“Nguyện vinh hiển quy về Đức Chúa Trời, với quyền năng Ngài đang tác động trong chúng ta, Ngài có thể thực hiện mọi điều vượt quá mức chúng ta cầu xin, mong ước, hoặc suy tưởng” (Ê-phê-sô 3:20).

Trong vài ngày qua, chúng ta đã cùng nhau xem đến việc làm thế nào để đạt được sự thay đổi thật trong đời sống của bạn. Thay đổi thật đòi hỏi phải biết lẽ thật của Chúa, làm sạch căn nhà thuộc linh của bạn, cũng như cần có một cộng đồng thành thực. Và, cũng như bất cứ điều gì có liên quan đến việc tăng trưởng thuộc linh, thay đổi thật đòi hỏi phải có đức tin.

Nói một cách khác đi, bạn phải tin rằng bạn có thể thay đổi nhờ sự giúp đỡ của Chúa.

Làm thế nào để Chúa giúp bạn thay đổi? Có hai cách chính. Chúa có thể biến đổi bạn qua Thánh Linh của Chúa sống trong bạn và qua Lời của Chúa là Kinh thánh.

Ê-phê-sô 3:20 nói rằng, “Nguyện vinh hiển quy về Đức Chúa Trời, với quyền năng Ngài đang tác động trong chúng ta, Ngài có thể thực hiện mọi điều vượt quá mức chúng ta cầu xin, mong ước, hoặc suy tưởng.”

Điều lớn nhất nào bạn muốn thay đổi trong đời sống mình? Cho dù điều đó lớn đến đâu, nó không quá lớn với Chúa.

Có thể bạn đã cố gắng và đã thất bại trong việc tự thay đổi dựa vào bản thân mình.  Việc này xảy ra vì bạn đã không bao giờ được định để thay đổi một mình. Bạn thay đổi với quyền năng của Đức Chúa Trời. Và làm thế nào để bạn có được quyền năng của Chúa? Qua đức tin. Chúa chu cấp quyền năng của Ngài để đáp lại đức tin của bạn nơi Chúa.

Phi-líp 4:13 là câu Kinh Thánh quen thuộc, nhưng bản dịch Amplified Bible nói câu đó theo cách mà có lẽ trước đây bạn chưa từng nghe đến: “Tôi làm được mọi việc [mà Chúa đã kêu gọi tôi làm] nhờ Đấng ban thêm sức và cho tôi năng lực [để hoàn thành mục đích của Ngài – tự tôi có đủ trong sự đầy đủ của Đấng Christ; tôi sẵn sàng cho bất cứ việc gì… nhờ Đấng truyền cho tôi sức mạnh bên trong và sự bình an chắc chắn.]”

Với quyền năng của Chúa Jêsus Christ, bạn có thể làm được mọi điều Chúa kêu gọi bạn làm. Quyền năng của Ngài đã được truyền cho bạn khi bạn trở thành người theo Chúa.

Nếu bạn muốn thay đổi, thì bạn cần phải tin rằng mình có thể làm được – đó không phải một cái tôi lớn về điều bạn có thể làm nhưng là một đức tin lớn vào những gì Chúa có thể hoàn thành trong và qua bạn.

Chúa Jêsus nói trong Ma-thi-ơ 9:29 rằng, “Các ngươi tin thế nào, việc sẽ được thành cho các ngươi thế ấy.”

Bạn được quyền lựa chọn mình sẽ thay đổi nhiều đến thế nào. Bạn được chọn việc Chúa sẽ ban phước cho cuộc sống bạn nhiều đến mức nào.  Bạn được phép tin với đức tin rằng Chúa có thể giúp bạn thực hiện những thay đổi khó có thể thực hiện được.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi cố gắng thực hiện những thay đổi trong đời sống, bạn dựa vào sức riêng của mình hay vào quyền năng của Chúa ở trong bạn hơn? Kết quả là gì?

2.    Vì sao bạn cho rằng Chúa muốn bạn chọn việc mình sẽ thay đổi bao nhiêu?

3.    Bạn cảm thấy như thế nào khi nhớ rằng với quyền năng của Chúa Jêsus, bạn có thể làm bất cứ điều gì Chúa kêu gọi bạn làm?

 

 

 


REAL CHANGE REQUIRES FAITH

By Rick Warren —

“Now glory be to God, who by his mighty power at work within us is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of—infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hopes” (Ephesians 3:20 TLB).

For the last few days we’ve looked together at how to achieve real change in your life. Real change requires knowing God’s truth, cleaning your spiritual house, and honest community.

And, like anything to do with spiritual growth, real change requires faith.

In other words, you have to believe that you can change, with God’s help.

How does God help you to change? There are two primary ways. He can transform you by his Spirit living in you and with his Word, the Bible.

Ephesians 3:20 says, “Now glory be to God, who by his mighty power at work within us is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of—infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hopes” (TLB).

What is the biggest thing you want to change in your life? No matter how big it is, it’s not too big for God.

Maybe you’ve tried and failed to make the change on your own. That’s because you never were meant to change alone. You change with God’s power. And how do you get God’s power? Through faith. God supplies his power in response to your faith in him.

Philippians 4:13 is a familiar verse, but the Amplified Bible says it in a way you may not have heard before: “I can do all things [which he has called me to do] through Him who strengthens and empowers me [to fulfill His purpose—I am self-sufficient in Christ’s sufficiency; I am ready for anything . . . through Him who infuses me with inner strength and confident peace.]”

With the power of Jesus Christ, you can do anything God has called you to do. His power was infused in you when you became his follower.

If you want to change, then you need a can-do attitude—not a big ego about what you can do but a big faith in what God is able to accomplish in and through you.

Jesus said in Matthew 9:29, “According to your faith let it be done to you” (NIV).

You get to choose how much you change. You get to choose how much God blesses your life. You get to believe in faith that God can help you make the hard changes.

Talk It Over

- When you try to make changes in your life, do you depend more on your power or God’s power in you? What has been the result?

- Why do you think God wants you to choose how much you change?

- How does it make you feel to remember that, with the power of Jesus Christ, you can do anything God has called you to do?