0055“Ai tham sống sợ chết sẽ mất mạng, nhưng ai vì Ta và vì Phúc âm mà hy sinh tính mạng, sẽ được sống” (Mác 8:35 KTHĐ).

Đức Chúa Trời đã thiết kế vũ trụ để hạnh phúc không đến từ bất cứ điều gì thế gian mang đến.

Hạnh phúc đến từ sự phục vụ. Chúa thiết kế để bạn sẽ được hạnh phúc nhất khi bạn cho đi cuộc sống của mình. Tại sao vậy? Bởi vì Chúa muốn bạn trở nên giống như Chúa – và Ngài đã cho chính mình đi trong tình yêu thương. Tất cả là về tình yêu!

Ai tham sống sợ chết sẽ mất mạng, nhưng ai vì Ta và vì Phúc âm mà hy sinh tính mạng, sẽ được sống” (Mác 8:35 KTHĐ).

Để có một trái tim hạnh phúc, bạn phải tập phục vụ và rộng rãi mỗi ngày.

Ma 20:28 nói rằng, “Các con nên bắt chước Ta, vì Ta đến trần gian không phải để cho người phục vụ, nhưng để phục vụ người, và hy sinh tính mạng cứu chuộc nhiều người” (KTHĐ).

Chúa Jêsus đã đến để phục vụ và ban cho. Hai điều đó sẽ đem lại nhiều hạnh phúc hơn bất cứ điều nào khác trong đời sống bạn, và chúng định nghĩa việc theo Chúa Jêsus có nghĩa là gì. Nếu bạn không đang phục vụ, nếu bạn không đang ban cho đi, thì bạn không phải đang đi theo Chúa Jêsus. Đó là chuyện rất đơn giản.

Chúa cũng đã thiết kế vũ trụ theo một cách mà bạn càng cho chính mình đi nhiều thì Chúa càng cho bạn thêm nhiều và bạn càng được thêm phước và nhiều hạnh phúc hơn.

Tấm lòng của bạn có mỗi năm có càng trở nên rộng rãi hơn không? Năm nay bạn có rộng rãi với những gì bạn có hơn năm ngoái không? Hay bạn bị vướng lại với cùng một mức độ rộng rãi và tự hỏi tại sao bạn cũng đang vướng mắc trong tình trạng buồn rầu?

Trong Phi-líp 2:17-18, Phao-lô nói rằng, “Dù huyết tôi bị rưới làm lễ quán trên tế lễ mà anh em dâng lên cho Chúa trong niềm tin, tôi cũng vui mừng và chia vui với tất cả anh em. Anh em cũng vậy, hãy vui mừng và cùng vui với tôi nữa” (KTHĐ).

Đức tin của bạn cảm động, thúc giục bạn phải dâng đời sống mình như một của lễ và để hầu việc Chúa bằng cách phục vụ người khác. Hy sinh và phục vụ là hai bí quyết dẫn đến hạnh phúc lâu dài khi bạn cho đi đời sống của mình cách rộng rãi vì cớ Tin Lành.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Điều gì khiến bạn hạnh phúc nhất trong cuộc sống hàng ngày của mình?

2.    Khi nào bạn kinh nghiệm được sự hạnh phúc qua việc phục vụ hay sự rộng rãi?

3.    Một cách cụ thể nào bạn có thể phục vụ một người khác ngày hôm nay?

 

 


REAL HAPPINESS COMES FROM SERVING

By Rick Warren —

“If you insist on saving your life, you will lose it. Only those who throw away their lives for my sake and for the sake of the Good News will ever know what it means to really live” (Mark 8:35 TLB).

God wired the universe so that happiness does not come from anything the world has to offer.

Happiness comes from service. God designed you to be happiest when you are giving your life away. Why? Because he wants you to become like him—and he gave himself away in love. It’s all about love!

“If you insist on saving your life, you will lose it. Only those who throw away their lives for my sake and for the sake of the Good News will ever know what it means to really live” (Mark 8:35 TLB).

To have a happy heart, you have to practice service and generosity every day.

Matthew 20:28 says, “Even the Son of Man came not to be served but to serve others and to give his life as a ransom for many” (NLT).

Jesus came to serve and give. Those two things will bring more happiness than anything else in your life, and they define what it means to follow Jesus. If you’re not serving, if you’re not giving, then you’re not following Jesus. It’s very simple.

God also wired the universe in such a way that the more you give yourself away, the more God gives to you and the more blessed and happier you are.

Is your heart growing more generous every year? Are you more generous with your resources this year than you were a year ago? Or are you stuck at the same level of generosity and wondering why you’re also stuck in unhappiness?

In Philippians 2:17-18, Paul says, “Your faith makes you offer your lives as a sacrifice in serving God. If I have to offer my own blood with your sacrifice, I will be happy and full of joy with all of you. You also should be happy and full of joy with me” (NCV).

Your faith compels you to offer your life as a sacrifice and to serve God by serving others. Sacrifice and serving are two of the keys to lifelong happiness as you generously give your life away for the sake of the Gospel.

Talk It Over

- What makes you happiest in your everyday life?

- When have you experienced happiness through service or generosity?

- What is one specific way that you can serve another person today?