0402“Hãy cẩn thận về điều con suy nghĩ; những tư tưởng quyết định cuộc đời con” (Châm 4:23 TEV).

Chúa quan tâm đến việc thay đổi tư tưởng bạn hơn là thay đổi hoàn cảnh của bạn.

Bạn muốn Chúa cất đi tất cả những khó khăn, đau đớn, phiền muộn, đau khổ, bệnh tật và buồn bã. Nhưng Chúa muốn làm việc ở trên bạn trước — bởi vì sự biến đổi sẽ không xảy ra trong cuộc sống của bạn cho đến khi bạn đổi mới tâm trí của mình, cho đến khi bạn bắt đầu thay đổi tư tưởng, ý nghĩ của mình.

Tại sao việc học cách kiểm soát tâm trí của mình lại là điều quan trọng? Hãy để tôi cho bạn biết ba lý do:

1. Quản lý tư tưởng của bạn bởi vì những suy nghĩ của bạn sẽ điều khiển cuộc đời của bạn:

Châm 4:23 nói: “Hãy cẩn thận về điều con suy nghĩ; những tư tưởng quyết định cuộc đời con” (TEV). Tấm lòng của bạn có một khả năng vô cùng trong việc định hình cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hay xấu xa. Thí dụ, có thể bạn đã nhận lấy suy nghĩ mà một người nào đó đã nói với bạn khi bạn đang lớn lên: “Mày là đồ vô dụng", "Mày là người không có giá trị.” Nếu bạn đã chấp nhận suy nghĩ đó, mặc dầu điều đó là sai thì ý nghĩ này đã định hình cuộc sống của bạn.

2. Quản lý tâm trí của bạn bởi vì đầu óc là nơi tranh chiến với tội lỗi:

Mọi cám dỗ đều xảy ra trong tâm trí. Phao-lô nói trong Rô-ma 7:22-23 rằng, “Vì trong thâm tâm, tôi rất vui thích luật pháp của Đức Chúa Trời; nhưng tôi cảm biết trong chi thể tôi có một luật khác giao chiến với luật trong tâm trí tôi, bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi, là luật ở trong chi thể tôi” (TTHĐ).

Một trong những lý do khiến bạn kiệt quệ về tinh thần là vì có một trận chiến xảy ra mỗi ngày 24 tiếng trong bộ não của bạn. Trận chiến đó làm cho bạn suy nhược bởi vì nó rất khốc liệt và nó khốc liệt bởi vì tâm trí của bạn là tài sản quý báu nhất của bạn. Sa-tan muốn có được tài sản đó!

3. Quản lý tâm trí của bạn bởi vì đó là chìa khóa của bình an và hạnh phúc:

Một tâm trí không được kiểm soát sẽ dẫn đến căng thẳng; một tâm trí được kiểm soát dẫn đến sự bình yên. Một tâm trí không được kiểm soát sẽ dẫn đến xung đột; một tâm trí được kiểm soát dẫn đến sự tự tin. Một tâm trí không được quản lý dẫn đến căng thẳng. Khi bạn không cố gắng kiểm soát tâm trí mình và cách bạn hướng những suy nghĩ của mình vào, bạn sẽ có rất nhiều căng thẳng trong cuộc sống. Nhưng một tâm trí được quản lý sẽ dẫn đến sức mạnh, sự an toàn và thanh thản.

Kinh Thánh dạy rằng: “Người chiều theo xác thịt sẽ chết nhưng người vâng theo Thánh Linh sẽ được sống bình an” (Rô-ma 8:6 KTHĐ). Hãy chọn sự sống và bình an cho mình ngày hôm nay.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn lấp đầy những điều gì trong tâm trí đã gây nên sự căng thẳng? Bạn lấp đầy những điều gì trong tâm trí sẽ đem đến sự bình an?

2.    Làm thế nào để bạn thực thành được việc quản lý tâm trí của mình?

3.    Kinh Thánh đóng vai trò gì trong việc quản lý tâm trí của bạn?


 

 

 

 

 

CHANGE YOUR THOUGHTS, CHANGE YOUR LIFE

By Rick Warren — 

“Be careful how you think; your life is shaped by your thoughts” (Proverbs 4:23 GNT).

God is far more interested in changing your mind than changing your circumstances.

You want God to take away all of the problems, pain, sorrow, suffering, sickness, and sadness. But God wants to work on you first—because transformation won’t happen in your life until you renew your mind, until your thoughts begin to change.

Why is it so important that you learn how to manage your mind? Let me give you three reasons . . .

Manage your mind because your thoughts control your life.

Proverbs 4:23 says, “Be careful how you think; your life is shaped by your thoughts” (GNT). Your thoughts have tremendous ability to shape your life for good or for bad. For example, maybe you accepted the thought someone told you when you were growing up: “You’re worthless. You don’t matter.” If you accepted that thought, even though it was wrong, it shaped your life.

Manage your mind because the mind is the battleground for sin.

All temptation happens in the mind. Paul says in Romans 7:22-23, “I love to do God’s will so far as my new nature is concerned; but there is something else deep within me, in my lower nature, that is at war with my mind and wins the fight and makes me a slave to the sin that is still within me. In my mind I want to be God’s willing servant, but instead I find myself still enslaved to sin” (TLB).

One of the reasons why you get mentally fatigued is because there’s a battle in your brain 24 hours a day. It’s debilitating because it’s intense, and it’s intense because your mind is your greatest asset. Satan wants your greatest asset!

Manage your mind because it’s the key to peace and happiness.

An unmanaged mind leads to tension; a managed mind leads to tranquility. An unmanaged mind leads to conflict; a managed mind leads to confidence. An unmanaged mind leads to stress. (When you don’t try to control your mind and the way you direct your thoughts, you will have an enormous amount of stress in your life.) But a managed mind leads to strength, security, and serenity.

The Bible teaches, “Letting your sinful nature control your mind leads to death. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace” (Romans 8:6 NLT). Choose life and peace for yourself today.

Talk It Over

  • What do you fill your mind with that causes stress? What do you fill your mind with that brings peace?
  • How do you practice managing your mind?
  • What role does Scripture play in managing your mind?