Điều con đã nghe ta giảng dạy … hãy truyền lại cho những người trung tín để họ dạy dỗ người khác” (IITi-mô-thê 2:2).

Ngay cả những siêu sao cũng cần huấn luyện viên. Những ca sĩ hàng đầu trên thế giới có huấn luyện viên cho giọng hát, và những vận động viên hàng đầu Thế Vận Hội đều có huấn luyện viên. Những Tổng Giám Đốc hàng đầu của các doanh nghiệp có huấn luyện viên kinh doanh của họ. Huấn luyện viên giúp bạn xử dụng tối đa những điểm mạnh và giảm đi tối thiểu những điểm yếu của mình.

Nguyên tắc huấn luyện hoặc cố vấn này được tìm thấy trong suốt Kinh Thánh. Giô-suê được Môi-se hướng dẫn.  Ê-li-sê được Ê-li cố vấn. Sa-lô-môn được Đa-vít cố vấn và huấn luyện, và Đa vít được hướng dẫn bởi Sa-mu-ên.

Sứ đồ Phao-lô cố vấn, huấn luyện Ti-mô-thê và rất nhiều người khác. Phao-lô nói trong IITi-mô-thê 2:2, “Điều con đã nghe ta giảng dạy… hãy truyền lại cho những người trung tín để họ dạy dỗ người khác.”  Phao-lô đã cố vấn cho Ti-mô-thê, và rồi ông kỳ vọng Ti-mô-thê đi để cố vấn những người trung tín là những người rồi sẽ cố vấn và huấn luyện những người trung tín khác.

Chúa kỳ vọng như vậy đối với những người nam và người nữ trung tín ngày hôm nay, vì đó là cách bạn tăng trưởng trong việc môn đồ hóa.  Thật ra, ngay bây giờ bạn đang nhận được lợi ích từ những người hướng dẫn thuộc linh đã cố vấn tôi trong suốt cuộc đời, những người đã giúp tôi lớn lên trong các lãnh vực khác nhau của đời sống.

Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã cho năm loại “huấn luyện viên” khác nhau cho Hội Thánh của Ngài. Tất cả những huấn luyện viên đó đang làm việc cho một mục đích cụ thể: “Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ học và được trang bị cho công tác phục vụ nhằm vững mạnh thân thể của Ðấng Christ cho đến khi chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ trở nên người trưởng thành, tới tầm thước vóc dáng trọn vẹn của Ðấng Christ.”

Bạn có nắm bắt được mục đích mà những huấn luyện viên khác nhau này đang làm việc để đạt được không? Họ đang làm việc “để các thánh đồ học… và… vững mạnh.” Nếu bạn muốn học hỏi, tăng trưởng, và mạnh mẽ, thì bạn phải cần phải có một người cố vấn.

Người cố vấn là một người bạn trưởng thành về thuộc linh; người bạn đồng hành giúp bạn biết trách nhiệm, người sẽ thành thật với bạn và chỉ ra những tội lỗi và yếu điểm, trong khi khích lệ những điểm mạnh và sự tăng trưởng của bạn. Họ giúp giữ bạn trên con đường của mục đích Chúa dành cho bạn.  

Nếu bạn nghiêm túc về việc tận dụng đời sống mình, thì bạn cần phải có một huấn luyện viên hay một cố vấn để giúp bạn hoàn thành mục đích của mình. Họ không cần phải hoàn hảo. Họ chỉ cần đi trước bạn một bước. Và, khi bạn trưởng thành về mặt thuộc linh, bạn có thể trở thành người cố vấn cho người khác!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Có khó để bạn nghĩ đến ai là người có thể làm cố vấn cho mình không? Làm thế nào để bạn có được nhiều người chung quanh đã đi trước bạn ít nhất một bước trong đức tin?

2.    Một số nỗi sợ hãi của bạn về việc có một người cố vấn là gì? Bạn nghĩ rằng Chúa muốn bạn làm gì với những nỗi sợ đó?

3.    Hãy dành một phút để cầu nguyện ngay lúc này. Xin Chúa giúp bạn thực hiện bước kế tiếp trong việc tìm kiếm một người cố vấn. Sau đó xin Chúa cho bạn thêm đức tin và khôn ngoan để bạn có thể là người cố vấn hiệu quả cho người khác.

 

 

 


WHY DO YOU NEED A MENTOR?

By Rick Warren —

“You have heard me teach . . . Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others” (2 Timothy 2:2 NLT).

Even superstars need coaches. The top singers in the world have voice coaches, and the top Olympic athletes have coaches. The top CEOs have business coaches. Coaches help you maximize your strengths and minimize your weaknesses.

This principle of coaching or mentorship is found throughout the Bible. Joshua was mentored by Moses. Elisha was coached by Elijah. Solomon was mentored and coached by David, and David was mentored by Samuel.

The Apostle Paul mentored and coached Timothy and many other people. Paul says in 2 Timothy 2:2, “You have heard me teach . . . Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others” (NLT). Paul mentored Timothy, and then he expected Timothy to go and mentor faithful men who would then mentor and coach other faithful men.

God expects the same of faithful men and women today, because that’s how you grow in discipleship. In fact, you’re benefiting right now from the spiritual coaches that have mentored me over my lifetime, who helped me grow in different areas of my life.

The Bible says that God has given five different kinds of “coaches” for his church. All of those coaches are working toward a specific purpose: “Christ chose some of us to be apostles, prophets, missionaries, pastors, and teachers, so his people would learn to serve and his body would grow strong. This will continue until we are united by our faith and by our understanding of the Son of God. Then we will be mature, just as Christ is, and we will be completely like him” (Ephesians 4:11-13 CEV).

Did you catch the purpose that these different coaches are working towards? They’re working “so his people would learn . . . and . . . grow strong.” If you want to learn, grow, and be strong, then you need a mentor.

A mentor is a spiritually mature friend and accountability partner who gets real with you and points out sin and weakness, while also encouraging your strengths and growth. They help you stay on the path of God’s purpose for you.

If you’re serious about making the most of your life, then you need to get a coach or mentor to help you fulfill your purpose. They don’t have to be perfect. They only have to be one step ahead of you. And, as you grow spiritually, you can be a mentor to someone else!         

Talk It Over

- Do you find it difficult to think of someone who could be a mentor to you? How can you surround yourself more with people who are at least one step ahead of you in faith?

- What are some of your fears about having a mentor? What do you think God wants you to do with those fears?

- Spend one minute in prayer right now. Ask God to help you take the next step in finding a mentor. Then ask him to give you more faith and wisdom so you can be an effective mentor to someone else.