0401“Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí” (Rô-ma 12:2 BDM-2002).

Nếu bạn muốn có được sự thay đổi lâu bền trong cuộc sống của mình thì bạn cần phải tập trung lại tâm trí của mình.

Cách cụ thể là bạn cần hướng tư tưởng của mình khỏi những gì bạn không muốn tập trung vào và hướng nó về những gì bạn muốn tập trung. Bởi vì bất cứ điều gì bạn tập trung vào đều là những gì bạn sẽ hướng tới.

Rô-ma 12:2 dạy rằng: “Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí” (BDM-2002). Đó là bản thiết kế bạn cần đến để có thể thay đổi cách suy nghĩ của mình. Hãy xem xét từng phần của câu Kinh Thánh này:

- “Đừng rập khuôn” Bạn thường xuyên để cho người khác uốn nắn cuộc sống của mình như thế nào? Chúa không muốn bạn giống bất cứ một người nào khác; Ngài muốn bạn là người mà Ngài đã tạo dựng nên để trở thành. Vì vậy, đừng sao chép, đừng rập khuôn, đừng cố gắng trở nên giống như bất kỳ người nào khác.

- “Rập khuôn theo đời này.” Khuôn mẫu nghĩa là những mẫu mực của mọi điều bạn đã học trong đời sống. Nếu bạn muốn thay đổi, bạn phải thay đổi khuôn mẫu của mình, hay là mẫu mực sống mà bạn đã học trong đời sống mình. Bạn cần phải thay thế khuôn mẫu cũ, không lành mạnh bằng một khuôn mẫu mới giống như cuộc đời của Chúa Cứu Thế.

- “Hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí.” Biến hóa cũng giống như chữ chúng ta dùng cho sự biến đổi, quá trình một con sâu phải trải qua để trở thành một con bướm. Tương tự như vậy, Chúa muốn biến đổi bạn thành một người hoàn toàn mới bằng cách đổi mới tâm trí của bạn.

Điều này xảy ra như thế nào? Kinh Thánh bảo bạn trong Ê-phê-sô 4:22-24 “Vậy, anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá; nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em và mặc lấy người mới, là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết” (TTHĐ).

Điều này có nghĩa là bạn sẽ cởi ra một số điều và bạn sẽ phải mặc vào một số những điều khác — và việc cởi ra phải xảy ra trước việc mặc vào. Nó cũng giống như thử quần áo trong tiệm. Trước khi bạn có thể mặc thử đồ mới vào, bạn phải cởi đồ cũ ra.

Hãy khởi đầu ngay hôm nay với việc bắt đầu từ bỏ những thái độ cũ, những khuôn mẫu và ý tưởng cũ mà bạn đang sống với. Sau đó, hãy sẵn sàng để mặc vào những y phục mới mà Chúa dành cho bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Nói theo cách thực dụng, đổi mới tâm trí có nghĩa như thế nào?

2.    Bạn sẽ mô tả khuôn khổ sống bạn học trước đây như thế nào?

3.    Những điều gì của “con người cũ” bạn cần phải cởi bỏ ra để Chúa có thể đổi mới tâm trí bạn?

 


 

 

 

 

 

HOW TO HAVE LASTING CHANGE IN YOUR LIFE

By Rick Warren — 

“Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind” (Romans 12:2 NIV).

If you want to have lasting change in your life, you need to refocus your mind.

Specifically, you need to change your thought patterns away from what you don’t want to focus on and toward what you do want to focus on. Because whatever you focus on is what you move toward.

Romans 12:2 says, “Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind” (Romans 12:2 NIV). That’s the blueprint you need in order to change your thought patterns. Let’s look at each part:

  • “Do not conform.” How often do you let other people shape your life? God doesn’t want you to be like someone else; he wants you to be the person he made you to be. So don’t copy, don’t conform, don’t try to be like anyone else.
  • “The pattern of this world.” Pattern means the model of everything you’ve learned in life. If you want to change, you have to change your pattern, or model of living, that you learned in your life. You need to replace the old, unhealthy pattern with a new one modeled after the life of Christ.
  • “Be transformed by the renewing of your mind.” Transformed is the same as the word we use for metamorphosis, the process a caterpillar goes through to become a butterfly. In the same way, God wants to transform you into a completely new person by renewing your mind.

How does this happen? The Bible tells you in Ephesians 4:22-24 “to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires; to be made new in the attitude of your minds; and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness” (NIV).

This means you are going to have to do some putting off and you are going to have to do some putting on—and the putting off has to happen before the putting on. It’s just like trying on clothes in a department store. Before you can try on the new stuff, you have to take off the old stuff.

Start today with beginning to let go of the old attitudes, thought patterns, and images you’ve been living with. Then get ready to put on the new garments God has for you.

Talk It Over

  • In practical terms, what does it mean to renew your mind?
  • How would you describe the pattern of living you learned early in your life?
  • What “old stuff” do you need to take off so that God can renew your mind?