“Khá cẩn thận về điều con suy nghĩ, vì đời sống con được định ra từ tư tưởng của con.” Châm 4:23

Có phải bạn đang tìm kiếm một khởi đầu mới không? Tôi không có ý nói đến việc di chuyển đến một nơi ở mới. Tôi đang nói về việc thiết lập lại bất kỳ lãnh vực nào đang bị bế tắc trong đời sống bạn. Bạn sẽ nhiều lần cần phải có những bắt đầu lại trong cuộc sống của mình. Điều này là vì Chúa không chỉ tạo dựng nên bạn. Ngài cũng muốn biến đổi bạn trở nên người như Ngài muốn.

Để bắt đầu lại và kinh nghiệm được sự biến đổi trong đời sống mình, điều đầu tiên bạn cần phải để ý đến là cách suy nghĩ của mình — cách bạn nhìn bản thân, cách bạn nhìn người khác, cách bạn nhìn các nan đề của mình và quan trọng nhất là cách bạn nhìn thấy Chúa như thế nào.

Nếu bạn không thay đổi cách suy nghĩ của mình trước, thì việc thay đổi địa điểm hoặc thay đổi quang cảnh của bạn sẽ không giúp gì được nhiều. Tại sao vậy? Vì bạn có thể đi đến tận cùng trái đất, nhưng đi đâu bạn cũng sẽ mang theo chính mình.

Chẳng hạn như, giả sử bạn đang căng thẳng nên quyết định đến Hawaii để nghỉ ngơi. Nhưng cuối cùng bạn chỉ đem căng thẳng đi với mình vì nó ở trong cơ thể bạn. Nếu bạn không giải quyết căng thẳng về mặt tinh thần trước, thì nó sẽ tiếp tục gây rắc rối trong mọi lãnh vực khác.

Sự thay đổi của đời sống bắt đầu trong tư tưởng bạn bởi vì các suy nghĩ bạn có sẽ định hướng cuộc sống của bạn. Châm 4:23 nói rằng: “Khá cẩn thận về điều con suy nghĩ, vì đời sống con được định ra từ tư tưởng của con.”

Mọi hành động và phản ứng trong đời sống bạn, mọi thứ bạn cảm nhận và làm, đều bắt đầu từ một ý nghĩ. Tất cả bắt đầu trong đầu óc bạn! Nếu bạn không nghĩ về nó trước, nó sẽ không xảy ra.

Bạn có thể sử dụng lẽ thật này cho việc tốt hoặc xấu: Tư tưởng tốt dẫn đến thói quen tốt và lựa chọn tốt; tư tưởng xấu dẫn đến những thói quen và hành vi không lành mạnh.

Sự thật ở đây là chúng ta không nhận ra rằng mình thường phá hoại thành công của chính mình qua cách chúng ta suy nghĩ và cách chúng ta nói với mình. Lúc nào bạn cũng đang tự nói chuyện với mình!

Kinh Thánh nói rằng, “Vì lòng người ta nghĩ sao, con người họ sẽ thể ấy.” (Châm 23:7).

Những rắc rối trong mối quan hệ của bạn không bắt đầu với mối quan hệ. Nó bắt đầu trong đầu óc bạn. Điều này cũng đúng với tiền bạc, tình dục, thói quen, thức ăn, công việc hay bất cứ điều gì khác. Bạn không thể thiết lập lại bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống của mình mà không trước hế thay đổi cách mình suy nghĩ.

Thay đổi bắt đầu với sự lựa chọn. Bạn có thể lựa chọn mình sẽ nghĩ đến việc gì. Đã đến lúc làm những quyết định để phản ánh được con người mà Chúa muốn bạn trở nên.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi bị căng thẳng, bạn thường giải quyết bộ phận nào trong cơ thể mình trước tiên?

2.    Bạn thấy được những suy nghĩ của mình ảnh hưởng như thế nào đến thái độ và hành động của bạn trong một tình huống khó khăn?

3.    Hãy nghĩ về những người có ảnh hưởng nhất đến cách bạn suy nghĩ. Họ đang giúp đỡ — hoặc gây tổn hại — như thế nào khi bạn muốn có những lựa chọn sáng suốt về điều mình đang nghĩ đến?

 

 


CHANGING STARTS WITH CHOOSING

“Be careful how you think; your life is shaped by your thoughts.”  Proverbs 4:23 (GNT)

Are you looking for a fresh start? I don’t mean moving to a new town. I’m talking about a reset in any area of your life that is stuck. You will go through many resets in your life. That’s because God didn’t just create you. He also wants to transform you into what he’s always intended for you to become.

To reset and experience a transformation in your life, the first thing you need to work on is your mindset—how you see yourself, how you see others, how you see your problems, and, most importantly, how you see God.

If you don’t change your mindset first, a change in your location or a change in your scenery is not going to help much. Why? Because you could go to the ends of the Earth, but you will still take you with you wherever you go.

For example, let’s say you’re stressed, so you decide to go to Hawaii for relaxation. But you just end up taking the stress with you because it’s in your body. If you don’t deal with the mental stress first, then it’s going to continue to cause trouble in every other area.

Life change begins in your mind because your thoughts direct your life. Proverbs 4:23 says, “Be careful how you think; your life is shaped by your thoughts” (GNT).

Every action and reaction in your life, everything you feel and do, starts as a thought. It all begins in your mind! If you don’t think it first, it doesn’t happen.

You can use this truth for good or for bad: Good thoughts lead to good habits and good choices; bad thoughts lead to unhealthy habits and behavior.

The truth is, we don’t realize how often we sabotage our own success by the way we think and talk to ourselves. You’re talking to yourself all the time!

The Bible says, “For as he thinks in his heart, so is he” (Proverbs 23:7 NKJV).

Your relationship problem doesn’t start with the relationship. It starts in your brain. This is true for money, sex, a habit, food, your work, or anything else. You cannot reset any area of your life without first changing how you think.

Changing starts with choosing. You can choose what you think about. It’s time to make choices that reflect the kind of person God wants you to be.

Talk It Over

  • When you are stressed, what part of your body do you normally address first?
  • In what ways have you seen your mindset affect your attitude and your actions in a particularly tough situation?
  • Think of the people who most affect the way you think. How are they helping—or hurting—as you try to make wise choices about what you think about?