0403Ngài dẫn tôi vào các lối công chính vì cớ danh Ngài (Thi 23:3 TTHĐ)

Người ta thường sợ ra những quyết định sai lầm và điều đó gây ra căng thẳng.

Có thể bạn đang đối diện với việc phải quyết định về một vấn đề vô cùng quan trọng: Tôi nên tiếp tục, hay tôi nên buông tay? Tôi nên tiến vào, hay tôi nên lui ra? Tôi có nên kết hôn không? Tôi có nên tìm một việc làm mới không? Tôi có nên dọn nhà đến nơi khác không?

Khi bạn không thể quyết định, bạn sẽ chao đảo trong cuộc sống. Thật ra, Kinh Thánh nói trong Gia-cơ đoạn 1 rằng khi bạn vẫn còn chưa quyết định được, mọi việc bạn làm đều sẽ không ổn định. Tiếng Hy Lạp của từ “không ổn định” có nghĩa đen là “bước đi loạng choạng như một người say rượu.”

Nhưng Chúa nói có một phương thuốc cho sự do dự, thiếu quả quyết của bạn. Thi 23:3 nói rằng: “Ngài dẫn tôi vào các lối công chính vì cớ danh Ngài” (TTHĐ). Bạn sẽ có thể giải quyết được những căng thẳng do việc phải đưa ra những quyết định gây nên khi bạn để Chúa hướng dẫn mình.

Bạn có thể đang nghĩ: “Nhưng tôi đã thử điều này rồi!” Bạn đã cầu xin Chúa hướng dẫn mình, nhưng bạn lại càng rối reng hơn trước. Bạn vẫn không thể tìm ra được câu trả lời. Bây giờ bạn tự hỏi: “Tại sao làm theo ý Chúa lại khó đến như thế?”

Có phải Chúa đang đùa với bạn không? Dĩ nhiên là không rồi! Chúa muốn hướng dẫn bạn. Chúa muốn bạn biết ý muốn Ngài còn nhiều hơn là bạn muốn nữa. Vấn đề ở đây là bạn thường tìm kiếm điều sai lầm khi bạn tìm kiếm ý muốn của Chúa.

Chẳng hạn, bạn có thể tìm kiếm một cảm giác. Bạn muốn được chấn động và mạnh mẽ bởi một cảm xúc nào đó để bạn có thể nói rằng: “Đó là cách cho tôi biết được ý muốn của Chúa!” Bạn có thể muốn thấy được ý Chúa theo một phương thức có hệ thống. Bạn muốn một người nào đó cho bạn một toa thuốc hay một công thức nấu ăn để bạn làm theo. Hoặc có lẽ bạn muốn biết được ý Chúa qua một phương thức kỳ diệu. Bạn đang tìm kiếm Chúa làm một dấu hiệu dị thường nào đó, chẳng hạn như viết điều đó lên bầu trời, gọi điện thoại hay gởi email cho bạn.

Tất cả những cách này đều dẫn đến sự rối reng, thất vọng và khiến cho bạn lỡ mất ý muốn của Chúa. Ý muốn của Chúa không phải là một cảm xúc, một công thức, hay một điều gì đó mà Ngài muốn làm cho bạn nản lòng, cảm thấy sợ hãi.

Chúa không muốn bạn bị mơ hồ, lẫn lộn và Ngài không muốn bạn căng thẳng khi phải thực hiện bất cứ một quyết định nào. Sau này khi bạn ra một quyết định lớn lao, hãy nghỉ yên trong lẽ thật rằng Chúa sẽ dẫn dắt bạn đi đúng hướng và Ngài cùng đi từng bước với bạn trên con đường.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Gần đây bạn phải đối diện với quyết định lớn lao nào? Bạn đã tìm kiếm ý muốn của Chúa như thế nào?

2.    Điều gì ngăn trở bạn trong việc tin cậy rằng Chúa sẽ hướng dẫn bạn trong mọi quyết định?

3.    Chúa đã bày tỏ ý Ngài cho bạn trong quá khứ như thế nào?

Nếu bạn chưa tin cậy Chúa Jesus và cam kết theo Ngài, thì bạn còn chần chờ gì nữa?

Tội lỗi của bạn ngăn cách bạn với Chúa. Và chỉ có ân điển của Chúa mới có thể đem bạn trở lại có mối quan hệ với Ngài.  Kinh Thánh dạy, “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào” (Ê-phê-sô 2:8-9 BHĐ). Nếu bạn đã sẵn sàng cầu nguyện tin nhận Chúa, xin hãy cầu nguyện lời cầu nguyện sau:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Ngài đã hứa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Chúa, Chúa sẽ tha tất cả tội lỗi của con, con sẽ học biết được mục đích cuộc sống của mình, và một ngày kia Chúa sẽ đón nhận con vào ngôi nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

“Con xin xưng tội của con, và con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Chúa vào trong cuộc đời con và Chúa của con. Hôm nay con xin trao tất cả đời sống con trong tay Ngài. Xin Ngài hướng dẫn, kiểm soát và điều khiển mọi điều trong cuộc sống con.

Con muốn dùng cuộc đời còn lại của mình để hầu việc Chúa thay vì chỉ nghĩ đến chính mình. Con xin dâng đời sống của con trong tay Chúa, xin Chúa cứu con và chấp nhận con vào trong gia đình của Ngài. Con cầu nguyện nhân Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn vì mọi tội lỗi của bạn đã được tha và bạn đã được cứu rỗi! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa. Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.


 

 

 

 

TAKE THE FEAR OUT OF DECISION-MAKING

By Rick Warren —

“He guides me along the right paths for his name’s sake” (Psalm 23:3 NIV).

People often fear making the wrong decision, and that creates stress.

Maybe you’re facing a decision about a major issue: Should I hold on, or should I let go? Should I get in, or should I get out? Should I get married? Should I find a new job? Should I move?

When you can’t make up your mind, you stagger through life. In fact, the Bible says in James 1 that when you remain double-minded, you become unstable in everything you do. The Greek word for unstable literally means “stagger like a drunk.”

But God says there is an antidote to your indecision. Psalm 23:3 says, “He guides me along the right paths for his name’s sake” (NIV). You’ll be able to handle the stress of decision-making when you let God guide you.

You may be thinking, “But I’ve tried this!” You asked God to guide you, but then you became more confused than you were before. You still couldn’t figure it out. Now you wonder, “Why is knowing God’s will so difficult?”

Is God playing games with you? Of course not! God wants to guide you. He wants you to know his will more than you want to know it. The problem is you often look for the wrong thing when you’re trying to find God’s will.

For example, you may look for a feeling. You want to be swept off our feet by some emotion so you can say, “That’s how I know what God’s will is!” You may want a methodical approach to God’s will. You want someone to give you a recipe or a formula to follow. Or perhaps you take a magical approach to God’s will. You’re looking for God to do some fantastic sign—write it in the sky, call you on the phone, send you an email.

All of these ways lead to frustration and cause you to miss God’s will. God’s will is not a feeling, a formula, or something he wants you to be frustrated or fearful about.

God does not want you confused, and he does not want you to stress over making any decision. The next time you’re making a big decision, rest in the truth that God will guide you along the right paths—every step of the way.

Talk It Over

  • What big decision have you recently faced? How did you seek God’s will?
  • What keeps you from trusting that God will guide you through every decision you have to make?
  • How has God shown you his will in past decisions?

If you haven’t trusted in Jesus and committed to following him, why wait any longer?

Your sins separate you from God. And it is only God’s grace that can get you back into right relationship with him.

The Bible says, “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to make peace with your Creator, then pray this prayer:

“Dear Jesus, I don’t want my sin to separate me from you any longer. I’ve looked for the truth about my life in many places, but now I know the truth is only found in you. You have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day. I confess my sin, and I believe you are my Savior. You have promised that if I confess my sin and trust you, I will be saved. I trust you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I receive you into my life as my Lord. Today, I’m turning over every part of my life to your management. I want to live the way you created me to live and use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”