0279“Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa” (Phi-líp 2:4 TTHĐ).

Nếu bạn thật sự muốn có được hạnh phúc trong đời sống, bạn phải quan tâm đến nhu cầu của những người chung quanh – và chuyển sự tập trung khỏi bản thân mình. Đó là khởi điểm cho mọi hạnh phúc.

Phao-lô nhìn vào Ti-mô-thê là tấm gương của một người thật lòng quan tâm đến người khác. Trong Phi-líp 2:20-21 nói rằng “Thật vậy, tôi không có ai khác có cùng một tâm tình như Ti-mô-thê, là người thật tình lo lắng cho anh chị em.  Vì ai nấy đều tìm lợi ích riêng cho mình chứ không tìm lợi ích cho Chúa Cứu Thế Jêsus” (BDM).

Hầu hết mọi người không thức dậy vào mỗi buổi sáng với suy nghĩ đầu tiên của họ là không biết người nào đó đang như thế nào. Họ thường chỉ quan tâm đến những vấn đề của riêng họ. Và đó là lý do tại sao rất nhiều người buồn bã với cuộc sống của mình! Chỉ nghĩ về bản thân cuối cùng sẽ dẫn đến sự khổ sở.

Nếu bạn muốn trở thành một trong những người hiếm hoi, không ích kỷ và hạnh phúc đó, bạn cần phải thay đổi sự tập trung của mình.

Đặt sự tập trung của bạn trên người khác không đến một cách tự nhiên. Hầu hết mọi người không bước vào một căn phòng và suy nghĩ rằng, “Ai ở đây cần đến sự giúp đỡ của tôi ngày hôm nay?” Thay vào đó, bạn nghĩ, “Tôi nhìn như thế nào? Tôi ăn mặc như thế này có được không? Người khác sẽ nghĩ gì về tôi?” Vì vậy, bạn cần phải cố ý rèn luyện bản thân để làm ngược lại với điều bạn thường làm – chuyển sự tập trung khỏi bản thân mình.

Tôi phải thú nhận rằng điều làm tôi buồn là không biết bao lần tôi đã bỏ lỡ nhu cầu của những người chung quanh mình – ngay cả nhu cầu của những người tôi yêu thương – bởi vì tôi đã không chú ý đến. Tôi đã không quan tâm đến họ. Tôi đã không dời sự tập trung ra khỏi mình. Và bởi vì tôi không chăm sóc cho những nhu cầu của họ, tôi đã bỏ lỡ cơ hội để giúp đỡ.

Phi-líp 2:4 nói, ““Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa” (Phi-líp 2:4 TTHĐ).

Thay vì chỉ chăm chăm vào bản thân hoặc buồn rầu vì mất đi những cơ hội, hãy dành năng lượng của bạn để nghĩ đến những người khác đang như thế nào. Đó là nơi bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc – trong sự hầu việc Chúa qua việc phục vụ người khác.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những sự phân tâm nào đã ngăn trở bạn trong việc tập trung vào nhu cầu của những người khác?

2.    “Quên mình đi” nghĩa là gì?

3.    Bạn có bỏ lỡ nhu cầu của một người nào đó vì quá bận rộn hoặc do tập trung vào các nan đề của riêng mình không? Bạn có thể làm điều gì ngày hôm nay để chuyển sự tập trung của mình sang việc giúp đỡ người đó?

 

 

 


THE STARTING POINT FOR HAPPINESS

By Rick Warren —

“Don’t be obsessed with getting your own advantage. Forget yourselves long enough to lend a helping hand” (Philippians 2:4 The Message).

If you truly want to be happy in life, you’ve got to care about the needs of those around you—and move the focus away from yourself. That’s the starting point for all happiness.

Paul looks to Timothy as an example of someone who genuinely cares about others. Philippians 2:20-21 says, “There is no one like Timothy for having a real interest in you; everyone else seems to be worrying about his own plans and not those of Jesus Christ” (TLB).

Most people don’t get up in the morning and give their first thought to how someone else is doing. They’re often only concerned about their own problems. And that’s why so many people are unhappy with their lives! Thinking only about yourself eventually leads to misery.

If you want to be one of those rare, unselfish, happy people, you need to change your focus.

Putting your focus on others doesn’t come naturally. Most people don’t walk into a room and think, “Who in here needs my help today?” Instead, you think, “How do I look? Am I put together just right? What are people going to think of me?” So you have to intentionally train yourself to do the opposite of what you normally do—to shift the focus away from yourself.

I have to admit that it saddens me how many times I’ve missed the needs of people around me—even the needs of people I love—because I wasn’t paying attention. I wasn’t taking an interest in them. I hadn’t shifted my focus off myself. And because I wasn’t looking out for their needs, I missed the chance to help.

Philippians 2:4 says, “Don’t be obsessed with getting your own advantage. Forget yourselves long enough to lend a helping hand” (The Message).

Instead of dwelling on yourself or grieving missed opportunities, spend your energy thinking about how others are doing. That’s where you’ll find happiness—in serving God through serving others.

Talk It Over

- What distractions keep you from focusing on the needs of others?

- What does it mean to “forget yourself”?

- What needs have you missed in someone’s life because you were too busy or focused on your own problems? What can you do today to shift your focus toward helping that person?