“Chúng ta có thể vui mừng về những gian khổ và thử thách, vì biết rằng đó là ích lợi cho chúng ta - gian khổ đem lại kiên nhẫn.  Và kiên nhẫn rèn luyện đức tính (Rô-ma 5:3-4).

Bạn có bao giờ gặp vấn đề rắc rối tại nơi sở làm chưa? Đương nhiên là có rồi. Ai cũng vậy – cho dù là làm việc ở đâu hay làm việc với ai – đều đã từng gặp khó khăn trong công việc của mình vào một thời điểm nào đó.

Kinh Thánh bảo chúng ta phải làm gì với những vấn đề khó khăn như thế: “Chúng ta có thể vui mừng về những gian khổ và thử thách, vì biết rằng nó đem lại lợi ích cho chúng ta - gian khổ đem lại kiên nhẫn.  Và kiên nhẫn rèn luyện đức tính” (Rô-ma 5:3-4).

Chúa quan tâm nhiều đến đức tính hơn là sự tiện nghi, thoải mái của bạn. Ngài đang làm việc để khiến bạn trở nên hoàn toàn, chứ không để nuông chiều bạn. Mục đích của Chúa trong cuộc sống và trong công việc của bạn không phải để cho bạn được tiện nghi, thoải mái; mục đích của Ngài là để giúp bạn trưởng thành, lớn lên. Và Chúa dùng những vấn đề khó khăn trong đời sống để phát triển đức tính của bạn.

Khi bạn gặp một vấn đề rắc rối, khó khăn ở sở làm, đừng hỏi Chúa tại sao bạn đang gặp vấn đề đó. Thay vào đó, hãy hỏi rằng, “Chúa muốn con học hỏi gì từ điều này? Chúa đang muốn dạy con điều gì? Đâu là điểm mù của con? Tính cách nào của con cần được sửa đổi?”

Và khi bạn hỏi Chúa, “Điều gì?” cũng hãy nhớ đến lẽ thật đơn giản này: Khi bạn đang làm công việc của mình, Chúa cũng đang làm việc trên bạn.

Đôi khi sự cám dỗ sẽ là một vấn đề đối với bạn tại nơi làm việc – nhưng Chúa có thể sử dụng ngay cả những cám dỗ để đem lại lợi ích cho bạn! Nhiều tín đồ nói rằng họ không thích làm việc chung với những người không tin vì những người không tin này đem đến cho họ nhiều cám dỗ hơn. Nhưng điều này không đúng chút nào cả.  Bạn sẽ bị cám dỗ với những người tin Chúa cũng nhiều như với những người không tin. Và bị cám dỗ cũng không phải là một tội, chiều theo cám dỗ mới là tội lỗi. Kinh Thánh nói rằng Chúa Jêsus bị cám dỗ đủ mọi cách, cũng giống như bạn, nhưng Ngài không bao giờ phạm tội.

Bạn sẽ bị cám dỗ trong suốt đời sống của mình, cho dù bạn có làm việc ở nơi nào đi chăng nữa.  Nhưng Chúa có thể dùng những sự cám dỗ đó để đem lại lợi ích tốt lành cho bạn.   Chúa có thể dùng chúng để xây dựng tính cách. Mỗi khi bị cám dỗ, bạn được quyền lựa chọn. Bạn có thể chọn việc chống lại sự cám dỗ, hoặc bạn có thể chọn làm theo nó.

Mỗi khi bạn chiều theo, cám dỗ sẽ hại bạn. Mỗi khi bạn chọn làm điều tốt, cám dỗ trở thành bàn đạp cho sự tăng trưởng.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao Chúa muốn bạn vui mừng khi bạn gặp khó khăn và thử thách (Rô-ma 5:3-4)? Bạn nghĩ rằng mình cần điều gì giúp mình có thể làm được điều đó?

2.    Việc hỏi Chúa “điều gì” thay vì “tại sao” sẽ thay đổi cái nhìn của bạn như thế nào?

3.    Chúa đã cung cấp cho bạn những gì để giúp chống lại sự cám dỗ nơi sở làm?

 

 

 


THERE’S PURPOSE TO YOUR WORK PROBLEMS

By Rick Warren — 

“We can rejoice, too, when we run into problems and trials, for we know that they are good for us—they help us learn to be patient. And patience develops strength of character” (Romans 5:3-4 TLB).

Have you ever had a problem at work? Of course you have. Everyone—no matter where they work or who they work with—has had some kind of trouble at some point in their job.

The Bible tells you what to do with that kind of trouble: “We can rejoice, too, when we run into problems and trials, for we know that they are good for us—they help us learn to be patient. And patience develops strength of character” (Romans 5:3-4 TLB).

God is far more interested in your character than he is in your comfort. He’s working to perfect you, not to pamper you. His goal in your life and in your work is not to make you comfortable; his goal is to help you grow up. And he uses problems in your life to grow your character.

When you have a problem at work, don’t ask God why you’re having that problem. Instead, ask God, “What do you want me to learn from this? What are you trying to teach me? What’s my blind spot? What character issue needs to be worked on?”

And as you ask God, “What?” also remember this simple truth: While you’re working on your job, God is working on you.

Sometimes temptation will be a problem for you at work—but God can use even temptations for your good! Many believers say they don’t like working with unbelievers because those unbelievers bring more temptations. But that’s just not true. You’ll be tempted with believers just as much as with unbelievers. And it’s not a sin to be tempted anyway; it’s just a sin to give in to temptation. The Bible says Jesus was tempted in every way, just like you are, and yet he never sinned.

You’re going to be tempted the rest of your life, no matter where you work. But God can use those temptations for good. He can use them to build character. Every time you’re tempted, you get to make a choice. You can choose to resist temptation, or you can choose to act on it.

Every time you give in, temptation harms you. Every time you choose to do good, temptation becomes a stepping stone for growth.

Talk It Over

- Why does God want you to rejoice when you have problems and trials (Romans 5:3-4)? What do you think it takes to be able to do that?

- How does asking God “what” instead of “why” change your perspective?

- What has God provided to help you resist temptation at work?