“Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển . . . Ta sẽ dựng lại thành ngươi bằng đá quý. Ta sẽ thiết lập lại nền của ngươi bằng lam ngọc. Ta sẽ xây lại tường có tháp canh của ngươi bằng hồng ngọc.” Ê-sai 54:10-12

Trong Kinh Thánh từ “thiết lập lại” chỉ được dùng một lần duy nhất. Nó được tìm thấy trong Ê-sai 54. Y-sơ-ra-ên đã thua trận trước Ba-by-lôn, là nơi họ bị bắt làm phu tù trong suốt 70 năm.

Dân Y-sơ-ra-ên vô cùng nản lòng — không chỉ vì họ thua trận mà còn vì Thành Thánh Giê-ru-sa-lem của họ đã bị hủy phá.

Giữa tất cả những điều đang xảy ra, Đức Chúa Trời không muốn họ quên mất rằng Ngài vẫn đang ở cùng họ. Ngài yêu họ, và Ngài sẽ dựng lại - hoặc thiết lập lại - cuộc sống của họ.

Đức Chúa Trời phán trong Ê-sai 54:10-12 rằng, “Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển . . . Ta sẽ dựng lại thành ngươi bằng đá quý. Ta sẽ thiết lập lại nền của ngươi bằng lam ngọc. Ta sẽ xây lại tường có tháp canh của ngươi bằng hồng ngọc.”

Chúa sẽ xây dựng lại thành phố và toàn bộ cuộc sống của họ. Nhưng nền móng sẽ không được làm bằng đất sét, đá hay xi măng. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ xây dựng nền Y-sơ-ra-ên bằng lam ngọc và hồng ngọc.

Tại sao Đức Chúa Trời lại xây dựng một nền móng bằng châu ngọc quý giá? Vì tất cả các loại nền khác đều có thể bị mục nát hoặc hư hoại — nhưng lam ngọc và hồng ngọc thì tồn tại mãi mãi. Đó là lý do tại sao chúng vô cùng đắt giá!

Đức Chúa Trời sẽ xây dựng nền móng cho Y-sơ-ra-ên bằng những thứ quý giá nhất trên đất. Điều này cho thấy Chúa yêu thương và quan tâm đến dân sự mình biết chừng nào.

Khi Gióp đang gặp khó khăn hoạn nạn, các bạn ông đã nói với ông rằng: “Gióp, hãy dọn lòng mình trong sạch.  Đưa tay hướng về Chúa. Ném xa điều gian ác, và không để cho bất công cư ngụ trong lều. Thì anh sẽ ngẩng mặt lên thật vững vàng không sợ hãi chi. Và quên đi hoạn nạn như dòng nước đã chảy xa không còn nhớ đến nữa. Đời sống anh sẽ rực rỡ hơn ban trưa, bóng tối sẽ trở thành ánh bình minh. Anh sẽ sống vững lòng và đầy hy vọng” (Gióp 11:13-18).

Nếu bạn cần thực hiện một thay đổi lớn trong đời sống mình, thì bạn sẽ cần đến một nền tảng vững chắc. Và bạn sẽ chỉ có thể tìm thấy được nền tảng đó trong Chúa, Đấng yêu thương và chăm sóc bạn.

Hãy loại trừ tội lỗi và những thứ vặt vãnh trong đời sống làm cho bạn không thể tập trung vào Chúa. Sau đó, bạn có thể sống với đầy hy vọng, dũng cảm tiến về phía trước và chiếu sáng hơn cả mặt trời.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    “Hãy dọn lòng mình trong sạch” với Đức Chúa Trời như trong Gióp 11 nói có nghĩa gì?

2.    Tại sao bạn cần có được một nền tảng vững chắc khi đang thực hiện một thay đổi lớn trong cuộc sống?

3.    Làm thế nào việc xây dựng đời sống mình trên nền tảng của Đức Chúa Trời lại đem đến cho bạn lòng can đảm?

 

Bạn đã dọn lòng mình trong sạch với Chúa chưa?

Bước đầu tiên để làm hòa với Đức Chúa Trời là tiếp nhận Chúa Jêsus làm Chúa và Cứu Chúa của bạn. Bạn có thể bắt đầu với lời cầu nguyện đơn giản này:

“Lạy Chúa, con không còn muốn tội lỗi ngăn cách mình với Chúa nữa. Chúa đã hứa rằng nếu con tin nơi Chúa Jêsus, Ngài sẽ tha thứ tất cả những gì sai trái con đã phạm, sẽ chỉ cho con thấy được mục đích của đời sống, và nhận con vào gia đình Chúa và đem con vào thiên đàng để sống cùng Chúa mãi mãi.

Lạy Chúa Jêsus, con xin xưng nhận tội lỗi mình, và con tin nơi Chúa là Cứu Chúa của con. Con tin nơi Lời Chúa phán rằng sự cứu rỗi là do ân điển, bởi đức tin, chứ không phải qua những gì con làm. Con xin Chúa bước vào để làm Chúa của đời sống con. Hôm nay, con xin dâng đời sống mình lên cho Chúa.

Con muốn sống theo cách Ngài đã dựng nên con để sống — yên bình và an nghỉ — và sử dụng phần còn lại của đời sống mình để phục vụ Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 


YOU NEED A FIRM FOUNDATION

BY RICK WARREN —

“The mountains may move, and the hills may shake, but my kindness will never depart from you. My promise of peace will never change . . . I will rebuild your city with precious stones. I will reset your foundations with sapphires. I will rebuild your towers with rubies.” Isaiah 54:10-12 (GW)

There is only one place in the Bible where the word “reset” is used. It’s found in Isaiah 54. The nation of Israel had lost a war to Babylon, where they were taken as captives and would remain for 70 years.

The Israelites were pretty discouraged—not just because they had lost but because their Holy City, Jerusalem, had been destroyed.

In the midst of all this, God did not want them to forget that he was still with them. He loved them, and he was going to rebuild—or reset—their lives.

God says in Isaiah 54:10-12, “The mountains may move, and the hills may shake, but my kindness will never depart from you. My promise of peace will never change . . . I will rebuild your city with precious stones. I will reset your foundations with sapphires. I will rebuild your towers with rubies” (GW).

God was going to rebuild their city and their whole lives. But the foundation wouldn’t be made of clay or rock or cement. God said he would build Israel’s foundation with sapphires and rubies.

Why would God build a foundation with precious jewels? Because every other kind of foundation can rot or decay—but sapphires and rubies last forever. That’s why they’re so expensive!

God would build Israel’s foundation with the most precious things on Earth. That is how much he loved and cared for his people.

When Job was going through hard times, his friend said to him, “Put your heart right, Job. Reach out to God. Put away evil and wrong from your home. Then face the world again, firm and courageous. Then all your troubles will fade from your memory, like floods that are past and remembered no more. Your life will be brighter than sunshine at noon, and life’s darkest hours will shine like the dawn. You will live secure and full of hope” (Job 11:13-18 GNT).

If you need to make a big change in your life, then you’re going to need a strong foundation. And you’re only going to find that foundation in God, who loves and cares for you.

Get rid of the sin and junk in your life that keeps you from focusing on God. Then you can live full of hope, moving forward with courage and shining brighter than the sun.

Talk It Over

  • What does it mean to “put your heart right” with God, as Job 11 says?
  • Why do you need a strong foundation when you’re making a big change in life?
  • How does building your life on God’s foundation give you courage?

Have you put your heart right with God?

The first step toward making peace with God is accepting Jesus as your Lord and Savior. You can start with this simple prayer:

“Dear God, I don’t want my sin to separate me from you any longer. You have promised that if I believe in Jesus, you’ll forgive me for everything I’ve ever done wrong, you’ll show me the purpose of my life, and you’ll accept me into your family and bring me to heaven one day to live with you for eternity.

“Jesus, I confess my sin, and I believe you are my Savior. I trust you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I ask you to come into my life as my Lord. Today, I commit my life to you.

“I want to live the way you created me to live—at peace and rested—and to use the remainder of my life to serve you. In Jesus’ name I pray. Amen.”