thương” (1Giăng 4:8) và “tình yêu thương xóa tan mọi sợ hãi” (1Giăng 4:18).  Sợ hãi có gây tổn hại cho các mối quan hệ của bạn không? Càng có Chúa nhiều trong đời sống thì sợ hãi sẽ càng ít có ảnh hưởng trên bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Mối quan hệ nào trong đời sống của bạn cần được trở nên sâu đậm hơn? Hãy xin Chúa cho bạn sự can đảm để thực hiện bước đầu tiên hướng tới việc cùng tăng trưởng với người đó ngay hôm nay.

2.    Bạn thấy được bằng chứng nào về công việc của Đức Thánh Linh trong các mối quan hệ của mình?

3.    Thói quen mới nào có thể giúp bạn đến gần Chúa Jêsus hơn?

 

 


THREE THINGS FEAR DOES TO RELATIONSHIPS

BY RICK WARREN —

“For the Holy Spirit, God’s gift, does not want you to be afraid of people, but to be wise and strong, and to love them and enjoy being with them.”  2 Timothy 1:7 (TLB)

If you want to connect with someone, you need to be willing to take the first step. This often requires courage. Why? Because it’s fear that disconnects human beings.

When we’re full of fear and anxiety, it’s difficult to get close to others. In fact, we back off. We’re afraid of being rejected, manipulated, vulnerable, or hurt. All these fears can cause us to stay disconnected in life.

In the Garden of Eden, Adam and Eve gave us an example of what many of us do when we’re afraid. After they sinned, God came looking for Adam. And Adam told God, “I was afraid . . . so I hid” (Genesis 3:10 NIV). People have been doing that ever since. We’re afraid, so we hide. We hide our sins. We hide our true selves. We don’t let people know what we’re really like—because if we do and they don’t like us, we’ll face rejection. And so we pretend.

Fear does three terrible things to relationships:

Fear makes us defensive. When people point out our weaknesses, we retaliate and defend ourselves.

Fear keeps us distant. We don’t let people get close to us. We withdraw. We hide our emotions.

Fear makes us demanding. The more insecure we are, the more we attempt to control things. We try to have the last word in a relationship. We seek to dominate.

So where do you get the courage to take the first step to connect with someone and go to a deeper level of intimacy?

You get it from God’s Spirit in your life. The Bible says, “For the Holy Spirit, God’s gift, does not want you to be afraid of people, but to be wise and strong, and to love them and enjoy being with them” (2 Timothy 1:7 TLB).

How do you know when you’re filled with God’s Spirit? You’re more courageous in your relationships. You love people. You enjoy being with them. You’re not afraid of them—because God’s Spirit is in your life.

The Bible says that “God is love” (1 John 4:8 ESV) and that “love casts out all fear” (1 John 4:18 TLB). Is fear undermining your relationships? The more of God you have in your life, the less fear will have a hold on your life.

Talk It Over

  • What relationship in your life needs to go deeper? Ask God for the courage to take the first step toward growth with that person today.
  • What evidence of the Holy Spirit’s work do you see in your relationships?
  • What new habit could help you get closer to Jesus?