“Những sự tranh chiến, xung đột giữa anh em từ đâu mà đến? Há chẳng phải từ những tư dục đang giao tranh trong chi thể anh em sao?” Gia-cơ 4:1

Mỗi giây khắc của đời sống bạn đều có một cuộc tranh chiến đang xảy ra trong đầu. Có một trận chiến về tinh thần đang diễn ra ngay bây giờ! Đó có thể là cuộc chiến giữa cái đúng và sai, giữa cái dễ dàng và khó khăn, hoặc giữa cái lành mạnh và không lành mạnh.

Tất cả những cảm xúc tiêu cực của bạn — căng thẳng, chán nản, lo âu, cô đơn, sợ hãi, ghen tị — đều là một cuộc tranh chiến về mặt tinh thần. Tất cả các xung đột nội tâm của bạn bắt đầu từ trong đầu óc, trong suy nghĩ của bạn. Thật ra, tất cả các xung đột bên ngoài của bạn cũng như vậy.

Gia-cơ 4:1 nói rằng, “Những sự tranh chiến, xung đột giữa anh em từ đâu mà đến? Há chẳng phải từ những tư dục đang giao tranh trong chi thể anh em sao?” Trận chiến đang xảy ra trong đầu óc bạn giữa những ham muốn trái ngược nhau có thể vẫn cứ tiếp diễn ngay cả khi bạn đang ngủ nghỉ, khi bạn có những giấc ngủ không yên và những cơn ác mộng. Đó là một trận chiến khốc liệt 24 giờ trong ngày, bảy ngày trong tuần.

Cuộc tranh chiến trong đầu óc bạn diễn ra liên tục và căng thẳng bởi vì đầu óc là tài sản lớn nhất mà bạn có được. Bạn là những suy nghĩ của mình, ý chí mình, cảm xúc mình, linh hồn mình. Không có bộ não, bạn không phải là bạn.

Kinh Thánh nói trong Rô-ma 7:22-23 rằng, “Lòng tôi rất vui thích luật pháp của Đức Chúa Trời; nhưng tôi cảm biết sâu kín trong tôi có một luật khác giao chiến với luật trong tâm trí mình, bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi, là luật ở trong chi thể tôi. Thâm tâm tôi muốn là tôi tớ phục vụ Chúa, nhưng thay vào đó, tôi thấy mình vẫn còn làm nô lệ cho tội lỗi”.

Nếu bạn theo Chúa Jêsus, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong bạn. Đó là một phần bản chất mới của bạn. Điều đó có nghĩa là Sa-tan không thể kiểm soát tâm trí bạn, nhưng nó có thể đưa ra những gợi ý.

Ảnh hưởng duy nhất của Sa-tan trên đời sống của một Cơ đốc nhân là nó có thể đặt những ý nghĩ vào trong đầu óc bạn. Sa-tan có thể thu hút sự chú ý của bạn — và đó là một vấn đề khá nghiêm trọng. Tại sao vậy? Vì bất cứ những điều gì thu hút sự chú ý của bạn sẽ kiểm soát được bạn. Sau khi Sa-tan đặt để ý tưởng đó vào trong đầu óc bạn, bạn phải quyết định xem mình sẽ nhận lấy hay bỏ qua lời gợi ý của nó.

Có rất nhiều điều đang diễn ra trong đầu óc bạn lúc này, và tất cả những điều đó cuối cùng sẽ thể hiện ra qua thái độ và hành động của bạn.

Hãy xin Chúa giúp bạn lựa chọn điều đúng thay vì điều sai, chọn sự lành mạnh thay vì hủy hoại và chọn lẽ thật của Ngài thay vì những lời dối trá của Sa-tan. Chúa đang sẵn sàng ban cho bạn sức lực bạn cần, nó đến từ Chúa Thánh Linh!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Các hình thức thông tin và giải trí bạn đang sử dụng có ảnh hưởng như thế nào đến sự lựa chọn điều đúng thay vì điều sai của bạn?

2.    Bạn có tin rằng Chúa Thánh Linh đang làm việc trong đời sống mình không? Tại sao có hoặc tại sao không?

3.    Những điều nào thu hút sự chú ý của bạn nhất? Hãy suy nghĩ về việc làm thế nào để bạn có thể kỷ luật bản thân mình tốt hơn trong những lãnh vực đó để Sa-tan không lợi dụng cơ hội khiến bạn phạm tội.

 

 

 


THE BATTLE FOR YOUR BRAIN

BY RICK WARREN —

“What causes fights and quarrels among you? Don’t they come from your desires that battle within you?”  James 4:1 (NIV)

Every second of your life, there’s a battle in your brain. There’s a mental battle going on right now! It could be between right and wrong, between what’s easy and what’s hard, or what’s healthy and what’s unhealthy.

All your negative emotions—stress, depression, anxiety, loneliness, fear, jealousy—are a mental struggle. All of your internal conflicts start in your mind. In fact, so do all of your external conflicts.

James 4:1 says, “What causes fights and quarrels among you? Don’t they come from your desires that battle within you?” (NIV) That battle going on inside your mind between conflicting desires can continue even when you are sleeping, as you experience restless sleep and bad dreams. It’s a battle that rages 24 hours a day, seven days a week.

This battle in your brain is constant and intense because your mind is your greatest asset. You are your thoughts, your will, your emotions, your soul. Without your brain, you’re not you.

The Bible says in Romans 7:22-23, “I love to do God’s will so far as my new nature is concerned; but there is something else deep within me . . . that is at war with my mind and wins the fight and makes me a slave to the sin that is still within me. In my mind I want to be God’s willing servant, but instead I find myself still enslaved to sin” (TLB).

If you follow Jesus, then God’s Spirit is in you. It’s part of your new nature. That means that Satan can’t control your mind, but he can make suggestions.

The only influence Satan has in the life of a Christian is that he can put thoughts in your mind. He can get your attention—and that’s a pretty big deal. Why? Because whatever gets your attention gets you. Once he puts a thought in your mind, you have to decide if you’re going to accept or reject his suggestion.

There’s a lot going on in your brain right now, and all of it will eventually show up in your attitude and your actions.

Ask God to help you choose right over wrong, healthy over destructive, and his truth over Satan’s lies. He is ready to give you the power you need through the Holy Spirit!

Talk It Over

  • How does the kind of information and entertainment you consume affect your choice of what is right over what is wrong?
  • Do you believe that the Holy Spirit is active in your life? Why or why not?
  • What are the things that get your attention the most? Think about how you can discipline yourself more in those areas so Satan cannot use them to cause you to sin.