0121

“Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus” (ITê 5:18 TTHĐ).

Bực dọc và tranh giành những điều nhỏ nhặt sẽ luôn khiến bạn đánh mất hạnh phúc của mình.

Đây là một thói quen khó bỏ được bởi vì bản tính con người vốn là tiêu cực và bị ảnh hưởng bởi văn hóa. Kể từ A-đam và Ê-va, chúng ta luôn biện hộ và buộc tội. Chúng ta biện hộ cho những lỗi lầm mà mình phạm phải và chúng ta cũng buộc tội người khác về những lỗi lầm của mình.

Chúng ta nói, “Nếu tôi mà có một người chồng/vợ khác, thì tôi đã hạnh phúc. Nếu tôi mà không bao giờ lập gia đình, thì tôi đã hạnh phúc. Nếu tôi có con cái, thì tôi đã hạnh phúc. Nếu con cái tôi dọn ra riêng, thì tôi đã hạnh phúc.”

Đó là cách suy nghĩ “nếu và thì.” Nhưng bạn hạnh phúc đến chừng nào là do bạn lựa chọn! Bạn không thể đổ lỗi cho bất kỳ người nào khác về sự không hạnh phúc của mình vì hạnh phúc là một sự lựa chọn. Bạn phải ngưng bào chữa và buộc tội; bạn phải ngừng bực tức và tranh chiến về những điều nhỏ nhặt.

Kinh Thánh nói rằng, “Hãy làm mọi việc không một tiếng cằn nhằn hay lưỡng lự, để anh em trở nên không chỗ trách được và thanh sạch” (Phi-líp 2:14-15 TTHĐ).

Đó có thể là một số trong những câu khó nhất trong Kinh Thánh. Nhưng câu đáng sợ nhất trong Kinh Thánh đối với tôi là trong Ma-thi-ơ 12:36 khi Chúa Jêsus nói rằng, “Lời nói sẽ định đoạt số phận mỗi người. Do lời nói người này được tha bổng, cũng do lời nói, người kia bị kết tội” (KTHĐ).

Điều đó phải khiến cho bạn phải lạnh người.  Đã bao nhiêu lần bạn đã than phiền, lằm bằm, hoặc cãi cọ về một điều mà lẽ ra bạn phải không nên để ý đến những chuyện nhỏ nhặt đó? Quy luật đầu tiên của cuộc sống là: Đừng để ý đến chuyện nhỏ nhặt. Quy luật thứ hai là: Hầu hết tất cả đều là nhỏ nhặt!

Kinh Thánh nói trong ITê 5:18, “Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus” (TTHĐ).

Hết nghiên cứu này đến nghiên cứu khác đã chỉ ra cho thấy rằng lòng biết ơn là thái độ lành mạnh nhất.

Bạn phải biết ơn về điều gì? Hãy nhớ, bất kể điều gì đang xảy ra trong đời sống bạn. Chúa luôn luôn ở với bạn, Chúa luôn luôn ở trong bạn, và Chúa luôn luôn đứng về phía bạn.

Đó là lý do để biết ơn, chứ không phải để lằm bằm.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ phải khai trình với Chúa về những điều “nhỏ nhặt” mà bạn đã phàn nàn không? Tại sao có hay tại sao không?

2.    Theo ITê 5:18, ý muốn của Chúa cho cuộc đời bạn là gì?

3.    Một số cách cụ thể nào bạn có thể thực hành lòng biết ơn suốt ngày?

 

 

 

 


INSTEAD OF GRUMBLING, GIVE THANKS

By Rick Warren —

“Give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus” (1 Thessalonians 5:18 NIV).

Fretting and fighting over the small stuff will always cause you to lose your happiness.

This is a hard habit to break because people are negative by nature and conditioned by culture. Ever since Adam and Eve, we have been going around excusing and accusing. We excuse ourselves for the mistakes we make, and we also accuse everybody else for our mistakes.

We say, “If I just had a different spouse, then I’d be happy. If I had just never gotten married, then I’d be happy. If I just had children, then I’d be happy. If my children would leave home, then I would be happy.”

That’s “when and then” thinking. But you are as happy as you choose to be! You can’t blame anybody else for your unhappiness because happiness is a choice. You have to stop excusing and accusing; you have to stop fretting and fighting over the small stuff.

The Bible says, “Do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure” (Philippians 2:14-15 NIV).

Those may be some of the most difficult verses in the Bible. But the scariest verse in the Bible to me is Matthew 12:36, where Jesus says, “And I tell you that on the Judgment Day people will be responsible for every careless thing they have said” (NCV).

That ought to send shivers up your spine. How many times have you complained, grumbled, or argued about something when you shouldn’t have been sweating the small stuff? The first law of life is this: Don’t sweat the small stuff. Law number two is this: It’s almost all small stuff!

The Bible says in 1 Thessalonians 5:18, “Give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus” (NIV).

Study after study has shown that gratitude is the healthiest attitude.

What do you have to be thankful for? Remember, no matter what is going on in your life, God is always with you, God is always in you, and God is always for you.

That’s cause for gratitude, not grumbling.

Talk It Over

- Do you think you will have to give an account to God for the “small” things you’ve complained about? Why or why not?

- According to 1 Thessalonians 5:18, what is God’s will for your life?

- What are some practical ways you can practice gratitude throughout the day?